Woord­voe­ringen commissies Onderwijs & Welzijn, Beheer & Verkeer, Werk & Inkomen en Ruimte & Wonen, 7, 8 en 9 mei 2019


9 mei 2019

Dinsdagavond 7 mei, 20.00: O&W (Door Wesley Pechler)

B1. Haalbaarheidsonderzoek Huishoudelijke Hulp

Dankuwel voorzitter.

Mijn vier jaar werkervaring als huishoudelijke hulp, zowel in Oldambt als hier in de Stad, zijn natuurlijk niet representatief voor iedereen. Maar van élke cliënt waar ik over de vloer kwam om voor een schoon en leefbaar thuis te zorgen, hoorde ik diezelfde drie wensen: dat de huishoudelijke hulp een vriendelijk persoon was en iemand die zorgvuldig te werk gaat. En dat, zodra aan deze twee kenmerken wordt voldaan, de hulp niet elk jaar of elke twee jaar wordt vervangen door iemand anders, maar dat ze voor hetzelfde vertrouwde gezicht de deur open kunnen blijven doen. Dat is de kern van het verhaal aan de kant van de cliënt.

Bij meerdere van de alternatieven die in dit onderzoek aan de kant worden geschoven, wordt als een van de nadelen genoemd dat de keuzevrijheid van de cliënt in het gedrang komt. Hier gaat het echter om de keuzevrijheid tussen de cliënt en het bedrijf, en volgens mij geeft dat een vertekend beeld. De afstand tussen de cliënt en het bedrijf, de zorgaanbieder, is in de praktijk erg groot. Wat het echte verschil maakt tussen goede of matige hulp bij het huishouden, is natuurlijk de medewerker zelf. En bij alle voorgestelde varianten is er volgens mij gewoon de ruimte voor de cliënt om om een andere medewerker te vragen. Volgens mij is voor de grote meerderheid van de cliënten een vaste hulp over meerdere jaren heen, het behouden van de koppeltjes, veel belangrijker dan de mogelijkheid om te wisselen tussen zorgaanbieders.

Dat weten we nu echter niet zeker, want er is in dit onderzoek bewust niet gesproken met cliënten, of met medewerkers. Het is een onderzoek waarin de belangen van de huidige zorgaanbieders en de gemeente, de belangen van de medewerkers en cliënten overschaduwen. Vanuit de visie van de Partij voor de Dieren zijn de thema’s Impact op de Cliënt en Impact op de Werknemer verreweg de belangrijkste, maar dat zijn in het onderzoek slechts 2 van de 6 thema’s waarop is getoetst. Ook is de weging van de factoren onduidelijk, en lijkt het soms haast willekeur waarom een bepaald kopje op groen, geel, of rood staat.

De betaalbaarheid van onze zorg is natuurlijk ook een erg belangrijk vraagstuk. Cruciale factoren hierin zijn juist vraagstukken als “Kan de 21% kostprijsverhogende btw voorkomen worden bij uitleen van personeel in een personeelsstichting?” en “Kan een werknemerscoöperatie vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting?”. En dat zijn nou net de vragen waar in dit onderzoek geen antwoord op komt.

In de inleiding wordt erkend dat het een onderzoek op hoofdlijnen is, en dat juridische analyses of financiële doorrekeningen ontbreken. Verdere uitwerking hiervan wordt ons aangeraden, en in die aanbeveling gaan we graag mee. In de aanbeveling om nu al bepaalde varianten af te laten vallen echter niet. Het onderzoek kent zoveel beperkingen en onzekerheden dat het voor ons echt te vroeg is om dat te doen. Wij pleiten voor een aanvullend kwalitatief onderzoek naar de wensen van medewerkers en cliënten, om er vervolgens nog eens over te praten. Dankuwel.

B2. Beter Benutten Sporthallen 2019, Klanttevredenheidsonderzoek Sporthallen 2018

Dankuwel voorzitter. Over het Beter Benutten kan ik kort zijn, en me aansluiten bij de opmerkingen van het CDA.

Sporturen tussen tien en elf ‘s avonds op een doordeweekse dag, het lijkt me niet dat de meeste sporters hier om staan te springen. Dat dit noodgedwongen moet wegens capaciteitsgebrek is eigenlijk symptoombestrijding - er moeten extra accommodaties bij, zeker in een gemeente die zo hard groeit als de onze.

Dan het klanttevredenheidsonderzoek. Tussen 2012 en 2015 was zo’n mooie verbeterende lijn ingezet als je kijkt naar de tevredenheidspercentages, maar die lijkt nu gestagneerd te zijn. Nog geen tweederde van de gebruikers is tevreden over de sporthallen. Het valt ook op dat slechts weinig mensen hebben deelgenomen aan de enquête, de percentages van respondenten variëren van slechts 6 tot 20%. Hoe kan dit nog verhoogd worden? Ik lees dat de online enquête niet alleen per mail is verzonden, maar dat verenigingen ook gericht benaderd zijn via Facebook. Dat is mooi, maar wellicht kunnen sporters ook voor of na hun sporturen actief benaderd worden door de beheerder? Met bijvoorbeeld het scannen van een QR-code moet zo’n onderzoek toch vrij snel ingevuld kunnen worden op de mobiel. En zo’n QR-code zou je zelfs kunnen plakken op de kapstokken van de kleedkamer.

In de collegebrief valt te lezen dat ervoor wordt gekozen om de komende twee jaar de focus te leggen op de drie laagst scorende sporthallen: Beijum, Vinkhuizen en Lewenborg. Dit terwijl De Brug amper hoger scoort, en op meerdere punten zelfs slechter dan een van deze 3 sporthallen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van kleedkamers. Ook de sporthal van Hoogkerk, waar de afgelopen jaren een grote verbetering is opgetreden in het algemeen, kampt nog met problemen: slechts 16% van de gebruikers is daar tevreden met de toiletten, waarmee Hoogkerk het laagst scoort van allemaal. Mijn vraag aan het college is dan ook: is het in plaats van de focus te leggen op de 3 sporthallen die in het algemeen het slechtst scoren, niet beter om in te zetten op de slechtste scores per deelthema, en daar alle ruime onvoldoendes proberen op te lossen? Dankuwel.

Wethouder: Focus lag afgelopen 3 jaar op gymzalen qua verbetering, niet sporthallen. Vandaar geen stijgende lijn. QR code heel leuk idee om respons wat hoger te krijgen.

B3. Ontwikkelingen Lokaal Sportakkoord

Dankuwel voorzitter. Ik kan me aansluiten bij de woordvoering van D66.

B4. Bespreekpunten VVD De Mikkelhorst

Dankuwel voorzitter, en dank aan de VVD voor deze bespreekpunten en de inspreker voor zijn reactie. Als fractie zijn we nog niet bij De Mikkelhorst op bezoek geweest, maar we zijn er natuurlijk wel bekend mee. Of de inrichting van de zorginkoop via het GON ervoor zorgt dat De Mikkelhorst nu al minder zorgklanten bedient weet ik niet, dat lees ik ook niet direct terug in de brandbrief van De Mikkelhorst. Ik lees wel dat de aanwas van nieuwe klanten stagneert, en dat voor de reeds aanwezige zorgklanten sprake is van inkomstenderving door onder andere lagere tarieven.

Wij hechten inderdaad veel waarde aan de publieke functie van De Mikkelhorst, waarmee de sociale cohesie van Oosterhaar en Haren wordt versterkt. De zorgboerderij speelt een belangrijke rol in het integreren van de mensen die WMO-dagbesteding en werk-leertrajecten volgen met het bredere publiek.

Als de kosten voor strengere regels uit landbouwperspectief ervoor zorgen dat ecologische zorgboerderijen in financieel zwaar weer komen en dreigen ten onder te gaan, moeten we daar samen uit zien te komen. Wat betreft een haalbare en toekomstbestendige oplossing voor de financiële problematiek moet ik bekennen dat ik daarvoor niet diep genoeg in de materie van alle mogelijke potjes en subsidies en ingangen van de gemeente zit. Die vraag zou ik dan ook graag willen verleggen naar het college: wat kunnen wij als gemeente nog voor De Mikkelhorst betekenen, om ervoor te zorgen dat deze mooie zorgboerderij niet verloren gaat? Dankuwel.

Wethouder: We zijn in gesprek en kijken naar de mogelijkheden.

Woensdagmiddag 8 mei, 13.00: Beheer & Verkeer

A5a. Definitief Ontwerp fietsroute Groningen - Sauwerd

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de inspreker. Bij deze zou ik graag het college willen vragen in te gaan op de gemaakte opmerkingen. Tijdens de keuze voor het voorkeurstracé vorig jaar hebben we nog een amendement ingediend om te kiezen voor een route waar minder voor gekapt hoefde te worden. Dat amendement werd helaas alleen gesteund door 100% Groningen. Uit het definitief ontwerp blijkt nu dat er voor dit fietspad 30 bomen gekapt moeten worden, waarvan de helft potentieel monumentaal, en 3100 vierkante meter houtopstand moet worden geveld. Vorig jaar tijdens de behandeling van het voorkeurstracé waren dit nog 20 bomen en 2500 vierkante meter houtopstand. Ik heb de BEA gelezen maar daaruit werd het me nog niet helemaal duidelijk, dus kan het college aangeven waarom dit vorig jaar zo verkeerd is ingeschat, en of we echt niet nog een paar bomen kunnen besparen? Dankuwel.

Wethouder: BEA’s zijn zorgvuldig. Komen meer vierkante meters aan groen en bomen terug. Vorig jaar globale inschatting, nu definitieve inschatting.

B1. OV-bureau Kaders Begroting 2020 en jaarstukken 2018

Dankuwel voorzitter. Ook mijn fractie sluit zich aan bij de gemaakte opmerkingen over gebiedsdekkendheid en betaalbaarheid. De kaders voor de begroting van 2020 kunnen we als Partij voor de Dieren verder steunen. Het lijkt erop dat we een mooie toekomst tegemoet gaan wat betreft het openbaar vervoer, met bijna alleen nog maar zero-emission voertuigen, een nog betere ontsluiting van wijken en dorpen, en nog snellere en betrouwbaardere verbindingen.

De jaarstukken van 2018 zien er ook goed uit. Het is mooi dat de klanttevredenheid op pijl is gebleven. De terechte stakingen van de buschauffeurs hebben geleid tot iets minder reizigerskilometers, maar het is goed om te zien dat als hiervoor gecorrigeerd wordt de reizigerskilometers wel hadden toegenomen. Mijn vraag aan het college hierbij is echter wel waarom er niet ook een gecorrigeerde variant van de CO2-uitstoot per reizigerskilometer bij zit, zodat we hadden kunnen zien of zonder de stakingsdagen er wel duurzamer gereden was.

Ook vraagt mijn fractie zich af waarom de afschrijvingslasten voor de busremise van 92.000 en de aanschaf van pinapparatuur van 108.000 niet waren meegenomen in de begroting voor 2018. Graag een reactie. Dankuwel.

Wethouder: Weet ik niet.

B2. Meerjarenprogramma Verkeer & Vervoer, 2019-2022

Dankuwel voorzitter. Bijna alle zaken die in het meerjarenprogramma staan hebben we de afgelopen jaren al een of meerdere keren besproken, de heer Koks zei het net ook al. Toch is het goed om weer even stil te staan bij alle mooie projecten die binnenkort beginnen of worden afgerond: zoals de fietstunnel bij station Haren, ons nieuwe hoofdstation met nieuwe reismogelijkheden, en mogelijk een nieuw en uitgebreider verkeerscirculatieplan. Steeds meer openbare ruimte die wordt ingenomen door auto’s, wordt teruggegeven. Ook komen er mooie ontwikkelingen aan wat betreft de duurzame stadslogistiek, worden nieuwe snelfietsroutes aangelegd, en wordt er gewerkt aan de verkeersveiligheid. We sluiten ons aan bij de opmerking van het CDA dat het budget hiervoor wel omhoog mag. Het is alleen wel erg jammer dat, zoals ik eerder deze vergadering ook al noemde, voor de nieuwe fietspaden vaak veel bestaand groen verdwijnt, terwijl er ook andere opties zijn.

Bij een stad waar nog tweederde van de bezoekers vanuit de regio met de auto komt, is het zaak extra in te zetten op het openbaar vervoer. Gelukkig gebeurt dat ook, en wordt genoemd dat het college de forse groei van het OV wil blijven faciliteren. We zijn benieuwd naar de contourennota die wordt verwacht in het 3e kwartaal, waarin dit verder wordt uitgewerkt. Dankuwel.