Woord­voe­ringen commissies Financien en Veiligheid, Ruimte en Wonen, Beheer en Verkeer, 05-06-2019


5 juni 2019

B3. Tiny Houses Westpark (door Wesley Pechler).

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de inspreker. Bijna drie jaar nadat het initiatiefvoorstel Tiny Houses van ons en GroenLinks in deze commissie werd gepresenteerd, ligt hier een mooie collegebrief met de eerste concrete uitvoering van het idee. Het is natuurlijk een beetje spannend, Tiny Houses plaatsen in Westpark. Maar zoals het in rapport beschreven staat, hebben wij er het volste vertrouwen in. Onder het kopje ecologie wordt genoemd dat men uitgaat van het handhaven van bomen, struiken en watergangen, met een brede ongestoorde zone daaromheen, dat er wordt gebouwd buiten het broedseizoen, en dat lichtuitstraling op de bomenrij wordt voorkomen.

Het zijn mooie plannen. Een stuk ecologisch schraal grasland zal straks verrijkt worden met maximaal 30 kleine, tijdelijke, duurzame huisjes, die voor een groot deel zelfvoorzienend zijn. Natuurinclusief, met helofytenfilters in plaats van riolering, biologische moestuintjes, veel nieuwe beplanting die geschikt is voor insecten, en de aanplant van nieuwe bomen. Zodat de natuur van het park, als de huisjes na tien jaar weg zijn, er ecologisch gezien winst op heeft gemaakt.

Gisteravond was de inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden bij Tuin in de Stad. Ik was er alleen het eerste uur, maar het stond bomvol, en er werden veel enthousiaste gesprekken gevoerd. Het gaat hier ook om meer dan alleen wonen: het gaat om het bouwen van een gemeenschap, om het bevorderen van samenredzaamheid, het bieden van een maatschappelijke functie voor de overige inwoners van onze gemeente, en om het verkleinen van je ecologische voetafdruk. Het gaat er ook om minder te worden meegetrokken in de mallemolen van het leven, en je niet een slag in de rondte hoeven te werken om je torenhoge huur of hypotheek te kunnen betalen.

En het gaat om het geven van regie en zeggenschap aan de burgers zelf, die zelf de concrete invulling van het terrein gaan realiseren en samen de regels zullen opstellen. Dat gaat hier volgens mij helemaal goedkomen. De projectgroep Lutje Westpark, waarvan u een van de kartrekkers net al heeft mogen aanhoren, is al jaren keihard bezig om deze plannen voor elkaar te krijgen, en is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit rapport. Als fractie kijken we enthousiast uit naar het moment dat het eerste huisje er staat. Voorts sluit ik graag aan bij de opmerkingen van de heer van der Glas over de mogelijkheden van tiny houses voor sociale huurwoningen. Dankuwel.

Uitgangspunten actualisatie woonvisie (Door: Kirsten de Wrede)

Leuk stuk en leuk dat de raad op deze manier wordt meegenomen. In principe hebben wij geen bezwaar tegen woningen in dorpen, als die vraag er is. Het mag echter niet ten koste gaan van natuur en sociale woningbouw is het meest, eh, “urgent”. We kunnen ons vinden in het beleid om meer sturing aan te brengen in de woningmarkt, als het gaat om het bouwen van woningcorporaties voor middenhuur, wijkvernieuwing, een slot op particuliere huurprijzen en dergelijke. Een discussie over het instrument urgentie juichen we toe.

Een campus op Zernike willen we niet. We willen geen beleid faciliteren dat meer studenten aantrekt en we menen dat studenten verspreid over de stad zouden moeten wonen.

Het woningbestand moet worden verbeterd, dat in de eerste plaats, nieuwbouw komt daarna, maar is ook belangrijk. De Partij voor de Dieren is geen fan van airbnb en short stay, wel van plekken voor bijzonder wonen zoals Betonbos en groepen als de Knarrenhof.

Qua duurzaamheid: dat vindt de PvdD natuurlijk belanngrijk. We vinden het een goed idee als woningcorporaties meer informatie verschaffen over duurzaamheid en willen graag een nadruk op lage lasten.

Tot slot: wat is de connectie met het collegeakkoord? Er is niet echt een visie vanuit het college, dat kun je ook positief zien, dat de raad nu eerst wordt meegenomen. Er staat echter geen woord over groen in deze visie, terwijl groen zo essentieel is voor de woonkwaliteit van niet-menselijke dieren, maar ook voor mensen. Dit college wil natuurinclusief bouwen, graag willen wij een uitwerking hiervan in een aparte nota, wat verstaat dit college nu onder natuurinclusief bouwen? Graag zouden wij hier in ieder geval verwerkt zien dat behoud van groen daarbij het uitgangspunt wordt en dat ontwikkelaars bomen zien als assets in plaats van als hinderlijke obstakels.