Woord­voe­ringen gecom­bi­neerde commissies, 10-06-2020


10 juni 2020

Algemene Commissie 13.00 (Door Wesley Pechler)


"Ja dankuwel voorzitter. In december hebben we schriftelijke vragen gesteld over de boerenprotesten van 14 oktober. Daarbij was een vraag opgenomen over een tractor die dwars door hekken op een bouwplaats reed op de Vismarkt en waarbij enkele voorbijgangers ternauwernood aan een ongeluk ontsnapten. De bestuurder is voor zover wij weten nog steeds niet gevonden. Kunnen wij een update krijgen over de wijze waarop op dit moment vorm wordt gegeven aan het onderzoek en of de persoon al gevonden is?"

Wethouder: Word overvallen door deze vraag, moet hem doorspelen aan het college. Zo spoedig mogelijk antwoord.

Nieuwe dienstregeling OV (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter, aangezien het hier een conformstuk betreft zal ik me beperken tot punten van kritiek, ondanks dat er ook een paar mooie verbeteringen in de nieuwe dienstregeling zitten. Mijn fractie vindt het zorgwekkend dat met deze voorgestelde dienstregeling twee wijken, Selwerd en De Hoogte, in totaal zeven bushaltes verliezen. Wij begrijpen dat HOV-assen snel en aantrekkelijk zijn, maar voor mensen die slecht ter been zijn wordt het straks wel erg lastig. In het noorden van De Hoogte en in het noorden en westen van Selwerd is het straks een halve kilometer wandelen naar een bushalte. Dit zijn armere wijken waar relatief minder mensen een auto hebben, en ook zaken als het doen van zware boodschappen worden hierdoor een stuk lastiger. Ook vraagt mijn fractie zich af waarom er voor de wijzigingen in lijn 9 wel een goed onderzoek is uitgevoerd, en voor het verdwijnen van de bus van de Bedumerweg niet is gekeken naar de effecten voor de bewoners van De Hoogte.

Verdiepend Onderzoek Windverkenning 17.00 (Door Wesley Pechler)


Dank voorzitter. Allereerst dank aan de insprekers en dank aan de Groningers die vorige week woensdag hun tuin openstelden om ons als raad op werkbezoek te kunnen ontvangen. Op anderhalve meter afstand en in de buitenlucht konden we zo toch op locatie kijken over wat voor soort gebieden we het hier nou eigenlijk hebben.

Tijdens het werkbezoek liepen de meningen uiteen. Voor sommige bewoners zijn windmolens op geen enkele manier acceptabel in hun directe omgeving. Andere inwoners stonden er positiever tegenover. Zij gaven aan het ook niet meer dan logisch te vinden dat de gemeente Groningen als een van de grootste verbruikers ook zelf kijkt naar de opwek van duurzame energie.

Volgens mij zit een groot gedeelte van de bewoners in een derde categorie: enigszins neutraal. Niet enthousiast, maar wel overtuigd van de noodzaak van windenergie op land, met begrijpelijke zorgen over zaken als slagschaduw, geluid en ruimtelijke inpassing. De resultaten van de enquêtes lijken op het eerste gezicht niet heel gunstig. De antwoorden bij de tweede ronde waren negatiever dan bij de eerste. Een belangrijke kanttekening hierbij is wel dat aan die tweede ronde maar half zoveel mensen meededen. Dit kan wijzen op response bias, het principe waarbij mensen die een sterke mening hebben eerder geneigd zijn om te reageren dan mensen er neutraler in staan. Hoe kunnen we het draagvlak beter beoordelen? Canvassen binnen de 500 meter grens en daarbuiten mensen opbellen?

Interruptie Stadspartij: Er hebben 10 mensen een brief gestuurd, waarvan 8 negatief. Zegt dat niets over hoe de windmolens worden ervaren?

Antwoord: Nou, dat zou dus goed een voorbeeld kunnen zijn van diezelfde response bias, waarbij mensen die ergens sterke gevoelens over hebben eerder geneigd zijn actie te ondernemen om hun zorgen kenbaar te maken dan mensen die er neutraler instaan.

De cumulatieve geluidsbelasting is in beide gebieden op dit moment al erg hoog, veelal boven de GGD-norm. Van bewoners van Engelbert horen we de bestaande wens om wat te doen aan het steeds toenemende geluid van de A7, bijvoorbeeld door middel van het aanleggen van een bos of een groene zonnewal zoals bij Oostwold. Deze ideeën steunen wij. Alhoewel de extra geluidsbelasting van eventuele windmolens op de meeste adressen beperkt zou zijn, moeten we niet nog verder boven die reeds overschreden norm uitkomen, en moet bestaande geluidsbelasting beperkt worden.

Voorzitter, wat ons betreft zijn deze eerste resultaten hoopvol genoeg om door te gaan met het onderzoek. Deze zomer zal ik ook zelf nog even de fiets pakken en richting Oudeschip gaan om de vergelijkbare windmolens van de Eemshaven in het echt te ervaren. Maar laat het duidelijk zijn dat deze plannen voor de Partij voor de Dieren wel staan of vallen met de resultaten van het verdergaande ecologische onderzoek naar de effecten op vogels en vliegroutes en vleermuizen en broedgebieden.

Tot slot, voorzitter, is een compliment op zijn plaats over het proces dat tot zover is gevolgd om de omwonenden te betrekken. De meningen over de windmolens zelf lopen nogal uiteen, maar over de inspraak en bewonersenquetes die tot nu toe zijn gedaan heeft mijn fractie enkel lovende woorden gehoord. Als raad zijn we ook goed betrokken. Dank daarvoor.

Wethouder: Wellicht is er sprake van response bias, zijn met RUG in gesprek om een derde onderzoek te doen met hogere validiteit, om daarin hopelijk die response bias te voorkomen.

Update MJP Sport & Bewegen 20.00 (Door Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter. Kortheidshalve kan ik me aansluiten bij de woordvoering van de heer de Haan van het CDA.

Initiatiefvoorstel 0= genoeg. (Door Terence van Zoelen)

Wij dienen samen met de SP het initiatiefvoorstel Nul is Genoeg in omdat wij zien dat de woonlasten over de gehele woningmarkt steeds verder toenemen en de huren voor sociale woningen voor veel huurders steeds moeilijker zijn op te brengen. Er zijn nu ten tijde van deze crisis, waarin vele gezinnen die in onzekerheid zitten over hun inkomsten, woningbouwcoöperaties die dit jaar de huren tot wel 5.1% procent verhoogd hebben. Wij vinden dat niet kunnen, een overheid die wel miljarden subsidies verstrekt aan de KLM en niet mensen bijstaat die maandelijks moeite hebben met rondkomen.

Wij eisen drie dingen. Er komt een gesprek met de coöperaties om de huur over 2020 te bevriezen. Met dezelfde coöperaties, huurdersorganisaties, huurders en andere gemeentes worden de problemen in kaart gebracht en druk gezet op het rijk om de huren te bevriezen en de verhuurderheffing om te zetten een investeringsplicht. En voor de vrije huursector moet middels een convenant de stijging van huren aan banden worden gelegd.

Wat wij vragen in het initiatiefvoorstel zou iedere sociale partij die oog heeft voor de sociale problemen die de crisis meebrengt, moeten bewegen om hier samen te schouders onder te zetten. De wethouder heeft gisteren zelf kunnen zien hoe de SP meer dan 100 huurders in een digitale meeting heeft weten samen te brengen om deze boodschap over te brengen. Daarom zijn wij zeer verbaasd over de reactie van het college.

Het college schrijft dat de opbrengsten van huren door coöperaties worden gebruikt om te investeren in wijkvernieuwing, leefbaarheid of energiezuinige woningen, waardoor de energielasten kunnen worden beperkt. We zien hier nu heel duidelijk waar het college de lasten legt. Vanuit het armoedebeleid is de insteek om op zoek te gaan naar structurele oplossingen in plaats van kortdurende of eenmalige bijdragen. Is het college het met ons eens dat deze opgaven niet bekostigd dienen te worden met het geld uit de zakken van mensen met de laagste inkomens? Of hebben wij hier een verschil van mening over?

En dan het woord anti-cyclisch investeren. Denkt het college werkelijk dat dit het moment is voor huishoudens die moeite hebben hun huur te betalen te laten investeren middels een opgelegde huurverhoging?

Vervolgens heeft het college het over individueel maatwerk en wijst op de voorzieningenwijzer. Waar wijst die voorzieningenwijzer eigenlijk naar toe? Kan het college dan aangeven hoe dit maatwerk eruit moet komen zien? Begrijpt de wethouder de huurders dat zij nu helemaal niet op deze bureaucratische rompslomp zitten te wachten, maar juist ontlasting willen van hun financiële zorgen?

Tot slot, zijn we positief dat het college wel aangeeft op te willen trekken tegen de verhuurdersheffing, maar tegelijkertijd zijn we zeer teleurgesteld dat het college huurders middels Kafkaësk maatwerk met een kluitje het riet instuurt.

Woordvoering Friesestraatweg 139 (Door Bart Hekkema)

Dankuwel voorzitter,

Partij voor de Dieren is grotendeels tevreden met het bestemmingsplan, vooral ook omdat we zien dat 30% van de woningen uit sociale huurwoningen zal bestaan.

Nu de kritische noot: De wethouder gaf de vorige keer aan dat iedereen die zegt dat dit een versteend plan is, gelijk heeft. Het is daarom jammer om te zien dat er ten opzichte van het vorige ontwerp qua groen in het bouwplan zelf weinig verbeterd is. Het compact en stedelijke bouwen, dat blijkt uit de verbeelding van het plan, zorgt voor verharding. En dat terwijl er intussen een breed scala aan mogelijkheden is natuurinclusief te bouwen, denk daarbij aan verticaal groen, geveltuinen en groene daken.

Ook de kade blijft versteend, dat is spijtig want het had vast ook mogelijk geweest een ecologische oever aan te leggen. De wethouder gaf eerder aan dat dit vooral vanuit cultuurhistorische redenen is, maar volgens mij is vasthouden aan het verleden in heel veel gevallen geen goed idee. We hebben te maken met een klimaat en biodiversiteitscrisis, en vooral ook in de bouw en bij de inrichting moeten daarom grote stappen worden gezet om de gevolgen hiervan te reduceren.

Daarom vragen we of de wethouder bereid is om met de ontwikkelaar in gesprek te gaan en te vragen of het bouwtechnisch mogelijk is meer groen aan de bebouwing toe te voegen?

Antwoord wethouder: we gaan nogmaals in gesprek met ontwikkelaar om te kijken of er alsnog meer groen kan worden gerealiseerd.

Woningbouw op voormalige ALO- terrein langs laan Corpus den Hoorn (Door Kirsten de Wrede)

Is het persoonlijke politiek en is politiek persoonlijk? Daar wordt wel eens over gediscussieerd. In dit geval gaat dat voor mij zeker op, want ik woon op een steenworp afstand van deze plek en ken de plek dan ook goed. Er gaat voor omwonenden nogal wat veranderen als gevolg van deze plannen. Mensen die nu vanuit hun flat uitkijken over groen, kijken straks tegen een andere flat aan. Mag dat zomaar en zo ja, moet ook alles dat kan, maar gebeuren?
In het plan staat dat er voor voetgangers en fietsers nog veel te winnen is, alsof het door dit plan beter zou worden! De “langzaamroute”, zoals het hier in het stuk genoemd wordt, nu een prachtig grintpaadje, frequent gebruikt door wandelaars die van rust en stilte en groen houden, moet veranderen in een weg van drie meter breed. Dat is vreselijk voor deze groep mensen en dan heb ik het over de dieren nog niet eens gehad. Dit gaat ten koste van de bomen, die hier vol zitten met bonte spechten, of misschien wel van de oever, waar ijsvogels vliegen en waar otters zwemmen.
Wij willen antwoord op vragen, zoals waar deze weg precies moet komen en of, en zo ja, hoeveel, bomen er gekapt gaan worden voor dit beoogde project.