Woord­voe­ringen gecom­bi­neerde commissies, 03-06-2020


4 juni 2020


14.00 Huisvestingsplan Onderwijs Groningen Zuid (Wesley Pechler)


Dank voorzitter. Niet alleen nu, maar altijd, is het van enorm belang om voldoende ruimte te hebben op scholen om leerlingen op een goede manier te kunnen onderwijzen. Te krappe klaslokalen of overvolle kantines belemmeren een fijn leerklimaat. Het is dan ook goed om te lezen dat in dit plan vijf scholen met een ruimtegebrek tegelijk worden aangepakt.

Wat een karwei om problemen op meerdere locaties op zo’n integrale en samenhangende manier op te lossen. Vanuit mijn fractie onze complimenten daarvoor. Zo wordt de noodzaak tot nieuwbouw of tijdelijke units tot een minimum beperkt, wat niet alleen financieel gezien gunstig is, maar ook de meest duurzame oplossing. Het zal voor leerlingen, ouders en natuurlijk de leraren zelf best wennen zijn om te verhuizen naar een andere locatie. Al helemaal voor bepaalde groepen van de Boerhaaveschool, die net enkele jaren geleden van de Veenweg naar de Semmelweisstraat zijn gegaan en nu weer teruggaan naar de Veenweg. Daarmee kom ik ook tot mijn vraag: we zien in het stuk dat er uitgebreid overleg is geweest met de schoolbesturen, maar hoe is de communicatie rond deze veranderingen geland bij de betrokken ouders en leerlingen? Wij kunnen ons voorstellen dat het nieuws van een nieuwe locatie onrust kan oproepen.

Vanzelfsprekend gaan wij er vanuit dat de nieuwbouw, waar daar sprake van is, duurzaam en natuurinclusief gebeurt. Wij kijken uit naar de uitgewerkte plannen hiervoor. Dankuwel.

Wethouder: Betrekken ouders, leerkrachten en leerlingen is primair een verantwoordelijkheid van de scholenbesturen. Maar ik zeg toe dat wij hier nauw een vinger aan de pols houden.

20.00 Evaluatie Toegankelijkheid Binnenstad-West (Door Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter, en dank aan het college en de betrokken leden van Toegankelijk Groningen voor deze evaluaties. De eerste aanbeveling, om de kennis van Toegankelijk Groningen vroeg in te blijven zetten, slaat gelijk de spijker op z’n kop. Ik citeer: “De ervaring leert dat alleen mensen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met een verminderde mobiliteit, veel gebruikerservaringen kunnen overbrengen die van belang zijn voor het ontwerp en tijdens de uitvoering”. Beleid dat specifiek voor een bepaalde doelgroep van toepassing is, maak je mét die doelgroep.

Het is erg goed om te lezen dat bewustwording zo vaak terug komt in de stukken die hangen aan dit agendapunt. Zaken als fietsen parkeren op geleidelijnen, dat zal bijna niemand expres doen, het is gewoon onwetendheid. Initiatieven zoals genoemd in aanbeveling 2c, foutgeparkeerde fietsen verplaatsen en er op een vriendelijke en duidelijke manier een papiertje aan hangen met uitleg, juichen wij dan ook toe. Niet alleen in de binnenstad, maar ook in de schilwijken waar de parkeerdruk van fietsen op trottoirs erg hoog kan zijn. Verder is het een taak voor ons allemaal om bewustwording rondom de obstakels die mensen met een fysieke beperking in hun dagelijks leven ervaren verder te verspreiden. En het is goed dat de gemeente hier zelf een aanjagende rol in speelt. De heer van Hoorn zei het al, er is een cultuuromslag nodig.

Dan over het verdwenen zebrapad bij de Westerhaven. De uitleg van het college om het zebrapad hier niet terug te plaatsen kan ik begrijpen, die logica kan ik volgen. Maar het is wel erg jammer we nu nog steeds in de gespreksfase zitten voor een alternatieve acceptabele inrichting van het kruispunt. Bijna twee jaar geleden, op de dag van de witte stok in oktober 2018, werd door Toegankelijk Groningen en de Oogvereniging al aan de kaak gesteld hoe onveilig de situatie voor mensen met verminderd zicht hier was geworden. Daar zijn toen ook door 8 partijen gezamenlijk schriftelijke vragen over gesteld, de heer Koks refereerde er al aan. En dan verbaast het me een beetje dat we nu nog steeds in de gespreksfase zitten.

Ook heb ik samen met 100% Groningen vorig jaar schriftelijke vragen gesteld over nieuwe en verbeterde regels omtrent Toegankelijkheid rondom bouwplaatsen, waar het college positief op reageerde. Die nieuwe APV laat nog even op zich wachten, maar is er al over nagedacht met welke regels de toegankelijkheid verbeterd kan worden op plekken waar tijdelijk wegen, trottoirs of fietspaden zijn afgezet?

Dan nog enkele vragen. We lezen in een reactie van Toegankelijk Groningen dat de gratis begeleiderskaart bij SPOT is afgeschaft. Kan deze op hun verzoek weer worden ingevoerd? Ook horen we graag van de wethouder of aan Toegankelijk Groningen een meer officiële status kan worden toegekend, aangezien zij hun waarde meer dan eens hebben bewezen. Dan horen we ook nog graag hoe het staat met de vormgeving van de Waaijer Toegankelijkheid, zodat deze hopelijk snel verspreid kan worden onder ondernemers en WIJ-medewerkers. Tot slot, voorzitter, kunnen wij de PvdA oproep voor meer toegankelijke toiletten in de openbare ruimte van harte steunen.

Wethouder: Werkgroep krijgt een formele, officiële plek. Zijn in gesprek met SPOT over terugkeer gratis begeleiderskaart. Nieuwe inrichting Westerhaven duurt inderdaad lang. Waaijer waar u naar vroeg ligt inderdaad op de plank, moeten we zo snel mogelijk mee aan de slag gaan. Tien juni komt de maximale parkeerduur van fietsen in een commissie.

Woonvisie (Kirsten de Wrede)

Een mooi document ligt er voor ons. Ik vind het een beetje jammer dat bij al die leuke foto’s niet staat waar ze zijn genomen. Maar dit terzijde. Er komt een manifestatie natuurinclusief bouwen. Zou dat helpen? Dit college wil best ergens bomen neerzetten, maar uitgaan van bestaand groen bij projecten lijkt moeilijk. We zijn in ieder geval blij met de aandacht voor natuurinclusief bouwen en werken – coronavertraagd – nog steeds aan een initiatiefvoorstel hiertoe, samen met dhr. Sietsma van Groenlinks. Het plan op de ALOlocatie wordt volgende week besproken, maar ook hier lijkt veel groen vernietigd te worden. We lijken tegen de grenzen van de Compacte Stad te lopen, graag een reactie van de wethouder.

De Partij voor de Dieren wil graag dat de doelgroepenverordening wordt ingezet om meer sociale huur te bouwen, want ook middenhuur is hartstikke veel.

Woningen zijn om in te wonen, niet om geld aan te verdienen, mooi dat het college speculatie hiermee aan banden wil leggen. Ook blij zijn we met de aandacht voor en acceptatie van andere woonvormen.

Tot slot. Iedere dag gaan er meerdere boerenbedrijven in dit land dicht. Vanwege geen opvolger, of omdat men niet langer mee wil doen aan het steeds goedkoper moeten produceren. Wij hebben honderden agrarische bedrijven in onze gemeente. Graag zagen we dat wat er vrijkomt, kan worden gebruikt voor bewoning, graag met natuur. Graag een reactie van de wethouder, ook over de vraag of de gemeente deze ontwikkeling kan steunen, dan wel faciliteren. Gezien de stikstofcrisis maar óók corona en waar die door is veroorzaakt, zullen we er toch niet aan ontkomen, gelukkig, de veestapel drastisch te reduceren. Dit zal dan hopelijk andere dieren, waar in dit stuk niet over wordt gesproken, behalve in de overkoepelende term “natuurinclusief wonen”, weer wat meer woonruimte geven.

Routekaart circulaire economie (Kirsten de Wrede)

We zitten in een wegwerpmaatschappij, waarbij we dingen kopen voor de Plastic Soup. Hergebruik is niet hetzelfde als terugdringen van de vraag. Maar welke overheid wil zijn vingers eraan branden de omzet van ondernemers te reduceren? Dit is het grote probleem van de hele milieuaanpak.

We zien in het stuk een kritiekloze omhelzing van biomassa. En verder weinig aandacht voor de inefficiëntie van dierlijke eiwitten. Als je iets wilt om de leefbaarheid van de planeet te redden, is een veganistisch dieet het beste dat je kunt doen, blijkt steeds weer uit onderzoek. Een circulaire economie wordt hier genoemd als derde opgave, naast de energietransitie en de klimaatadaptatie, terwijl de eiwittransitie belangrijker is, maar die wordt hier niet genoemd. Zo zou je bijvoorbeeld precariobelasting kunnen heffen om vegetaristische en veganistische restaurants te promoten.

De waarde die we, gezien het gebrek aan aandacht voor de eiwittransitie en de omarming van biomassa, aan dit stuk moeten hechten, is voor ons dan ook niet heel groot. Maar toch: we moeten ergens beginnen. En tot slot, wij hadden ook graag iets concretere aangrijpingspunten gehad.