Woord­voe­ringen commissies, 23-06-2021


23 juni 2021

Initiatiefvoorstel Diepenring (Door Bart Hekkema)

Dank voorzitter,

Mijn complimenten aan de indieners van het initiatiefvoorstel en in het bijzonder aan de heer Been van GroenLinks. De Partij voor de Dieren steunt het voorstel om een nieuwe visie te ontwikkelen voor de Diepenring, deze kan immers op een aantal plaatsen wel een opknapper gebruiken.

Als ik door de bril van de biodiversiteit kijk zie ik op veel plekken nog mogelijkheden de Diepenring meer tot een ecologische ring te maken, niet alleen voor de mens maar zeker ook voor de vele diersoorten die zich steeds meer in de stad vestigen.

Die ecologische Diepenring is noodzakelijk, gisteren stond er nog een artikel in het Dagblad van het Noorden waarin stadsecoloog Jan Doevendans aangaf steeds minder vogels te zien. Hoofdzakelijk door te weinig voedsel. Er zijn geen rupsen, vlinders zie je dit jaar nauwelijks en met de insecten in het algemeen gaat het bar slecht. Meer dan tachtig procent van alle vliegende insecten is al verdwenen.

Een herinrichting of nieuwe visie voor de Diepenring zou dus moeten bestaan uit een visie op het toevoegen van meer biodiversiteit, groene kades, inheemse begroeiing als een soort groene vestingwal.

Het is goed voor de insecten, goed voor de vogels en andere diersoorten en uiteindelijk ook klimaatbestendiger en dus ook goed voor ons. Die ecologische ring moet natuurlijk ook in verbinding staan met andere ecologische zones in de stad in het algemeen en de binnenstad in het bijzonder.

Denk aan bijenlinten en groene daken, eigenlijk een soort ecologisch netwerk dat goed op elkaar aansluit. Dat vereist dus ook, zoals de indieners zeggen een aanpak waarbij de Diepenring als geheel centraal staat, en niet de losse projecten.

Voorzitter, ecologen weten er vast raad mee. We vragen dan ook aan de indieners en het college of zij bereid zijn deskundigen op het gebied van binnenstedelijke biodiversiteit een belangrijke rol te geven bij het ontwikkelen van de nieuwe visie?

Dan toch een kritisch punt. We delen de zorgen van mevrouw van der Giessen van het CDA en ook van de andere fracties. We zijn als Partij voor de Dieren al eerder kritisch geweest op de hoeveelheid geld die naar de binnenstad gaat, en hoewel we die herinrichting van de binnenstad wel steunen, vinden we het ook belangrijk dat de investeringen in de verschillende stadsdelen en dorpen evenredig verdeeld zijn.

In een gemeente met een hoog percentage armoede en sociale problematiek moet je prioriteiten stellen en waken voor budgetoverschrijdingen. Gelukkig stellen de indienende partijen voor om ook onderzoek te doen naar wat een integrale visie voor de Diepenring zou kosten, in een later stadium kunnen we dan altijd nog een afweging maken over die kosten.

Voorzitter tot slot, we kunnen ons vinden in de uitgangspunten voor het ontwikkelen van een samenhangende visie en zien het onderzoek naar de kosten en de wijze waarop bewoners en andere belanghebbenden worden betrokken dan ook met belangstelling tegemoet.

21.30 - 22.30 Maatregelen evenwicht tussen recreatie en leefbaarheid in en rondom de binnenstad inclusief wijziging APVG 2021 (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter, ik kan het kort houden. Ik heb zelf twee jaar aan het Stadsstrand gewoond en op warme dagen zit je daar inderdaad van het middaguur tot middernacht in de versterkte muziek, barbecuelucht en tussen de schreeuwende dronken mensen. En tot op zekere hoogte is dat prima, het is ook wel een keuze om op zo’n levendige locatie te gaan wonen. Maar dat het ook in de late avonden en ‘s nachts vaak nog raak is, dat kan niet, mensen moeten gewoon kunnen slapen. Dat er op het stadsstrand na 22u streng gehandhaafd wordt op geluidsoverlast en alcohol lijkt mijn fractie dan ook een goed idee.

Ook de nieuwe regels voor het Noorderplantsoen kan mijn fractie mee instemmen. Wel heeft de Partij voor de Dieren één vraag aan het college. Ook vegetariërs en veganisten barbecuengraag, de keuze aan vleesvervangers of groente is namelijk reuze. Maar waar het nu nog mogelijk is om een plekje uit de vleeslucht te zoeken, wordt dat straks lastig als alle BBQs op bepaalde plekken bij elkaar staan. Wij willen het college dan ook vragen om bij één of enkele van de barbecueplaatsen aan te geven dat die speciaal voor vega BBQ’s zijn bedoeld. Graag een reactie.

10-12 Gemeenterekening Sociaal (Wesley Pechler)

Dank voorzitter. Ik begin met onderwijs, en wel met een woord van dank. Leerkrachten en schoolbesturen hebben een enorme prestatie geleverd om het onderwijs binnen een handomdraai digitaal en op afstand te geven. Als ik dan lees dat bepaalde beleidsdoelen niet zijn bereikt denk ik ook alleen maar: ja, natuurlijk niet. We leven in een crisis zoals we in onze generaties nog niet hebben meegemaakt. Het is juist bijzonder dat er in zo’n jaar op meerdere vlakken nog wél stappen zijn gemaakt in het halen van doelen.

Zoals het Maatschappelijk Akkoord voor sociale inclusie in het onderwijs. Een prachtig akkoord, waarvan mijn fractie uitkijkt naar de uitbreiding met het VO en MBO later dit jaar. Een score van ruim boven het landelijke gemiddelde op rekenen en lezen. En ondanks corona toch een stijging van het aantal doelgroepkinderen dat van VVE gebruik maakt. Mooi dat de WIJ creatieve manieren heeft gevonden voor het onder de aandacht brengen van deze VVE, zoals de genoemde coronaproof activiteiten op het schoolplein of fietsrondes door de stad.

Ook bij het aantal thuiszitters dat is teruggeleid naar onderwijs is er een stijging te zien van bijna 9 procentpunt. Het thuiszitterspact werpt duidelijk zijn vruchten af en is gelukkig verlengd. Bij de bijeenkomst over 5 jaar decentralisaties vorige week hoorde ik dat de collectieve ondersteuning die op het speciaal onderwijs in onze gemeente is geregeld nu alleen nog maar beschikbaar is voor kinderen uit de gemeente Groningen. Zo’n tweedeling is erg onwenselijk, dus we hopen dat de genoemde provinciale financieringssystematiek snel rond is.

Dan voorzitter, welzijn. Er wordt steeds meer ingezet op preventie van gezondheidsproblemen en dat is hard nodig. De Partij voor de Dieren is blij met het Preventie Overleg Groningen, en we gaan ervan uit dat hier ook voldoende aandacht is voor gezonde, meer plantaardige voeding.

We zijn blij dat de Ondersteuner Jeugd en Gezin steeds meer kinderen en gezinnen ondersteunt bij lichte hulpvragen. Inmiddels al bij 62%, en mogelijk straks bij 75% van alle huisartsenpraktijken. Aangezien daarmee het maximale behaalt lijkt te zijn wat betreft de huisartsen, is het goed om te lezen dat voor de volgende stap wordt gedacht aan een OJG op school. Nog meer die verbinding slaan tussen zorg, welzijn en onderwijs om vroeg te kunnen signaleren, erg mooi.

De extra inzet van de WIJ op jeugdwerk om onrust bij jongeren in te dammen en te voorkomen heeft ook duidelijk zijn vruchten afgeworpen: in tegenstelling tot het zuiden, westen en oosten van het land bleef Groningen begin dit jaar gevrijwaard van de avondklokrellen.

Dat er inmiddels 40 samenwerkingspartners zijn voor de diversiteitsagenda, waar slechts 25 waren beoogd, is erg goed nieuws. Maar in datzelfde kader bevreemd het mijn fractie wel dat we over discriminatie lezen dat “het toegenomen aantal meldingen goed kon worden afgehandeld” omdat “het deels wegvallen van de fysieke voorlichtingen meer tijd en ruimte gaf om dit te doen”. Voorzitter, hier staat dus gewoon dat buiten corona om de druk op dat team zo groot is dat het niet lukt om meldingen van discriminatie goed te behandelen. Ik vraag dan ook aan het college of zij het met mij eens is dat hier blijkbaar extra mensen voor nodig zijn. Graag een reactie.

Wat ons ook zorgen baart is het fors hogere aantal uithuisplaatsingen van bijna 100, en de 123 onderzoeken van Veilig Thuis die nog op de wachtlijst staan. Dit zijn misschien wel de mensen bij wie corona de meeste schade heeft aangericht. Dat er 70 vrouwen niet opgenomen konden worden bij Het Kopland omdat ze vol zaten is ook erg zorgwekkend. Het is goed om te lezen dat voor allen een alternatief is gevonden, maar de vraag is in hoeverre opvang in het eigen netwerk een volwaardig alternatief is. Als dat op het eerste gezicht als een goede mogelijkheid had geleken, waren vrouwen waarschijnlijk niet naar Het Kopland gekomen met hun vraag. Mooi dat er komend jaar nieuwe plekken worden gerealiseerd, dat is dus hard nodig.

Dan sport. Ook enkele mooie ontwikkelingen, zoals de Beweegplek Kardinge en upgrade van de skatebaan daar, die letterlijk elke keer als ik er langs kom, ook als het niet zonnig is, goed wordt gebruikt. Het is ook fijn om te lezen dat er zoveel buurtinitiatieven op het gebied van spelen en bewegen worden ondersteund en uitgevoerd in wijken als De Hoogte, Vinkhuizen en de Oosterpark. De aanstelling van een beweegcoach inclusief sporten om sport ook voor mensen met een beperking toegankelijker te maken stemt ons eveneens vrolijk. En wellicht is het een onverwacht voordeel van de coronacrisis dat opeens tweederde van de volwassen inwoners aangeeft wekelijks te sporten.

In het kader van behaalde resultaten staat mijn fractie wat minder te jubelen dan de gemeenterekening over het project harmonisatie van de sporttarieven. Dat verdient nou bepaald geen schoonheidsprijs. De Sportkoepel heeft nog steeds een nare smaak in de mond, en volgens mij de gehele oppositie ook.

Over cultuur kan ik het kort houden. Dat ondanks corona De Wijk de Wereld Beijum is doorgegaan is indrukwekkend, en dat was de voorstelling ook. Erg leuk om als Beijumer in de Schouwburg te zitten en verhalen van, door en over mijn wijkgenoten te horen. Ook het nieuwe Land-Art Park Meerstad mag er wezen, alhoewel we hopen dat de heuvels in de toekomst nog wat ruiger begroeid worden. De bieb heeft er 4000 leden bij, dat stemt in tijden van ontlezing ook hoopvol. Wat minder hoopvol stemt is het aantal faillissementen dat we nu al hebben gezien in de cultuurbranche. Het verlies van LOLA, het Platformtheater, Club Oost, de Benzinebar, en de zalen van Huis de Beurs zal een groot effect hebben op het Groningse podium- en nachtleven.

Dan nog over Werk & Inkomen en Economie, waar ik het woord voer namens mijn fractiegenoot dhr. van Zoelen. In de jaarrekening zegt het college de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het 'leven lang ontwikkelen' te willen bevorderen maar we missen hier nog concrete cijfers. Geldt dit ook voor ouderen die willen omscholen? Er is geen enkele indicator opgenomen die dit meet. Wij hebben dus geen inzicht welke resultaten op dit vlak zijn bereikt.

Wij vragen ons ook af of voldoende gebruik is gemaakt van de Bbz regeling voor zelfstandigen. Bij een Bbz uitkering vindt een levensvatbaarheidsonderzoek plaats. De TOZO is een incidenteel middel terwijl de Bbv regeling kijkt of een onderneming ook vatbaar is voor de toekomst. Kan het college kijken of niet meer van deze regeling gebruik gemaakt kan worden? Graag een reactie.

Het programma economie begint met een verhaal over het bbp. Wij vragen ons af: wat hebben we daaraan? Bij economische groei verdwijnt de meerderheid altijd in de zakken van een paar grootverdieners. Zo hebben supermarkten vorig jaar megawinsten gedraaid, maar desondanks bungelen hun medewerkers aan de onderkant van de maatschappelijke ladder, zo stelt Oxfam Novib.

We hebben een andere maatstaf nodig om ons welbevinden te meten. Groeicijfers gerelateerd aan het bbp zijn nietszeggend. Hoogst geven zij een indicatie in welke mate we onze planeet plunderen van haar grondstoffen. Is het niet tijd om andere indicatoren te gaan gebruiken, en een ander economisch systeem? Zoals de donuteconomie, waarbij we met onze productie en consumptie binnen de grenzen van onze planeet blijven. We weten allemaal dat het klimaat de factor is waar we met ons economische systeem binnen moeten blijven.

Tot slot kaarten we graag de Ommerlandermarkt aan. De RUG zegt het contract op, vernamen we deze week in het nieuws, en de markt zoekt dus een nieuwe locatie. Een lokale markt vol streekproducten is juist een zaak waar onze gemeente zich op zou moeten inzetten. Is het college inmiddels in overleg om een nieuwe locatie voor deze markt te zoeken? Graag een reactie.
[10:12, 23-06-2021] Wesley Pechler: 10-12 Gemeenterekening Sociaal
Dank voorzitter. Ik begin met onderwijs, en wel met een woord van dank. Leerkrachten en schoolbesturen hebben een enorme prestatie geleverd om het onderwijs binnen een handomdraai digitaal en op afstand te geven. Als ik dan lees dat bepaalde beleidsdoelen niet zijn bereikt denk ik ook alleen maar: ja, natuurlijk niet. We leven in een crisis zoals we in onze generaties nog niet hebben meegemaakt. Het is juist bijzonder dat er in zo’n jaar op meerdere vlakken nog wél stappen zijn gemaakt in het halen van doelen.

Zoals het Maatschappelijk Akkoord voor sociale inclusie in het onderwijs. Een prachtig akkoord, waarvan mijn fractie uitkijkt naar de uitbreiding met het VO en MBO later dit jaar. Een score van ruim boven het landelijke gemiddelde op rekenen en lezen. En ondanks corona toch een stijging van het aantal doelgroepkinderen dat van VVE gebruik maakt. Mooi dat de WIJ creatieve manieren heeft gevonden voor het onder de aandacht brengen van deze VVE, zoals de genoemde coronaproof activiteiten op het schoolplein of fietsrondes door de stad.

Ook bij het aantal thuiszitters dat is teruggeleid naar onderwijs is er een stijging te zien van bijna 9 procentpunt. Het thuiszitterspact werpt duidelijk zijn vruchten af en is gelukkig verlengd. Bij de bijeenkomst over 5 jaar decentralisaties vorige week hoorde ik dat de collectieve ondersteuning die op het speciaal onderwijs in onze gemeente is geregeld nu alleen nog maar beschikbaar is voor kinderen uit de gemeente Groningen. Zo’n tweedeling is erg onwenselijk, dus we hopen dat de genoemde provinciale financieringssystematiek snel rond is.

Dan voorzitter, welzijn. Er wordt steeds meer ingezet op preventie van gezondheidsproblemen en dat is hard nodig. De Partij voor de Dieren is blij met het Preventie Overleg Groningen, en we gaan ervan uit dat hier ook voldoende aandacht is voor gezonde, meer plantaardige voeding.

We zijn blij dat de Ondersteuner Jeugd en Gezin steeds meer kinderen en gezinnen ondersteunt bij lichte hulpvragen. Inmiddels al bij 62%, en mogelijk straks bij 75% van alle huisartsenpraktijken. Aangezien daarmee het maximale behaalt lijkt te zijn wat betreft de huisartsen, is het goed om te lezen dat voor de volgende stap wordt gedacht aan een OJG op school. Nog meer die verbinding slaan tussen zorg, welzijn en onderwijs om vroeg te kunnen signaleren, erg mooi.

De extra inzet van de WIJ op jeugdwerk om onrust bij jongeren in te dammen en te voorkomen heeft ook duidelijk zijn vruchten afgeworpen: in tegenstelling tot het zuiden, westen en oosten van het land bleef Groningen begin dit jaar gevrijwaard van de avondklokrellen.

Dat er inmiddels 40 samenwerkingspartners zijn voor de diversiteitsagenda, waar slechts 25 waren beoogd, is erg goed nieuws. Maar in datzelfde kader bevreemd het mijn fractie wel dat we over discriminatie lezen dat “het toegenomen aantal meldingen goed kon worden afgehandeld” omdat “het deels wegvallen van de fysieke voorlichtingen meer tijd en ruimte gaf om dit te doen”. Voorzitter, hier staat dus gewoon dat buiten corona om de druk op dat team zo groot is dat het niet lukt om meldingen van discriminatie goed te behandelen. Ik vraag dan ook aan het college of zij het met mij eens is dat hier blijkbaar extra mensen voor nodig zijn. Graag een reactie.

Wat ons ook zorgen baart is het fors hogere aantal uithuisplaatsingen van bijna 100, en de 123 onderzoeken van Veilig Thuis die nog op de wachtlijst staan. Dit zijn misschien wel de mensen bij wie corona de meeste schade heeft aangericht. Dat er 70 vrouwen niet opgenomen konden worden bij Het Kopland omdat ze vol zaten is ook erg zorgwekkend. Het is goed om te lezen dat voor allen een alternatief is gevonden, maar de vraag is in hoeverre opvang in het eigen netwerk een volwaardig alternatief is. Als dat op het eerste gezicht als een goede mogelijkheid had geleken, waren vrouwen waarschijnlijk niet naar Het Kopland gekomen met hun vraag. Mooi dat er komend jaar nieuwe plekken worden gerealiseerd, dat is dus hard nodig.

Dan sport. Ook enkele mooie ontwikkelingen, zoals de Beweegplek Kardinge en upgrade van de skatebaan daar, die letterlijk elke keer als ik er langs kom, ook als het niet zonnig is, goed wordt gebruikt. Het is ook fijn om te lezen dat er zoveel buurtinitiatieven op het gebied van spelen en bewegen worden ondersteund en uitgevoerd in wijken als De Hoogte, Vinkhuizen en de Oosterpark. De aanstelling van een beweegcoach inclusief sporten om sport ook voor mensen met een beperking toegankelijker te maken stemt ons eveneens vrolijk. En wellicht is het een onverwacht voordeel van de coronacrisis dat opeens tweederde van de volwassen inwoners aangeeft wekelijks te sporten.

In het kader van behaalde resultaten staat mijn fractie wat minder te jubelen dan de gemeenterekening over het project harmonisatie van de sporttarieven. Dat verdient nou bepaald geen schoonheidsprijs. De Sportkoepel heeft nog steeds een nare smaak in de mond, en volgens mij de gehele oppositie ook.

Over cultuur kan ik het kort houden. Dat ondanks corona De Wijk de Wereld Beijum is doorgegaan is indrukwekkend, en dat was de voorstelling ook. Erg leuk om als Beijumer in de Schouwburg te zitten en verhalen van, door en over mijn wijkgenoten te horen. Ook het nieuwe Land-Art Park Meerstad mag er wezen, alhoewel we hopen dat de heuvels in de toekomst nog wat ruiger begroeid worden. De bieb heeft er 4000 leden bij, dat stemt in tijden van ontlezing ook hoopvol. Wat minder hoopvol stemt is het aantal faillissementen dat we nu al hebben gezien in de cultuurbranche. Het verlies van LOLA, het Platformtheater, Club Oost, de Benzinebar, en de zalen van Huis de Beurs zal een groot effect hebben op het Groningse podium- en nachtleven.

Dan nog in de 25 seconden spreektijd die mij rest nog het verhaal dat ik aangeleverd heb gekregen van mijn fractiegenoot dhr. van Zoelen, over Werk & Inkomen en Economie. In de jaarrekening zegt het college de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het 'leven lang ontwikkelen' te willen bevorderen maar we missen hier nog concrete cijfers. Geldt dit ook voor ouderen die willen omscholen? Er is geen enkele indicator opgenomen die dit meet. Wij hebben dus geen inzicht welke resultaten op dit vlak zijn bereikt.

Wij vragen ons ook af of voldoende gebruik is gemaakt van de Bbz regeling voor zelfstandigen. Bij een Bbz uitkering vindt een levensvatbaarheidsonderzoek plaats. De TOZO is een incidenteel middel terwijl de Bbv regeling kijkt of een onderneming ook vatbaar is voor de toekomst. Kan het college kijken of niet meer van deze regeling gebruik gemaakt kan worden? Graag een reactie.

(Het programma economie begint met een verhaal over het bbp. Wij vragen ons af: wat hebben we daaraan? Bij economische groei verdwijnt de meerderheid altijd in de zakken van een paar grootverdieners. Zo hebben supermarkten vorig jaar megawinsten gedraaid, maar desondanks bungelen hun medewerkers aan de onderkant van de maatschappelijke ladder, zo stelt Oxfam Novib.)

(We hebben een andere maatstaf nodig om ons welbevinden te meten. Groeicijfers gerelateerd aan het bbp zijn nietszeggend. Hoogst geven zij een indicatie in welke mate we onze planeet plunderen van haar grondstoffen. Is het niet tijd om andere indicatoren te gaan gebruiken, en een ander economisch systeem? Zoals de donuteconomie, waarbij we met onze productie en consumptie binnen de grenzen van onze planeet blijven. We weten allemaal dat het klimaat de factor is waar we met ons economische systeem binnen moeten blijven.)

Tot slot kaarten we graag de Ommerlandermarkt aan. De RUG zegt het contract op, vernamen we deze week in het nieuws, en de markt zoekt dus een nieuwe locatie. Een lokale markt vol streekproducten is juist een zaak waar onze gemeente zich op zou moeten inzetten. Is het college inmiddels in overleg om een nieuwe locatie voor deze markt te zoeken? Graag een reactie.

Programma 10 Veiligheid (Terence van Zoelen)

Door de coronamaatregelen is het moeilijker om zicht te krijgen op ondermijnende criminaliteit. Dit alles leidt tot een nog grotere opgave in de aanpak van de ondermijning. Als de maatregelen versoepelen zal er een extra investering nodig zijn om onze informatiepositie terug te winnen en de criminaliteit terug te dringen;

Hadden we hier niet beter een vinger aan de pols moeten houden?

Het onveiligheidsgevoel is met 2% naar 19% gestegen. Maar wel de helft minder aangiften - zijn digitale mogelijkheden wel optimaal benut?

Wij zijn bezorgd dat de gemeente veel capaciteit inzet bij voetbalevenementen alsook bij grote evenementen. Is hier niet meer afstemming nodig bij de organisatoren?

Binnen de beschikbare capaciteit investeren in de doorontwikkeling van risico- en data-gestuurd handhaven. Wordt monitoring social media wel optimaal benut? Wij krijgen de indruk dat signalen op social media vaak niet goed worden opgepikt. Zoals ook bij demonstraties die niet zijn gemeld, zoals de boerenprotesten die op verschillende momenten in het jaar hebben plaatsgevonden.

Veilig en schoon ondernemen. Wij zien in de binnenstad steeds meer obstakels wat niet bevorderlijk is voor de toegankelijkheid. Daarnaast zien we ook steeds meer afval op straat. Kan hier bij ondernemers meer aandacht voor worden gevraagd? Wij willen dat winkelgebieden schoon, toegankelijk en veilig zijn.

Opvallend was dat er meer sekswerkers van buiten de Europese Unie werden aangetroffen en dat sekswerkers gebruik maakten van kamerhuur via Airbnb; Is het mogelijk hierover met Airbnb en verhuurders afspraken te maken om tot voortijdige signalering te komen?

Wij zouden graag zien dat initmidatie breder op de agenda komt en dat we dit onderwerp ook eens in een commissie bespreken.

Tot zover.

Met de klanttevredenheid lijkt het goed te gaan. Er wordt onderzocht of gebruik gemaakt kan worden van Open Vraag Spraak Herkenning (OVSH) technologie. Wij willen dat de dienstverlening in het kader van digitalisering ook menselijk blijft. Dit werk is toch ook door een mens achter de telefoon uit te voeren?

Over communicatie met de burger. We zien dat de gemeente goed communiceert op vragen gesteld op social media. We hebben eerder gevraagd om een duidelijke verwijzing op de gemeentelijke webistie naar informatie voor mensen die gedupeerd zijn vanwege mijnbouwschade. Kan dit nog geregeld worden?

Betreft het faciliteren van open data en omgevingsvergunningen kan een behoorlijk wat verbeterd worden. Omgevingsvergunningen rondom kap zijn nauwelijks vindbaar.

Over college, raad en Gebiedsgerichtwerken. Een speerpunt van de nieuwe werkwijze is meer gelegenheid voor het betrekken van inwoners bij voorbereiding en besluitvorming, dit heeft helaas nauwelijks uit de verf kunnen komen. Dit vinden wij dit erg jammer en hopen dat straks bij de versoepelingen een inhaalslag gemaakt kan worden.

Er is een miljoen niet uitgegeven bij gebiedsgericht werken. Dat is zeer jammer. Hadden deze potjes toch niet opgemaakt kunnen worden door bijvoorbeeld in te zetten voor de openbare ruimte en groenvoorzieningen? Geld is niet uitgegeven omdat vanwege corona geen bijeenkomsten gehouden konden worden. Vraag is echter wel of deze budgetten niet corona gerelateerd of voor buitenvoorzieningen als groen ingezet hadden kunnen worden.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Wat ons betreft hoeft het weerstandsvermogen niet met het rekeningsresultaat aangevuld te worden en gaan we dit resultaat besteden aan herstel. Er zit bijna 50 miljoen in de AER. Veel geld is niet uitgeven en zit nog in reserves. Daarbij trekt het weerstandsvermogen in 2023 aan. De vraag ook naar aanleiding van de opmerking van GL of we niet beter een nieuwe inventarisatie moeten maken van de risico’s alvorens het resultaat voor het weerstandsvermogen te gaan bestemmen.

Vraag aan VVD: u wilt de hondenbelasting afschaffen middels een verhoging van de OZB en tegelijkertijd het weerstandvermogen aanvullen. U weet dat de OZB ook voor een deel gebruikt wordt als onbenutte belastingcapaciteit ter dekking van risico’s, met welke middelen bent u van plan dit aan te vullen indien u de OZB verhoogd?

Onderhoud kapitaalgoederen

Wij betwijfelen of het BORG nivieua op goed kan worden beoordeeld voor het Noorderplantsoen en Winkelgebieden. We zien daar veel obstakels en afval op straat liggen, moeten hier niet betere afspraken met ook ondernemers gemaakt worden?

Verbonden Partijen

Bij OV-bureau Groningen Drenthe worden straks tekorten verwacht vanwege dat het Rijk niet meer zal compenseren. Wij vragen ons af of een bezuiniging van 3 miljoen niet nadlig gaat werken als straks het openbaar vervoer wel weer opstart. Deze bezuiging zou niet ten koste moge gaan van het personeelsbestand.

Veiligheidsregio. We moeten jaarlijks 1.1 miljien extra bijdragen vanwege de aanpassing van een voorziening voor functioneel leeftijdontslag. Wij vragen ons af we niet bij het Rijk kunnen aandringen hiervoor compensatie te krijgen.

Het totale bedrag aan externe inhuur voor 2020 bedroeg 33,6 miljoen euro. Dit voornamelijk vanwege corona. Dit bedrag zal straks minder uitgeven worden. Gaat deze inhuur straks verdwijnen en op welke wijze komen deze middelen dan voor andere zaken ter beschikking?

Fnancieel beeld

Ongeveer 60 miljoen positief resultaat omdat we minder opgemaakt hebben dan begroot en er is meer binnengekomen dat begroot. De accountant doet de aanbeveling beter te voorspellen in de volgende begroting. Nu is het wel de vraag in hoeverre 2020 een afwijkend jaar is in verband met de corona. Wat gaat het college doen om beter aan de wind te zeilen?

Tot slot: Wat we missen in het SIF is een overzicht wat ervoor groen gelabeld is en wat er daarvan uitgeven is. Die pot is 25 miljoen groot, we weten dat er de komende jaren 500 ton in gaat, maar geen enkel overzicht wat ermee gedaan wordt. Kan bij de volgende jaarrekening en begroting dit inzicht gegeven worden?