Woord­voe­ringen commis­sie­ver­ga­de­ringen Onderwijs en Welzijn, Financiën en Veiligheid en 'combi­natie Beheer en Verkeer en Werk en Inkomen, 19- en 20-11-2019.


20 november 2019

Uitkomsten evaluatie evenementenbeleid (collegebrief 31 oktober 2019) (Door Kirsten de Wrede)

Wat betreft de geluidsoverlast sluit ik mij graag aan bij de woordvoeringen van het CDA en GroenLinks.

Duurzaamheid speelt een rol in het ecologisch beleid. Het is echter onze visie dat duurzaamheidniet een apart hoofdstukje zou moeten zijn, net als ecologie, maar door het hele stuk zou moeten “wasemen”. Duurzaamheid is meer dan “hard cups”, alhoewel dat een heel mooi initiatief is. Daar moet het subsidiestelsel op inspelen. Dat kan volgens ons heel eenvoudig: alleen evenementen die slechts vegetarisch voedsel serveren zouden gesubsidieerd moeten worden. Immers: bij het streven naar een duurzame wereld zijn de belangrijkste wapens die we hebben mes en vork. Daarnaast zouden we een voorkeursbeleid willen voor vegetarische, liefst veganistische evenementen.

Ecologie. “De ecologie ziet toe op de bescherming van plant- en diersoorten”. Ecologie is een belangrijk deelgebied van de wetenschap biologie en onderzoekt de samenhang tussen levende wezens met elkaar en hun omgeving. Wij zijn van mening dat flora en fauna meer beschermd moeten worden dan volgens de Wet Natuurbescherming strikt nodig is. Wij menen dat overal dezelfde strenge eisen zouden moeten worden gehanteerd, zoals dat in het Noorderplantsoen het geval is, zoals wij ook in het kader van de bespreking van het Stadspark hebben aangegeven. Graag een reactie.

Dierenwelzijn. Enige tijd geleden bleek bij Rapalje een roofvogelsoortenshow te zijn ingepland. Onze haastig gestelde vragen hadden zin: het college wist nergens van, eea stond niet in het aangeboden draaiboek en het college besloot de show te verbieden. Des te groter onze verrassing dat het college nu niet besluit zoals in Amsterdam het geval is om alle evenementen met dieren vergunningplichtig te laten zijn. Waarom niet?

Groninger water- en rioleringsplan 2020-2024 (raadsvoorstel 31 oktober 2019) (Door Kirsten de Wrede)

Wij vinden het jammer dat er geen relatie is gelegd tussen bomen en afwatering. Bomen kunnen namelijk vocht vasthouden in de kroon en kunnnen ervoor zorgen dat de riolering meer tijd heeft om water af te voeren en ondersteunt zo klimaatadaptatie.

Het gaat in dit stuk om water, niet alleen om riolering. Waarom heeft u het dan helemaal niet over het probleem van landbouwgif en ook het particuliere gebruik van bestrijdingsmiddelen, die een zeer negatieve invloed op de waterkwaliteit hebben.

U stipt de problemen rondom droogte aan, droogte als gevolg van een gebrek aan hemelwater en een lage grondwaterstand, maar u spreekt niet van het feit dat de landbouw zelf die lage grondwaterstand aanmoedigt. Hoe kijkt u daartegenaan?

Lachgas (door Terence van Zoelen)

Het gebruik van lachgas is zeer schadelijk voor het milieu. Nu ligt de nadruk voornamelijk op gezondheid. Wij denken dat op dat vlak meer schadelijker middelen te bedenken zijn. Het is overigens wel zo dat lachgas zorgt voor afbraak van vitamine b12. Een vitamine die je voornamelijk via dierlijke eiwitten binnenkrijgt. Dus we begrijpen wel dat een gemeente die streeft naar een plantaardige samenleving en eiwittransitie, lachgas in dat kader voor de gezondheid als schadelijk beschouwt. Goed, dat ter zijde, we denken dat er meer focus moet komen op de schadelijke milieu-effecten en hebben ook de vraag of dat gebied meer te doen doen is middel plaatselijke verordeningen het gebruik tegen te gaan.

B1 Discussiestuk SP: realisatie Skatepark Groningen (Door Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter, en dank aan de SP voor de agendering van dit discussiestuk. We hoorden het net al in de inspraakreacties en konden het ook al lezen in het document: betere skatevoorzieningen sluiten op vele manieren aan bij wat we in deze gemeente proberen te creëren: een sociale, gezonde, en bewegende stad. Dat Groningen blijkbaar achterloopt bij andere grote steden is erg jammer. De drie actiepunten van groot onderhoud van de bestaande parken en onderzoek naar een volwaardig skatepark kunnen wij als Partij voor de Dieren hartelijk steunen, en we zijn benieuwd naar de reactie van het college hierop. Dankuwel.

Wethouder: We gaan kijken en in gesprek met Rollend Groningen.

B2 Wachtlijsten Veilig Thuis (collegebrief 21-10-19)
(Aangesloten bij D66 en 100% Groningen - komt neer op:)
Dankuwel voorzitter. Het is erg pijnlijk om te zien dat de nieuwe meldcode door wederom een grove onderschatting van het rijk in het sociaal domein nu leidt tot zulke wachtlijsten, waardoor de veiligheid van kinderen en volwassenen in het gedrang komt. Wij zien echter dat het college alles doet wat ze kunnen. Onze fractie is benieuwd naar de resultaten van de landelijke analyse deze maand, en hoopt dat er snel extra budget komt vanuit het rijk. Dankuwel.

Wethouder: We kunnen niet tijdelijk van de nieuwe werkwijze af, ook al levert die extra administratieve last een werkdruk op die leidt tot gevaarlijk lange wachtlijsten bij Veilig Thuis - die ruimte wordt niet gegeven door de inspectie.


B3 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Groningen 2020 (raadsvoorstel 13 november 2019)
Dankuwel voorzitter. De negatieve adviezen die zijn binnengekomen van onder andere de Cliëntenraad Werk & Inkomen, Stadadviseert, en de Adviesraden Sociaal Domein van Haren en Ten Boer zijn helder. Het is vreemd dat de tarieven voor informele zorg worden gekort terwijl deze hulpen hetzelfde werk doen als een professionele hulp. In het raadsvoorstel zelf wordt nog genoemd: “Het is namelijk in de lijn van de transformatie wanneer inwoners kiezen voor een oplossing binnen hun eigen netwerk in plaats van de inzet van professionele/duurdere ondersteuning.” Verlaging van het tarief voor informele ondersteuning huishoudelijke hulp zal mogelijk tot effect hebben dat bepaalde ondersteuners genoodzaakt zijn te stoppen, en er duurdere ondersteuning voor in de plaats moet komen.

Het college noemt dat het effect van de voorgestelde verlaging na de zomer van 2020 wordt geëvalueerd. Dit vinden wij een vreemde gang van zaken. Bij de harmonisatie van het WMO-vervoer werd bij elke wijziging aangetoond hoeveel mensen hiermee geraakt zou worden. Bijvoorbeeld het aantal van 89 inwoners dat meer kilometers rijdt dan de voorgestelde maximering van het aantal kilometers. Dit soort feitelijke onderbouwing ontbreekt nu. Het is voor ons als raad niet duidelijk hoeveel mensen worden geraakt door de verlaging van de informele tarieven. Een evaluatie achteraf is water na de wijn, dan zullen wellicht veel informele hulpen al gestopt zijn. Waarom wordt van tevoren niet
steekproefsgewijs uitvraag gedaan wat de effecten van deze maatregel zullen zijn?
Ook wordt genoemd dat “de overheadskosten niet zijn inbegrepen bij het pgb-tarief voor zzp’ers en kleine ondernemingen”, maar wel voor grote ondernemingen. Hiermee worden grote bedrijven dus gefaciliteerd en beloond voor het hebben van een hoge mate van overhead - zorgbudget dat wordt opgeslokt door managementlagen en kantoorgebouwen.

Voorzitter, mijn fractie heeft ook moeite met het feit dat de “toegankelijke, leesbare versie” van de verordening pas medio 2020 beschikbaar komt, terwijl voor bepaalde mensen die deze maatschappelijke ondersteuning ontvangen de nieuwe regels al voor die tijd ingaan. Kan de wethouder aangeven of de toegankelijke en leesbare versie eerder gepubliceerd kan worden? Dankuwel.

Wethouder: Terecht punt van de Partij voor de Dieren over makkelijk communiceren. Willen we in eerste kwartaal al proberen te doen. Casussen worden in nauw overleg met de WIJ bijgehouden, gaan we onmiddelijk naar handelen als t misgaat.