Woord­voe­ringen gemeen­te­raads­ver­ga­dering 17-04-2019


17 april 2019

7 1-minuut interventies

e De geldtrein raast Groningen voorbij (bespreekpunten 100% Groningen 29 maart 2019 bij Beantwoording vragen ex art. 38 RvO 100% Groningen 20 maart 2019) (WESLEY PECHLER)

Dankuwel voorzitter. Dit onderwerp hebben we al uitgebreid besproken in de commissie en die woordvoering zal ik hier niet herhalen. Wij zouden graag zien dat de Raad meer betrokken wordt bij de bestuurlijke overleggen van MIRT, zoals ook in Eindhoven gebeurt. Daarom staan wij op de motie van 100% Groningen die hier om vraagt. Dankuwel.

g Regenbooggelden 2019-2022 (collegebrief 14-03-2019) (WESLEY PECHLER)

Dankuwel voorzitter. In de commissie had ik al genoemd dat we als Partij voor de Dieren blij zijn met de inspanningen die de gemeente Groningen al jaren levert voor LHBTI+-emancipatie, en dat we blij zijn dat dit beleid wordt voortgezet met zowel rijksgeld als een gemeentelijke bijdrage. Bij deze dan ook onze complimenten aan het college en de betrokken ambtenaren. Wij zijn het met de SP eens dat de meldingsbereidheid waarschijnlijk hoger zou zijn als de politie hier ook meer aandacht aan zou besteden, bijvoorbeeld met een Roze in Blauw team. Daarom staan wij op de SP-motie hierover. Dankuwel.

8 Discussiestukken

a Omgevingsvergunning beschermd wonen Barkmolenstraat 242-258 (collegebrief 13-03-2019) (WESLEY PECHLER)

Dankuwel voorzitter. Ook bij dit punt zal ik niet mijn woordvoering uit de commissie gaan herhalen. Waar het hier in de kern over gaat zijn twee zaken: mensen met een geschiedenis van verslaving die een nieuw begin verdienen in onze stad, en buurtbewoners die zorgen hebben en zich niet gehoord voelen bij de komst van deze nieuwe voorziening in hun wijk. Zoals wij het zien komt dit hoofdzakelijk door een proces dat niet optimaal is verlopen. Om ervoor te zorgen dat een soortgelijke situatie zich in de toekomst niet nogmaals voordoet, zijn we mede-indieners van de VVD-motie “Barkmolenstraat als voorbeeld”.

Dan moet nog de huidige kwestie van de Barkmolenstraat zelf goed opgelost worden, in overleg met de bewoners. Het is nodig om meer draagvlak voor de komst van de voorziening te genereren, niet alleen voor de omwonenden, maar ook voor de ex-verslaafden zelf die binnenkort zullen intrekken in De Klaproos. Als je na een geschiedenis van verslaving die eerste stap richting zelfstandig wonen weer zet, is dat spannend genoeg in een warme buurt, laat staan in een buurt waar gevoelens van boosheid en angst heersen. Daarom staan we ook op de VVD-motie “Samen verder in de Barkmolenstraat” - om de stappen te nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de nieuwe situatie voor iedereen, of in ieder geval bijna iedereen, acceptabel is. Dankuwel.

Plan van aanpak commissie Hertogh inzake zuidelijke ringweg

De problemen zouden met name in de relatiesfeer liggen. Toen Rijkswaterstaat (RWS) in november vorig jaar bekend maakte dat wat hen betreft “in het uiterste geval” de stekker eruit kon worden getrokken, was al duidelijk dat de relatie tussen Combinatie Herepoort (CHP) en RWS niet te best was.
In het Plan van Aanpak lazen we dat de oude Helperzoomtunnel als eerste speciale casus zeer goed heeft gewerkt en: er is daarna nagedacht over waarom de HZT zo goed heeft gewerkt. Maar die tunnel ligt er nog lang niet in en dat dit dan als succes wordt gezien, daar heb ik tijdens de commissie mijn verbazing over uitgesproken. Wat zouden de mensen die die HZT daadwerkelijk moeten plaatsen, hiervan nu denken? Voor het overige weten we nog steeds niet heel veel.
Wordt er gebouwd in den natte of in den droge? Dit kan grote gevolgen hebben. Wellicht kan de wethouder daar nog iets over zeggen. Het is voor de stad en haar inwoners belangrijk dat we weten wat er gaat gebeuren. Daarom dienen wij de motie van de SP over het gedetailleerd uitwerken van een plan graag mede in