Woord­voe­ringen commissies Ruimte en Wonen, Beheer en Verkeer & Financiën en Veiligheid, 11-09-2019.


13 september 2019

B1 Startdocument Regionale Energiestrategie (RES) Groningen (raadsvoorstel 11 juli 2019) Door: Kirsten de Wrede

We moeten niet vergeten wat de achterliggende intenties zijn van het klimaatakkoord, namelijk het leefbaar houden van de aarde voor toekomstige generaties, verdere opwarming minimaliseren. Het creëren van heel veel bedrijvigheid kan een gevolg zijn, maar is niet het ultieme doel. Het beste wapen tegen klimaatopwarming bestaat al en is tamelijk goedkoop en makkelijk te produceren, namelijk een boom. Het klimaatakkoord genereert echter zijn eigen werkelijkheid en wij zitten nu met een RES, die ons dwingt om ons te focussen op de sectoren warmte en elektriciteit.

Het is inderdaad jammer dat de boel zo in schotten is geslagen. De veestapel verminderen, hetgeen de luchtkwaliteit in Ten Boer ten goede zou komen en op de vrijgekomen gronden heel veel bomen planten, zou veel hernieuwbare energie overtollig maken vanuit het oogpunt van CO2 reductie, maar goed, de fossiele brandstoffen gaan op en dus is het streven naar energie en warmte uit wind en zon goed verdedigbaar.

Voor de PvdD staat echter voorop dat de energietransitie, hier in de vorm van een RES, niet ten koste mag gaan van natuur en dieren. Wij willen dan ook graag de toezegging van het college dat de motie windmolens en vogels wordt meegenomen in de verdere verkenningen. Dat had denk ik al gebeurd moeten zijn. Is de vogelbescherming meegenomen? Graag een reactie.

B2 Strategie en aanpak voor stap naar aardgasvrije wijken en dorpen (raadsvoorstel 12 juli 2019) Door: Kirsten de Wrede

De gemeente lijkt, op grond van wat voor ons ligt en wat ons vorige week is verteld, goed bezig. Enkele opmerkingen. Er wordt energie gespaard, hernieuwbare in de gemeente en daarbuiten gecreëerd. Maar die besparingen, daar hebben we nog niet zoveel van gezien. Past wellicht ook niet in dit deelonderwerpje van energieneutraal want het gaat hier om gasvrij maken. College, gaan wij binnenkort horen hoe dit college denkt zo’n 40% energie te gaan besparen?

Vorige week hebben we begrepen dat de gemeente, nadenkt om, als het allemaal onvoldoende lukt met zon en wind, restwarmte te gaan halen uit de RWE centrale, die tegen die tijd waarschijnlijk volledig op biomassa draait. Dat is voor ons niet acceptabel. Bij het verbranden van biomassa komen meer broeikasgassen en meer fijnstof vrij dan bij het verbranden van steenkool. Daarnaast verbranden we zo de laatste restjes natuur die we hebben. Desgevraagd werd vorige week medegedeeld dat, wil de rwe centrale volledig op biomassa draaien, er jaarlijks een grondgebied van ongeveer Drenthe aan bossen ingaat. Het is niet voor niets dat ook het college in de brief van deze week over biomassa, die wij niet hebben gepiept, want wat voegt een discussie over biomassa nog toe, we weten het toch allemaal ook wel, toegeeft dat duurzame biomassa een schaars goed is. Het gebruik maken van restwarmte uit de RWE wanneer die draait op biomassa is voor ons een absolute nogo.

Graag horen wij van het college of die dit met ons eens is.

Ook werd vorige week het gebruik van mest als basis voor energieopwekking genoemd. Er zouden in onze gemeente nu zo’n 100 tot 150 agrariërs zijn die mest zouden kunnen leveren. Ook dit is een plan dat voortkomt uit de dynamiek van “we moeten af van de fossiele energie” zonder te kijken naar de wereld waarin we leven. Eindelijk heeft deze week een regeringspartij de knuppel in het hoenderhok gegooid en gezegd: om allerlei redenen, zoals de stiksstofuitstoot, moeten we af van onze veestapel. Halveren. Meer dan halveren, zeggen wij al heel lang, maar we zijn erg blij met deze D66er. Mest heeft zelf een luchtje, maar het hele voortraject dat eraan vooraf gaat, de afname van de biodiversiteit, het gebruik van pesticiden bij de productie van veevoer, dierenwelzijn of liever dierenellende, maakt natuurlijk dat het gebruik van mest uit den boze is. Daarnaast speelt het technische aspect: mestvergisting levert alleen maar energie op als je er van alles bijgooit. Graag een reactie van de wethouder.

Vorige week is kort stilgestaan bij de sociale aspecten die een rol gaan spelen. Een concretere vraag: is het college bezig met regelgeving over bijvoorbeeld het verhogen van woningen, bouwen van een extra verdieping of een dakkapel, die bij de buren de zon uit de panelen haalt?

B3 Beleidskader Zonneparken fase 1 (raadsvoorstel 11 juli 2019) (Door Kirsten de Wrede)

Mooie stukken zitten erbij, dank daarvoor, geschikt als naslagwerken. Wat voor de PvdD hier belangrijk is, is dat een zonnepark niet ten koste mag gaan van ecologie. Er was één passage in de stukken die de wenkbrauwen deed fronsen: het type dier dat je ergens wilt hebben, zou het verschil maken in welk type zonnepark je ergens wilt hebben. Moeten we nu straks kiezen wat voor dieren we ergens hebben? Laten we afspreken dat de natuur niet belemmerd wordt door de aanleg van zonneparken en andere zaken, dan hoeven we ook geen rare kunstgrepen meer uit te halen om ergens dieren te krijgen die eerst door ons toedoen zijn verdwenen. Het is mooi dat men zich zorgen maakt om reeën, maar die lopen wel om een zonnepaneel heen. Ze hebben een stuk meer last van jagers, bijvoorbeeld.

Er staan een aantal opties in die de natuur ten goede komen en onze voorkeur hebben. Het gaat dan om de combinatie van veengrond niet langer bemalen voor landbouw, de grond toch financieel rendabel houden door de energieopbrengst ten goede van boeren te laten komen. Bent u het met ons eens dat dat een heel goede strategie zou zijn?

We willen geen drijvende zonneparken, wel op daken van huizen en industrie. Het zijn met name de punten in het stuk “verkenning zonneparken in het landschap van Groningen”, om veenoxidatie en verdroging van de natuur tegen te gaan en de landbouw te helpen met extensiveren, wat wij zeer goede opties vinden. Graag een reactie van de wethouder.

B2. Groningen Spoorzone, aanbesteding stationscontract, aanvullende financiering project spoorzone (door Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter. Volgens mij komen we als raad later nog te spreken over het winnende ontwerp voor het nieuwe hoofdstation van Strukton en Koen van Velsen, maar laat ik in ieder geval alvast zeggen dat mijn fractie na het zien van de foto’s en het filmpje enthousiast is.

Dat de aanbesteding van het Stationscontract zoveel miljoenen duurder uitvalt is, de heer Leemhuis zei het ook al erg zuur, maar met de overspanning van de huidige bouwmarkt tegelijkertijd haast onvermijdelijk. Wij kunnen ons vinden in de oplossingsrichting van het college voor de financiële knelpunten. Hoogkerk verdient absoluut een station, maar als dit door de nieuwe veiligheidseisen van ProRail drie keer zo duur wordt als het bedrag dat de gemeente hiervoor gereserveerd had, zit dat er op de korte termijn helaas niet in. Over een potentieel station op het Suikerfabriekterrein zijn we positief, des te meer omdat dit waarschijnlijk een stuk goedkoper is in de aanleg dan een station bij Hoogkerk. Ook zou dit voor inwoners van Hoogkerk de afstand tot een station al ongeveer halveren, van circa 5 naar circa 2.5 kilometer op de fiets. Toch hopen wij dat de weg wel wordt opengehouden voor de eventuele toekomstige opening van een station in Hoogkerk. Ook hopen we dat de oplossingsrichting van de provincie voor de tekorten, het gebruiken van de Wunderline gelden, er niet toe leidt dat van de Wunderline afstel komt in plaats van uitstel. Dankuwel.

B1 Centrale vuurwerkshow(s) rond de jaarwisseling (n.a.v. motie) (collegebrief 3 juli 2019) (Door Terence van Zoelen)

Dank voorzitter, en dank voor de resultaten van dit vooronderzoek naar een centrale vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling.
Het afsteken van vuurwerk is ieder jaar een verschrikkelijke periode voor de vele dieren in onze gemeente. Het vuurwerk wordt steeds zwaarder en steeds meer mensen spreken zich uit over de overlast. Het organiseren van een centrale vuurwerkshow kan een mooi evenement worden, we steken zelf niet meer af, maar organiseren een show waar iedereen van kan genieten.

Onze voorkeur gaat uit naar de optie met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Dat is de optie van één goed georganiseerde show nabij de stationslocatie. Daarnaast is het belangrijk ook uit te kijken naar kleinschalige evenementen voor de jeugd en bewoners in de wijken. Dit kan wat ons betreft zonder vuurwerk. Hoe denkt de wethouder over het idee te onderzoeken dit via netwerken in de wijken te organiseren?

Dan zijn er natuurlijk kosten. Een vuurwerk evenement rond de jaarwisseling kost om en de nabij 100.000 euro. Graag zouden we ook het bedrag willen weten als we de schade die het evenement voorkomt van dit bedrag aftrekken. Want vanzelfsprekend voeren we gelijktijdig een particulier vuurwerk verbod in. Daarbij lijkt het ons goed te kijken in hoeverre het evenement gesponsord kan worden.

B2 Groningen Confucius Institute (collegebrief 20 juni 2019) (Door Terence van Zoelen)Dank voorzitter,

De documentaire Xi, Xi wat jij niet ziet, heeft aardig wat stof doen opwaaien. De Chinese overheid die ons beeld van China probeert te beïnvloeden. In juni zijn daar kamervragen over gesteld door het CDA aan de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap.

Voor ons is transparantie belangrijk. China is in de wereld met haar anderhalf miljard inwoners en een sterk opkomende economie, een factor om rekening mee te houden. Dierenwelzijn, mensenrechten en de politieke structuur zijn anders dan we in onze maatschappij gewend zijn. Daarbij opmerkende dat dierenwelzijn in ons land ook nog veel te wensen overlaat.

China heeft een grote impact op onze maatschappij. De meeste producten de we consumeren zijn daar gemaakt. Zoals kleding en het merendeel van onze elektronische producten en prularia. Dit geeft een land als China veel macht en geld. Daarmee probeert China zichzelf overal ter wereld van grondstoffen te voorzien. Grondstoffen waarmee China en ook wij, onze consumptiemaatschappij draaiende houden. In de onlangs verschenen China nota van de Tweede Kamer zijn het diezelfde grondstoffen waarom wij handelsrelaties met China zo belangrijk vinden. Voor ons schuilt daarin nu juist het gevaar, namelijk het steeds verder uitputten van grondstoffen. De datum waarop wij meer consumeren dan de aarde kan herproduceren komt ieder jaar dichterbij.

Contact en uitwisseling van waarden en het begrijpen van elkaars cultuur en maatschappelijke normen vinden wij belangrijk. Daar kan het Confucius Instituut een rol in vervullen. Dat contact zal naar ons idee open en transparant moeten zijn zodat we niet voor verassingen komen te staan als handelsrelaties worden aangeknoopt waar dierenrechten, mensenrechten, arbeidsrechten of het milieu geweld wordt aangedaan. Wij zien China dus niet als een kans als land om ons kalfsvlees, melkproducten en bijbehorende technologie naar uit te voeren. Of onze kleding en gadgets goedkoop te laten produceren. Een duurzame relatie moet in onze contacten centraal staan. Dat kunnen we bereiken door openheid in onze contacten.

Uit de vragen gesteld door het CDA blijkt dat de contracten met het Confucius Instituut volgens de minister transparant zijn. Uitgangspunt is dat overeenkomsten die de betrokken instellingen sluiten met derden niet vertrouwelijk zijn. Wij mogen dus contracten afgesloten met het instituut inzien. Is het college bereid de raad bij het afsluiten van een nieuwe overeenkomst in 2021 inzage te verschaffen?

De collegebrief meldt dat de doelstelling van de stichting is om kennis van de Chinese taal en cultuur en economische contacten met China te bevorderen. De economische bevordering wordt aangestuurd door een medewerker van de Hanzehogeschool.

Uit de gestelde kamer vragen blijkt dat alleen de Rotterdam School of Management een corporate register hanteert. Acht het college het ook wenselijk dat wij ook inzage krijgen in een dergelijk register en dat we kennis hebben welke handelsrelaties via het Confucius instituut worden aangeknoopt zodat de raad daar ook een oordeel over kan vellen?

Daarbij is het belangrijk wat de criteria zijn voor commerciële bedrijven die via de hogeschool met het instituut in contact komen. Binnen het hoger beroepsonderwijs wordt de zgn. Branchecode Goed Bestuur gehanteerd. Bij ons komt de vraag op of ook goed gelet wordt op andere zaken. Van Nederlandse bedrijven wordt verwacht dat zij zich houden aan de OESO-richtlijnen inzake arbeid, mensenrechten, dierenwelzijn, ketenverantwoordelijkheid, milieu en consumentenbescherming, voor Chinese bedrijven geldt dat vaak niet. Wij willen ook hier aan het college vragen hier transparantie mogelijk is, zodat we niet relaties aangaan waarbij we weglopen van onze eigen normen en waarden.

Tot slot. Wij vinden het geen probleem dat de burgemeester bij het Confucius Instituut betrokken is, als we daarbij meer inzicht op de handelsrelaties hebben en het uitwisselen van taal, kennis en cultuur op duurzame wijze wordt bevorderd.