Woord­voe­ringen commissies, 16-06-2021


16 juni 2021

Hondenbelasting (door Terence van Zoelen)

Dank voorzitter,

De roep tot afschaffing van de hondenbelasting wordt steeds luider, inmiddels is er een kamermeerderheid om tot plannen te komen deze belasting af te schaffen. De PvdD heeft in het verleden veel gepleit de hondenbelasting af te schaffen en deze als doelbelasting te gebruiken zolang de belasting nog geheven wordt. Als weerwoord kwam elke keer dat er dekking gevonden moet worden en dat het wachten is op landelijke plannen de gemeentelijke belastingen te hervormen. Daar wachten we nog steeds op. Maar misschien tijd om te gaan voorsorteren want we weten dat het eraan komt.

Een grondige groene herziening van de gemeentelijke belastingen zou de voorkeur genieten. Want veel gemeenten hebben diverse wensen waaronder meer juridische mogelijkheden in de belastingen te differentiëren. Wij hebben daarvoor diverse moties ingediend. Van verduurzaming OZB, diervriendelijke hondenbelasting tot aan logiesbelasting. Vaak ligt differentiatie voor een duurzaam doel juridisch moeilijk, maar blijkt er vaak wel het een en ander mogelijk te zijn.

Betreft de hondenbelasting willen wij een diervriendelijke belasting. Baasjes worden niet belast maar elke vorm van handel en fok (dus brood en hobbyfok) wordt ontmoedigd. Daarvoor hebben wij een motie ingediend om het voordeel op de kennelbelasting te schrappen. Hierover zijn de kennelhouders over een periode van twee jaar per brief geïnformeerd. Vanwege rechtsgelijkheid dient deze clausule geschrapt te worden en zijn we tevreden met het voorstel dat er nu ligt.
Voor het overige zien we, zolang er geen dekkingsmogelijkheden gevonden zijn, als beste optie de hondenbelasting als tussenstap om te zetten in een doelbelasting. Het is gebleken dat we vrij laag zitten met de inkomsten uit de reclamebelasting. Via deze middelen zou een dekking gezocht kunnen worden voor de 9 ton structureel kostende doelbelasting.

Reclame belasting moet ons betreft zo snel mogelijk worden ingevoerd en uitgebreid, dit kan ook als onderdeel van de precariobelasting. Het argument van het college om vanwege corona voor uitstel te gaan, ondersteunen we niet. Bij lange na niet hebben alle bedrijven last gehad van de crisis, integendeel. Reclame belasting zou een goede dekking kunnen zijn voor het afschaffen van de hondenbelasting. Wij zijn van mening dat schadelijke consumptie op geen enkele wijze gestimuleerd moet worden. Wel zijn we voor het stimuleren van plantaardig eten, fruit, groente. Graag zien we dat voor deze producten een uitzondering geregeld gaat worden.

Organisatie gebiedsontwikkeling De Suikerzijde en Stadshavens (wensen en bedenkingen) (collegebrief 19-5-2021) (Door Bart Hekkema)

Dank voorzitter,

De fractie van de Partij voor de Dieren is blij te lezen dat het uitgangspunt voor de ontwikkeling maximale publieke regie zal zijn. Dat is nodig, want marktpartijen handelen niet altijd in het algemeen belang en we staan voor forse opgaven zoals klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, maar ook het realiseren van voldoende betaalbare woonruimte.

Dan iets over het oprichten van de bv’s, daar hebben we geen bezwaar tegen maar wel een paar vragen ook over het sturen op beleid en de controlerende functie van de raad, waar de inspreker ook naar verwees.

Alle ambities die we als raad hebben uitgesproken als het gaat om natuurinclusief bouwen, energieneutraal bouwen, wooncoöperaties en een minimaal percentage aan sociale huur. Hoe zorgen we ervoor dat ook in economisch zwaardere tijden deze lange termijn ambities en programma’s niet in het geding komen? We lezen wel iets over de positie van de gemeenteraad maar toch een aantal vragen: Hoe blijven die ambities gewaarborgd bij het uitvoeren van de deelplannen? Hoe is de democratische controle daarop vormgegeven? Graag hierop een reactie van de wethouder.

Dan het volgende. Over bewonersparticipatie, mijn fractie hecht waarde aan het zo transparant mogelijk inrichten van het proces van projectontwikkeling. We hopen dan ook dat de entiteit, niet zoals bij Bureau Meerstad, een ondoorgrondelijk bolwerk is voor inwoners van de gemeente. Wat ons betreft moet dat dan ook onderdeel zijn van de samenwerkingovereenkomst, hoe zorg je ervoor dat bewoners geïnformeerd en betrokken blijven. Heeft de voorgestelde organisatievorm hier invloed op? Graag daarop een reactie van de wethouder.

Tot slot, in het Besluit Begroting en Verantwoording, de BBV, moet verantwoording worden afgelegd over ecologie, wat vaak onderdeel is van de begrotingen van diverse projecten. Één van de voordelen van de BBV is de transparantie. Hoe zit dat hier? Geldt die verantwoordingsplicht straks ook voor de BV als projectorganisatievorm? Wordt het genoemde jaarplan bijvoorbeeld ook met de gemeenteraad gedeeld? Welke regie heeft de gemeente op bijvoorbeeld op het gebied van ecologie? Deze vragen zien we graag beantwoord in de samenwerkingsovereenkomst en de verdere planvorming, maar ook hier graag een reactie op van de wethouder.

Dank voorzitter.

20.00 - 21.10 Begroting OV-Bureau 2022 Hoofdlijnen (door Wesley Pechler)

Ja dank voorzitter, en dank ook aan de inspreker. We hebben er natuurlijk al een technische sessie over gehad een poos terug, toen wisten we al dat het pijnlijk zou worden. En inderdaad worden er een aantal ritten en lijndelen geschrapt die erg vervelend zijn voor onze inwoners. Als het rijk ons voldoende had gecompenseerd voor de teruggelopen OV-inkomsten door corona was het niet nodig geweest. Nu zijn we voor bepaalde wijken, zoals Hoornse Meer, toch bang voor een vicieuze cirkel: dat de bus niet frequent genoeg meer is en mensen wel een andere manier van vervoer vinden, waardoor de vraag nog verder terugloopt.

Toch kunnen we met deze dienstregeling in hoofdlijnen instemmen: zoals wordt gesteld is het een jaar overleven, en daarna weer kunnen groeien. En als we dan de aantallen lezen van de voorgestelde verminderingen: hele ritten met maar 1 tot 3 passagiers die in de late avond vervallen, of haltes die maar 3 keer per dag worden gebruikt die worden opgeheven, dan kunnen we daarmee voor het komende jaar instemmen. Wij hebben er vertrouwen in dat het reizigersaantal snel weer op het oude niveau terugkomt. En dan kunnen veel van de tijdelijke schrappingen weer in ere hersteld worden, wij hopen voor het einde van volgend jaar alweer. Aan mij zal het in ieder geval niet liggen.

Voorts vinden wij het begrijpelijk dat veel mensen een zienswijze hebben ingediend over de toegenomen afstand van de halte Stadsschouwburg tot het centrum en de Grote Markt, dus een vraag aan de wethouder: staat per de nieuwe dienstregeling de hervatting van de pilot alternatief vervoer klaar?

Tot slot staan we positief tegenover het voorstel van de Werkgroep Noorderstation en vragen wij ons af hoe het college hier in staat. Dankuwel.

Wethouder: Neem naamsverandering van bushalte op met OV-bureau. Najaar voorstel voor alternatief vervoer Grote Markt en centrum.

16.30 Snorfietsen weren van t fietspad (Door Terence van Zoelen)


Dank voorzitter. Ik voer hier het woord namens mijn fractiegenoot dhr Pechler, die nu bij de sessie over de decentralisaties is. Als fractie zijn we blij met voor ons ligt. Een solide onderzoek, heldere keuzes, en een goed uitgewerkt plan. Het weren van snorfietsen met een verbrandingsmotor van fietspaden in natuur- en recreatiegebieden lijkt ons voor nu de juiste stap. Niet perse uit oogpunt van verkeersveiligheid, maar om de geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof in het groen te beperken. Fijn voor de mensen, fijn voor de dieren. Misschien heeft zo’n beperkte omrijdplicht ook nog wel het positieve effect dat sommige mensen eerder zullen overwegen om over te stappen op een fiets of elektrische snorfiets. Dat zou helemaal win-win zijn.

Wat betreft de binnenstad zijn wij het met het college eens dat de uitvoeringskosten om snorfietsen geheel te weren wel erg hoog zijn voor een probleem dat zich in de loop der jaren vanzelf oplost. De optie van het kernwinkelgebied kunnen we steunen, waarbij we wel hopen dat dit een voetgangersgebied wordt net als de Zwanestraat, waarin fietsers nog wel te gast zijn toegestaan. Dat de Folkingestraat en Brugstraat komend jaar wel alvast worden meegenomen juichen we toe.

Dan nog de invoering en handhaving: mijn fractie kan de optie die wordt gegeven door Royal Haskonig, om te beginnen met de fietspaden van langer dan 200 meter, goed volgen. Handhaven in combinatie met politie die checkt op de snelheidsbegrenzing lijkt ons ook erg logisch.