Woord­voe­ringen commissies, 20-01-2021


20 januari 2021

17.10 - 18.30 Harmonisatie Sporttarieven (Door Wesley Pechler)

Ja dank voorzitter, en ook dank aan de insprekers en iedereen die betrokken was bij de beeldvormende sessie vorige week. De informatie die we toen kregen was helder, maar de keuzes die voorliggen zijn wat minder klip en klaar. We zijn dan ook blij dat voor deze harmonisatie ruim de tijd wordt genomen, met twee momenten voor de raad om erover te spreken en mogelijkheden voor de verenigingen om erop te reageren. Ik had in mijn woordvoering eerst staan dat het anders vast haastwerk was geworden, als dit allemaal vorig jaar nog geharmoniseerd had moeten worden. Maar als ik in het verhaal van dhr. Hommes hoor binnen welke korte termijn zij de situatie voor hun vereniging inhoudelijk moeten uitzoeken, is het nu alsnog haastwerk. Waarom is hier niet ruimer de tijd voor genomen? Graag een reactie.

Allereerst de makkelijke beslissingen - we steunen het besluit van het college om de jeugdtarieven te handhaven en zijn blij met het voorgestelde ingroeimodel voor de harmonisatie. Het scheelt ook dat tijdens de beeldvormende sessie bleek dat de meest zorgwekkende kostenstijging van de scenario’s, die van de karatevereniging in Haren, erg overschat was op basis van verkeerde cijfers.

Wat helaas geen overschatting is, maar wel de juiste cijfers, zijn de stijgingen van 39 euro per lid per jaar voor een kleine voetbalvereniging in de voormalige gemeente Ten Boer, en 68 euro voor een middelgrote volleybalvereniging in Haren. In scenario A dan, in scenario B is dit respectievelijk 35 en 68 euro. De heer van der Hoek had het over een exploitatietekort van 25% opeens. Voor mij is het makkelijk om te denken “die paar euro per maand, dat is te doen”, maar als je meerdere kinderen op sportles hebt en zelf ook nog sport als ouders, dan kan ik me voorstellen dat die honderden euro extra per jaar moeilijk op te hoesten zijn. Zeker in deze tijden, en zeker bovenop de reeds gestegen woonlasten sinds de herindeling. Wat ons betreft zou een potentieel scenario C, de heer de Haan noemde het ook al, waar zowel de trainingsveldkorting als de 10% regeling op een andere manier wordt opgelost, wenselijk zijn.

Maar tussen de voorgestelde scenario’s A en B hebben we vooralsnog geen voorkeur, daarvan wachten we graag de volgende ronde af, met name de uitkomsten van de individuele gesprekken met verenigingen uit Haren en Ten Boer.

Interruptie dhr. Brandsema, CU: De heer Pechler noemt Scenario C. Wij zijn in ieder geval erg blij om te zien dat in zowel scenario A als B er geld van de gemeente bij komt en dat niet alles bij de verenigingen land, maar waar wil de Partij voor de Dieren voor scenario C de financiering vandaan halen?

Reactie: Dank voorzitter, ik neem aan dat ik het woord heb, een terechte vraag van de heer Brandsema, en wij zijn inderdaad ook blij dat in beide scenario’s er beld van de gemeente bij komt, dat is een terechte opmerking. Wat betreft onze bekostiging voor Scenario C, het is mij nu nog niet helemaal helder om hoeveel geld het precies gaat, dus dat gaan we technisch uitzoeken en dan komen we met een dekkingsvoorstel bij u terug voor het raadsvoorstel in maart.

Ik heb nog een paar vragen aan het college. Bij een eerdere vergadering heb ik al gevraagd waarom de indexatie van de sporttarieven de afgelopen tijd bijna twee keer zo hard is gegaan als de CBS-indexatiecijfers, maar de wethouder gaf toen aan dat beeld niet te herkennen. De Sportkoepel noemt dit het echter weer in hun brief - in de periode van 2014 tot 2020 heeft de gemeente Groningen de tarieven met ruim 15% verhoogd terwijl de inflatie in die periode nog geen 9% bedroeg. Kan de wethouder hier inhoudelijk op reflecteren, zeker aangezien te lezen valt dat op vragen van de Sportkoepel over dit onderwerp nog geen inhoudelijke reactie is gekomen?

Ook wil ik het college vragen om in te gaan op de door de Sportkoepel voorgestelde dekking van 57.000 euro door een nieuwe rekenmethodiek voor de veldhuur. Ik vind het wat lastig allemaal maar de wethouder weet er vast het fijne vanaf, of kan er later schriftelijk op terugkomen. En ook op de genoemde mogelijkheid van het doorberekenen van het ware energieverbruik van een aantal onderbetalende verenigingen. Intuitief lijkt dat laatste mij tegen het recente voorstel uit de begroting om de energielasten voor verenigingen te verlagen in te gaan, maar ook hierover hoor ik graag de mening van het college. Dit was het voor mij voorzitter, dankuwel.

20.00 - 21.30 Initiatiefvoorstellen. A: Gezinsverzorger (Door Wesley Pechler)

Ja dank voorzitter. Allereerst veel dank aan 100%, GroenLinks, de PvdA en de SP voor dit mooie initiatiefvoorstel. Eigenlijk is de hele noodzaak achter het idee heel mooi samengevat in één zin uit het voorstel, ik citeer: “Hierdoor zijn er steeds meer mensen bij het gezin betrokken, maar minder mensen die dicht rondom het gezin staan.” Einde citaat. Dit soort hokjesdenken binnen de eigen specialisatie, waartoe ook haast wordt gedwongen vanwege alle protocollen van de zorg en hulpverlening, is erg herkenbaar.


Ik herken het namelijk uit mijn werk als huishoudelijk hulp in de thuiszorg. Ik mag eigenlijk niet koken, want dan moeten clïenten maar gebruik maken van tafeltje dekje. Ik mag eigenlijk niet de was doen, daarvoor kunnen ze gebruikmaken van de wasservice. Ik mag eigenlijk niet de ruiten aan de buitenkant zemen, dat moet een glazenwasser doen. En boodschappen doen mag eigenlijk alleen bij hoge uitzondering, want die kunnen bezorgd worden. Of al deze zaken moeten gewoon maar worden opgelost binnen het eigen netwerk van de cliënt. En dat eigen netwerk, dat is er vaak niet.

Bij mij zijn het alleenstaande cliënten, volwassenen, eenpersoonshuishoudens. Ik kan me dan ook heel goed voorstellen dat als je hier kinderen bij optelt, met gedragsproblemen, een gezin met schulden, met een zorgvraag: dan heb je zo vijf tot tien mensen die je met een heel klein gedeelte van het totaal komen helpen, zonder voldoende tijd om echt een band en vertrouwen op te kunnen bouwen. Een enorme versnippering. De gezinsverzorger zou hier echt een uitkomst voor zijn.

Want dat ontzorgen, dat vertrouwen, die rust, reinheid en regelmaat, die zijn zo belangrijk. Maar voorzitter: het is ook nogal een handvol. En dan vraag ik me af of zo’n zware taak, zeker met de genoemde vereiste voor flexibel omgaan met noodzakelijk op- en afschalen in het aantal uren, wel goed uitgevoerd kan worden door een vrijwilliger. Ik begrijp dat de financiële ruimte nu beperkt is, dus wellicht is dit voor deze pilot nu het hoogst haalbare, maar ik zou iedereen graag willen oproepen om óók als de resultaten van de pilot tegenvallen, niet gelijk het idee af te schrijven, en het alsnog mee te nemen voor de volgende ronde inkoop. Want wellicht kan een betaalde kracht het vervolgens wel, er voldoende tijd voor vrijmaken.

Verder lijkt meedoen aan een vergelijkingsonderzoek ons goed en zullen we meedenken over de financiering. Nog één vraag aan het college en dan ben ik klaar: kunnen de vrijwillige gezinsverzorgers in ieder geval rekenen op de hoogst mogelijke vrijwilligersvergoeding? Dankuwel.


B: Nieuwe Organisatiewijze Jeugdhulp

Ja dank voorzitter, ik kan het kort houden, want dat is het initiatiefvoorstel ook. De 10 punten zijn we het op hoofdlijnen zeker mee eens, maar we kunnen ook de redenering van het college volgen dat we deze punten verder kunnen betrekken bij het lopende proces van de inkoop jeugdhulp. Dank.


Definitief ontwerp bestemmingsplan Friesestraatweg 231 (Door Bart Hekkema)

Dank voorzitter, en ook dank aan de steller van de brief die vanmiddag nog is binnengekomen. Ik geef de schrijver gelijk over dat de plannen in de Reitdiepzone niet in samenhang zijn opgesteld.Het lijkt wel alsof we eerst in de hele Reitdiepzone bestemmingsplannen gaan vaststellen, een beetje postzegel plakken, om vervolgens nog eens de effecten op de omgeving, vooral het milieu, in kaart te brengen. Graag een reactie daarop van de wethouder. Daarbij vragen we de wethouder dan ook om nog eens in te gaan op de punten van de indieners van de zienswijzen want ook zij maken zich zorgen om de ontwikkeling van de Reitdiepzone op deze manier.

Dan over het plan zelf, ik lees 153 appartementen in de vrije sector. Nou dan lees ik 153 kleine appartementen die veel te duur zijn. Ik heb het vorige week bij de bespreking van het meerjarenplan wonen ook al genoemd. Veel appartementen in de vrije sector, zeg maar gewoon veel te dure huur, is niet persé waar we als stad iets mee opschieten. Deze flat houdt wonen voor veel mensen onbetaalbaar.En over de fysieke uitwerking. Dat is weer bijna net zo stenig als dat Crossroads-plan, weinig klimaatadaptatie, geen natuurvriendelijke oever. Op de binnentuin na.

Voorzitter, de winsten van projectontwikkelaar zijn groot, net als de gevolgen voor onze leefomgeving op de lange termijn als we onze ruimtelijke ordening niet radicaal gaan vergroenen.

Dankuwel voorzitter

Antwoord wethouder: Compleet plan dat niet voldoet aan moderne klimaatadapties. Zijn we mee in gesprek in de ontwikkelaar.

Voorkeurstracé doorfietsroute Groningen- Assen, tracé De Witte Molen - De Punt (Door Bart Hekkema)

Dankuwel voorzitter,

Onze fractie kan zich in grote lijnen vinden in de keuze voor variant 1b, waarbij het fietspad zoveel mogelijk de bestaande verharding volgt. Ook zijn we blij om in de plannen te lezen dat er zoveel aandacht is voor de waardevolle natuur in het gebied. We hebben een korte vraag met betrekking tot de verdere planvorming van het fietspad.

Onze fractie wil de wethouder vragen om in het verdere onderzoek ook mee te nemen hoe de bosrand tussen de Witte Molen en de Oosterhoeksebrug kan worden versterkt, bijvoorbeeld door nieuwe aanplant. Zo kunnen we menselijke verstoring in dit belangrijke leefgebied inperken. En daarnaast ook hoe de houtwal ten zuiden van de Oosterhoeksebrug, daar waar de beverburcht is waargenomen, nog interessanter voor bevers kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld door het verwijderen van het picknickbankje, de houtwal te verruigen en onbegaanbaar te maken voor vissers en recreanten. Het stuk wordt daarmee een nog mooie foerageergebied met meer schuilmogelijkheden. Graag zouden we die onderzoeken dan ook ontvangen.

Vragen van de PvdD over nieuwe ontheffing i.v.m. duiven (door Kirsten de Wrede)

Recentelijk (24 december 2020) maakte de provincie bekend een ontheffing op de wet Natuurbescherming af te hebben gegeven voor het bestrijden van populaties van verwilderde duiven aan de Winschoterweg te Groningen en de Washuisterweg te Ten Boer.
Technische navraag heeft ons geleerd dat de duiven zouden worden doodgeschoten door een luchtdrukgeweer. Verder schijnt dat er “..sprake is van overlast door uitwerpselen van duiven in het voer van koeien. De koeien laten het voer daardoor staan. De duiven nestelen in koeienstallen en duivenwering is er redelijkerwijs niet aan te brengen…”
Een tijdje geleden was er ophef rondom het doden van duiven aan de Parkweg in Stad. Naar aanleiding van de publiciteit rondom onze vragen hierover, is de aanvraag ingetrokken. U heeft tijdens dit proces meermalen gezegd dat u niet wilt dat duiven worden gedood in uw gemeente.

Deze casussen verschillen met de voornoemde in die zin dat niet uw eigen organisatie betrokken is bij het doden/ dan wel verwijderen van de duiven. De uitvoering is gegund aan een derde partij.

1.Blijft echter overeind staan dat in uw gemeente duiven (naar schatting 50 tot 80) worden gedood. Gaat u stappen ondernemen, zoals in gesprek met de provincie gaan of bezwaar aantekenen?

2.Wat vindt u ervan dat de provincie tegen uw wil in en zonder daarover eerst met u contact over te hebben opgenomen (zoals wij weten uit technische navraag) opnieuw kiest voor het doden van duiven?

3.Opnieuw worden duiven als bron voor overlast gezien. Zijn er volgens u meer (overlastgevende) duiven dan vroeger? En zo ja, zouden meer structurele oplossingen zoals het plaatsen van duiventillen een efficiëntere en bovendien diervriendelijke oplossing kunnen zijn, zoals dat in Winschoten is gebeurd?

4.Bent u bereid om met uw burgers in gesprek te gaan over het gebruik van diervriendelijke oplossingen, zoals lasers die daar wel voor gebruikt worden?

5.Op welke wijze wordt voorkomen dat koeien last ondervinden van het schieten?


Vragen van de fracties van SP en PvdD over ontruiming krakersactie Ulgersmaweg (Door Wesley Pechler, samen met Jimmy Dijk van de SP).


Afgelopen zondag heeft de politie in opdracht van de gemeente het terrein langs de Ulgersmaweg ontruimd. Het terrein werd gekraakt door meerdere mensen die eerder op een deel van de vloeivelden van het Suikerunieterrein verbleven. Bij deze ontruiming werden dertien mensen aangehouden en werden negen voertuigen in beslag genomen.
Eerder was de gemeente Groningen in goed overleg met de krakers van de vloeivelden van het Suikerunieterrein. Dit overleg was steeds gericht op het vinden van een geschikt alternatief. Volgens de krakers is de door de gemeente voorgestelde plek aan de Gideonweg ongeschikt.

1.Kan het college aangeven waarom de situatie na eerder overleg zo snel geëscaleerd is?

2.Kan het college aangeven waarom deze ontruiming met zoveel politie-inzet nodig was?

3.Waarom konden de krakers niet (tijdelijk) op het terrein langs de Ulgersmaweg verblijven?

4.In eerder antwoord op schriftelijke vragen van de PvdD stelde de gemeente dat het vanwege de tijdelijkheid mogelijk is om af te wijken van het verbod op kwetsbare objecten (de woonwagens) binnen de 10-6 contour van plaatsgebonden risico. Op basis waarvan meent de gemeente dat het juridisch mogelijk is ontheffing te verlenen voor dit veiligheidsrisico?"

5.Is het college van mening dat de plek waar de gemeente de huidige woonwagens heeft geplaatst een geschikte plek is? Is het college op de hoogte dat er bij de verplaatsing van de woonwagens schade is aangericht?

6.Is en blijft het college in gesprek met de krakers over alternatieve locaties?