Woord­voe­ringen commissies en begroting, 03-11-2021


3 november 2021

Invulling jaarwisseling 2021 – 2022 en meerjaren- perspectief (Door Bart Hekkema)

Dank voorzitter,

De jaarwisseling moet een leuk, gezellig maar bovenal ook een veilig feest zijn. Het aftelmoment met de lichtshow en de gedichtenprojectie is iets wat we daarom van harte ondersteunen.

Ook zijn we blij te lezen dat het aantal poëzieworkshops wordt verdubbeld. Het is mooi als jongeren hun creativiteit kwijt kunnen in het schrijven van gedichten, en dat deze .. als klap op de vuurpijl .. ook nog eens geprojecteerd worden op openbare gebouwen en posters verspreid door de gemeente! Wel vraag ik de burgemeester om ook oog te hebben voor jongeren die buiten de stad wonen. Rijkt het gedichtenproject ook tot in Haren, Ten Boer en de andere dorpen in onze gemeente? Wij zien in het meerjarenperspectief graag meer aandacht voor inwoners buiten de grenzen van de stad.

Wat mijn partij betreft bouwen we de verkenningen verder uit, bijvoorbeeld naar een decembermaand met allerlei leuke activiteiten voor kinderen en jongeren. Het hoeft niet per se de gemeente te zijn die alles organiseert, maar het faciliteren of de eerste aanzet doen kan natuurlijk van alles in gang zetten. Het is fijn wanneer die laatste maand van het jaar niet in het teken staat van kopen kopen kopen, maar vooral ook cultureel van aard is en gemeenschapszin bevordert. We kijken uit naar het meerjarenperspectief.

Dan voorzitter, een punt van zorg en ook een teleurstelling. Want hoewel we vertrouwen hebben in het meerjarenperspectief hebben we dat minder in het vuurwerkvrij maken van de gemeente. Het ontbreekt aan een concreet stappenplan om de gemeente echt vuurwerkvrij te maken, want hoewel er nog geen algeheel vuurwerkverbod is kunnen we als groene en progressieve gemeente wel een tandje bij zetten. We praten er al jaren over en nog altijd heeft onze gemeente, in tegenstelling tot andere gemeenten in ons land, geen algeheel vuurwerkverbod. Waar ligt dat aan? Je zou met dit zelfbenoemde groenste college ooit toch anders verwachten..

Wat de Partij voor de Dieren betreft komt er nog dit jaar een algeheel vuurwerkverbod, maar als een aantal partijen in deze raad zo afwachtend blijft, pleiten we zeker ook voor een fikse uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije zones in de gemeente. Plekken als het Noorderplantsoen en het volledige Stadspark, maar eigenlijk alle parken en groene plekken moeten vuurwerkvrij worden.

We pleiten daar al jaren voor. Het is nodig want een aantal jaar geleden hebben we zelfs gezien dat er een bosuil werd weggeknald uit het Noorderplantsoen, volstrekt onacceptabel. En als de burgemeester daar een alcoholverbod kan afkondigen, dan moet een vuurwerkverbod zeker ook kunnen. Graag hierop een reactie.

Voorzitter, tot slot. Los van alle leuke plannen die de gemeente bedacht heeft moeten we ook verdere stappen zetten naar een echt vuurwerkvrije gemeente. We zien hier daarom graag een stappenplan voor tegemoet. Ook wat betreft het carbidschieten, waarvoor we graag zouden zien dat de burgemeester hier dit jaar geen ontheffingen voor verleend.

We hebben de steun van zorgmedewerkers, politie en brandweer. Het vuurwerkverbod vorig jaar voorkwam veel letsel, en nu met de overbelasting in de ziekenhuizen kunnen we ons niet veroorloven dat deze jaarwisseling voor extra druk op de zorg leidt. Wat de Partij voor de Dieren betreft komen er plannen voor een vuurwerkvrije gemeente. Alleen zo kunnen we een veilige, fijne en gezellige jaarwisseling organiseren.

Vragenuur (Door Wesley Pechler)

Ja dank voorzitter. In het programma Sociaal van de begroting staan de acties waarover wij deze vragen stellen eigenlijk al beschreven, het onderzoeken van ons slavernijverleden en het plaatsen van een herdenkingsteken.

Het initiatief hiervoor kwam oorspronkelijk van het burgerinitiatief Keti Koti, inmiddels stichting noaberschap. Mevrouw Paulusma heeft daar toen vragen over gesteld, waar mooie toezeggingen uit vloeiden. Maar voorzitter, sindsdien is het nogal stil. Een maand geleden zaten we als indienende partijen, de Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks aan tafel met de stichting. En aangezien 2022 met rasse schreden dichterbij komt en het meenemen van de bevolking ook de nodige tijd kost bij zo’n monument, leek het ons handig om te vragen om een update om te stand van zaken.

Hoe gaat de samenwerking, komt dat monument er nog op tijd, wat kan de gemeente nog meer betekenen voor de stichting om samen de door ons gedeelde doelen over het verkennen van ons verleden te realiseren? Welke andere activiteiten komen er in 2023 voor het jubileumjaar aan?

De precieze vragen zelf heeft u kunnen lezen, daar laat ik het bij, dan kunnen we er het snelste politieke vragenuurtje ooit van maken.

D66: Vinden het urgent dat er snelheid wordt gemaakt.

Wethouder: Dank voor het stellen van deze vragen. Is stilte, voor de storm. Zijn hard aan het werk gegaan. Volgende week afspraak met Stichting Noaberschap. In diversiteitsagenda stond ook update dat we ermee bezig zijn. Opdracht verstrekt aan Kunstpunt dat we ermee bezig gaan als onderzoek met alle belanghebbenden, betekenisvolle plek. Is al bezig met overleg, ook met de stichting. Ook gehad over de samenwerking tussen Noaberschap en NINsee.

Komen 2 momenten met publieke terugkoppeling over het proces: december 2021 en juni 2022. In december tijdelijk kunstwerf in het Tschumipaviljoen om aandacht te vragen voor het thema, gesprek aangaan, bewustzijn creëren.

Dat mensen van kleur niet meer naar Amsterdam hoeven om te vieren en te herdenken maar het ook hier kan.

Op dit moment bezig met de uitwerking van de invulling van 2023. Verwachting is, ontzettend belangrijk, om het definitieve monument in 2023 klaar te hebben. Nu bezig met vooronderzoek, komt ook voorstel richting raad van financiering.

Bezig met uitvoering van de motie die door de raad is aangenomen. Naar verwachting uitvoering onderzoek 10 maanden in beslag nemen. Jubileum in 2023 moeten we redden en vieren.

Ruimtelijk (Door Kirsten de Wrede)

We willen graag aansluiten bij de PvdA om toch al zo spoedig mogelijk te beginnen met 30 km op veel wegen.
Complimenten van onze fractie voor de wijkvernieuwing, dat is iets waar wij echt positief over zijn.
We vonden de toewijzing van 3 miljoen voor de gele steentjes vervanging in het centrum wel veel geld voor de binnnenstad, die al veel geld krijgt, terwijl ook in de buitenwijken hier en daar wel wat opgeknapt kunnen worden.
Groen
Voor de rest vinden we wat weinig info over groen, over biodiversiteit, over flora en fauna. We lezen dat het college 1000 bomen per jaar wil planten, maar is dat inclusief de verplichte compensatie? We hebben ook weinig info over het particuliere bomenbestand, dat is ook lastig voor de gemeente, maar dit is wel erg algemeen. Als we kijken naar de kap op de SU dan zullen er ook de komende jaren alleen maar meer bomen verdwijnen en ontgroent de gemeente in principe alleen maar verder.
Ondanks ons grote buitengebied vinden we weer weinig informatie over onze buitengebieden, een paar regels slecht. Er wordt onder andere gesproken over de transitie in de landbouw in Ten Boer. Is het bestuur dan toch bezig met die zeer noodzakelijke eiwittransitie, of gaat het hier om iets anders? Dat de kroonjuwelen van Haren nog steeds niet in kaart zijn gebracht vinden we ook lang duren.
Energieneutraal
Veel info over Groningen energieneutraal; prima op zich. We lezen dan ook: zonder drastisch maatregelen moet de wereld zich opmaken voor fors grotere weersextremen maar dat is natuurlijk nu al lang het geval, hier en nog meer rondom de evenaar. Alle hens aan dek en wat betreft Groningen energieneutraal vinden we dat het college goed bezig is.
Het nut hiervan is natuurljk niet onomstreden want hernieuwbare energie lijkt het idee te voeden dat we gewoon door kunnen gaan zoals we dat nu doen maar dan op basis van wind- en zonne-energie en andere energie. Er ligt meer nadruk op het creëren van nieuwe dingen, spullen, windmolens, zonnepanelen, warmtepompen dan op zaken als energiebesparing en op reflectie waarmee we onze energie al uitgeven. Wethouder Broeksma zegde toe deze kwestie in het energieregio gremium te gooien, is dat gebeurd?
Aan de eiwittransitie is slechts lippendienst bewezen in deze begroting. Toch is dat een middel waarvoor geen strijd om de grond hoeft te worden gevoerd, geen grote investeringen gedaan te hoeven worden, maar wel veel broeikasgassen en andere ellende mee bespaard kan worden. Collega Terence zal hier vanavond verder op ingaan
Ondanks de uitgesproken zorgen over het klimaat zien we nog wel dat de gemeente meer bedrijven naar haar industrieterreinen probeert te lokken, maar hoe verhoudt zich dit tot energieneutraal? Wordt er hier gezocht naar duurzame bedrijven die bijvoorbeeld gelijk energieneutraal willen opereren? In hoeverre is bij de toewijzing van die kavels hierover overleg met eventuele nieuwe bedrijven?

Tot slot, ook de temperatuur in deze zaal lijkt niet helemaal in overeenstemming met onze zorgen over het klimaat: misschien moeten we afspreken dat de thermostaat niet meer boven de 18 gr moet komen; neem maar een dikke trui mee naar je werk.

09.30 Begroting sociaal (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter, en dank aan alle ambtenaren die hebben meegeschreven aan deze begroting. De nieuwe opzet leest prettig.

Voorzitter, eerst onderwijs. We zijn erg blij dat de pilot van de verlengde schooldag wordt uitgerold en dat het thuiszitterspact is vernieuwd. Ook met de maatschappelijke akkoorden, waar we recent nog over hebben gesproken, is mijn fractie zeer tevreden, en we kijken uit naar de eerste resultaten.

Dat in 2020 zoveel meer schoolverzuimers dan eerst zijn teruggeleid naar het onderwijs heeft vast ten dele te maken met corona, maar we hopen dat die opgaande lijn de komende jaren vastgehouden kan worden. Ook wat betreft het IHP is dit college voortvarend bezig, onze complimenten daarvoor.

Dan welzijn, gezondheid en zorg. We zijn blij dat de nieuwe inkoop van de jeugdhulp dichterbij komt en dat de WIJ meer lichte hulpvragen zelf gaat organiseren. De WIJ wordt steeds steviger gepositioneerd, en we zijn enthousiast over de nieuwe methodiek WIJ op Straat. Hopelijk leidt dit er ook toe dat de bekendheid van de WIJ de komende jaren toch nog verder toeneemt, want dat stagneert al een poosje. In het kader van preventie is mijn fractie ook benieuwd naar de resultaten van het Project Preventie en Vroegsignalering op de Basisschool. Ook kijken we uit naar de woonzorgvisie.

Voorzitter, ik heb over dit onderwerp nog wel twee vragen aan de wethouder. Vorige maand hebben we als raadsfracties een brief gekregen van het Odensehuis over hun penibele financiële situatie. Gisteren ben ik daarom bij het Odensehuis op visite geweest. Vorige week hebben ze te horen gekregen dat hun gemeentelijke financiering voor 2022 gelukkig rond is, maar dat dit incidenteel is. In de Bijlage Intensiveringen en Hervormingen lezen we echter dat dat de financiering voor de pareltjes van het sociaal domein “vanaf 2022” beschikbaar wordt gesteld, en dus niet incidenteel “in 2022”. Betekent dit dan ook dat het Odensehuis en de andere pareltjes opgelucht kunnen ademhalen en voorlopig gesubsidieerd blijven?

Daarnaast, voorzitter, heb ik in maart van dit jaar samen met de heer Koks vragen gesteld over de projecten Kind aan Huis en Voorlezen van Humanitas. De reactie van het college was toen dat het haar volledige bedoeling was om beide projecten in de lucht te houden. Voor Kind aan Huis zien we nu gelukkig incidentele financiering voor 2022 in de begroting staan, maar nog niets structureels, en voor Voorlezen staat er helemaal niets in de begroting. Is het college hierover nog met Humanitas in gesprek? Graag een reactie, anders zullen wij hiervoor met een amendement komen.

Dan kom ik bij Sport en Bewegen. Daarbij denk ik terug aan dat fantastische werkbezoek van enkele weken geleden, waarin we onder andere de mooie resultaten van de beweegcoach inclusief sporten konden zien. Dat er 2 ton structureel wordt toegevoegd aan het co-investeringsfonds sport is erg mooi, onze complimenten daarvoor. Maar het bevreemd mijn fractie wel dat er jaarlijks 50.000 euro minder beschikbaar is voor de bewegende stad, juist nu we zien dat in 2020 minder bewoners tevreden waren over de sportieve openbare ruimte bij hen in de buurt. Kan het college toelichten waarom deze keuze is gemaakt? Ook hebben wij dezelfde vraag als de Sportkoepel heeft in hun inspraakreactie: 2,5 ton voor 3 extra managers bij Sport050, kan dat geld niet beter en diverser besteed worden binnen die organisatie? Graag een reactie.

Dan voorzitter, cultuur. Over het evenementenbeleid spreken we volgend jaar verder, maar als Partij voor de Dieren staan wij zoals bekend niet achter die continue groeiambitie voor het aantal evenementen en het steeds groter worden van die evenementen, waaronder die in het Stadspark. Wat betreft de toegankelijkheid van cultuur kunnen onze instellingen een voorbeeld nemen aan het Grand Theatre, die aan alle inwoners van Groningen een gratis kaartje heeft aangeboden.

We zijn blij dat het onderhoud van het Martiniplaza structureel een plekje krijgt in de begroting. Voor het nieuwe muziekcentrum valt echter wel op dat de plankosten de komende jaren ontzettend de pan uit rijzen. Daarnaast kijken we uit naar het nieuwe Broedplaatsenbeleid, dat we later deze maand zullen bespreken. Om daar alvast een voorzetje op te doen en het ook wat breder te trekken: wordt het niet tijd om ook een atelierbeleid met uitvoeringsprogramma op te stellen? Graag een reactie.

Dan nog kort over het deelprogramma Werk & Inkomen, waar ik namens mijn fractiegenoot dhr. van Zoelen het woord zal voeren. Wij zijn blij met de nieuwe regelgeving over vroegsignalering bij schulden, hopelijk kunnen we als gemeente hiermee bij veel mensen ernstigere situaties voorkomen. In dit kader zijn ook het gestegen percentage geslaagde schuldregelingen en het voornemen om meer saneringskredieten te verstrekken erg positief.

Interruptie de heer Koks, SP, geparafraseerd: Is de heer Pechler het met mij eens dat er met de energiecrisis volgend jaar misschien wel meer geld nodig is voor de Meerkostenregeling?

Reactie, geparafraseerd: Volgens mij doen we dit jaar al het maximale, we maken het budget op, en voor volgend jaar vind ik het lastig om dat in te schatten, omdat ik niet weet wat de landelijke regeling voor de energiekosten gaat doen.

Dat bij de Individuele Inkomenstoeslag en Meerkostenregeling mensen hogere bedragen zullen krijgen, ook met terugwerkende kracht voor dit jaar, juichen wij toe. Tot slot nog het Regionale Mobiliteitscentrum om aansluiting op de arbeidsmarkt te bevorderen: een mooi streven van een brede coalitie, waar we een maand geleden bij een beeldvormende sessie met ondernemers en onderwijsinstellingen al wat praktijkverhalen over mochten horen.

Voorzitter, daarbij laat ik het. Dankuwel.

Reactie college:
Atelierbeleid: Valt zometeen onder het broedplaatsenbeleid. Wordt een gemeenschappelijk verhaal. Hebben gesprekken met de woningcorporaties, HVK en meer. Komt eraan.

Financiering parels, oa Odensehuis. Ontstaan door vernieuwing sociaal domein. Toen incidentele financiering. Ondertussen zien we dat ze echt hun betekenis hebben gekregen binnen de samenleving van Groningen. Dus hoe kunnen we dat beter structureel borgen? Elke parel is verschillend. Odensehuis, Hamelhuys, Opstap, Kringloop Plus en Wiershoeck: deels WMO en deels samenlevingsopbouw en WLZ en Zorgverzekeringswet. Deel dat betrekking heeft op WMO wordt betaald door GON, deels door financiering overgenomen. Deel dat daar niet binnen valt heeft het college nu structurele dekking voor gevraagd. Komende tijd gaan we kijken naar hoe we in de samenwerking van die parels, met al die wetten, hoe we dat vorm kunnen gaan geven. Odensehuis en alle andere parels moeten elk jaar een subsidie aanvragen. Net als bijvoorbeeld de WIJ. Maar we gaan die samenwerking positief tegemoet. Het deel dat niet in de WMO valt zit nu structureel bij ons als gemeente. Kom nog met een technische uitwerking van deze financiering bij u.

Voorlezen: met Humanitas afgesproken of ze ook fondsen voor dit project kunnen krijgen, anders dekking binnen het onderwijsbudget, structureel rekening mee te houden.