Woord­voe­ringen commissies, 22-06-2022


22 juni 2022

I Vragen van de fracties van PvdD en GroenLinks over boerenprotesten (Terence van Zoelen)

Er is veel onrust onder boeren die geconfronteerd worden met de aangekondigde

stikstofmaatregelen. Wij begrijpen de onrust en we wensen de boeren een betere toekomst toe. Het

recht om te demonstreren is een groot goed maar we maken ons zorgen over de veiligheid rondom

de recentelijke protesten waarbij tractoren de stad in rijden.

Wij hebben enkele vragen:

1. Hoe kijkt het college in het kader van de veiligheid aan tegen het gebruik van tractoren

bij boerenprotesten?

2. Is de burgemeester met de Partij voor de Dieren en GroenLinks van mening dat

betogingen met tractoren tot onveilige situaties kunnen leiden zoals in het verleden

gebeurd is?

3. Was de recentelijke betoging van woensdag 15 juni bij de burgemeester aangekondigd?1

4. Sinds 1 januari 2021 moeten alle (land)bouwvoertuigen die harder rijden dan 25 km/u

een gele kentekenplaat voeren. Op welke wijze wordt hierop gehandhaafd?

5. Afgelopen zaterdag verscheen in de Volkskrant een interview met de aanvoerder van

Farmers Defense Force. De aanvoerder kondigt nieuwe acties aan waaronder het

blokkeren van wegen en het platleggen van de voedseldistributie, mogelijk zullen boeren

wederom onaangekondigd richting de stad trekken. Is de burgemeester en politie op

deze aangekondigde acties voorbereid?

6. Is het mogelijk met betrokkenen die willen demonstreren tijdig goede afspraken te

maken met de wens in het kader van de veiligheid het landbouw materieel thuis te

laten?

Jaarverslag ombudsman (Door Janette Bosma)

Dank voorzitter voor het woord en de ombudsman voor het uitgebreide jaarverslag.

Het groeiend wantrouwen in de politiek is ook een risico voor de lokale democratie. Bewoners moeten vertrouwen hebben in de lokale overheid en de ombudsman heeft hier wat ons betreft een sleutelpositie. Enerzijds worden inwoners hier gehoord en anderzijds biedt het de mogelijkheid beleid en communicatie te verbeteren. Een aantal belangrijke punten uit mijn woordvoering over de bereikbaarheid van de gemeente voor kwetsbare mensen is al genoemd door GroenLinks, dus sluit ik me graag aan bij die opmerkingen.

Daar wil ik nog aan toevoegen dat ik de situatie van de moeder die noodzakelijke voorzieningen voor haar gehandicapte dochter regelt bijzonder schrijnend vind. Net zoals de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats. Ik hoop dat in het vervolg meldingen en contact dat gaat over de toegankelijkheid van de gemeente voor kwetsbare mensen de extra aandacht krijgt die het verdiend. Verder las ik dat veelal de informatieverstrekking niet goed is. Ook is er sprake van een lange afhandeling en reactietijd. We hopen dan ook dat het college de aanbevelingen van de ombudsman hieromtrent meeneemt. Tot zover.

19.00 Uithuiszettingen ivm ontbreken omzettingsvergunning (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter. Deze vergadering voer ik het woord namens mijn fractiegenoot dhr Hekkema, die zit te fietsen in Frankrijk, wat ik hem natuurlijk ontzettend gun. Aangezien het niet m’n portefeuille is en er al veel gezegd is hou ik het kort.
Laat ik vooropstellen dat het pijnlijk is dat het wangedrag van illegale verhuurders soms leidt tot huisuitzettingen. Daarentegen is het natuurlijk wel van groot belang dat we vasthouden aan de aanpak van illegale verhuur en als gemeente werk maken van goed verhuurderschap. Dat daar soms spanning ontstaat zien wij ook.
We zien nog ruimte voor verbetering op het vlak van communicatie. Op het moment dat een verhuurder een brief krijgt om de illegale situatie ongedaan te maken zouden ook de huurders actief en tweetalig op de hoogte moeten worden gebracht. Dan kunnen huurders zich beroepen op het huurrecht en contact opnemen met de huurcommissie. Worden bewoners op dit moment ook benaderd in het Engels? Mevrouw Folkerts vroeg het net ook al.
Een gesprek in plaats van een brief zoals dhr Bosch voorstelde, daar kunnen we ons wel wat bij voorstellen, daar horen we graag de reflectie van de wethouder op.
Wij zouden daarnaast graag inzage krijgen in hoe vaak het voorkomt dat jongeren uit hun studentenhuis worden gezet en niet op tijd vervangende woonruimte kunnen vinden om te zien hoe groot het probleem is dat studenten op straat komen te staan. Student en Stad had het net over 10 gevallen per jaar, maar het blijft een beetje anekdotisch zo. Daarnaast zouden studenten eigenlijk heel makkelijk zelf moeten kunnen uitvinden of hun pandjesbaas beschikt over een omzettingsvergunning.
Toch zijn we voorstander van handhaving. Wij willen niet illegale en ongewenste situaties gaan gedogen omdat verhuurders in gebreke zijn, dan beloon je slecht gedrag, zoals ook gezegd door andere partijen vanavond. Tegelijk zien we ook het spanningsveld zoals Student en Stad benoemt. Wat ons betreft blijft het college dus ook waken voor de negatieve bijeffecten van het beleid en vinger aan de pols houden als het aankomt op het informeren van huurders die wonen in panden van malafide verhuurders.