Woord­voe­ringen gemeen­te­raads­ver­ga­dering, 24-11-2021


25 november 2021

Huishoudelijke hulp (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter. Eerst over de herstelgerichte hulp. In het memo van de wethouder staat dat met deze voorliggende voorziening, zo blijkt uit andere gemeenten, men “vaak maanden en soms jaren langer zeldredzaam blijft”. Daarbij wil ik toch een kanttekening maken. Want maanden langer zeldredzaam, dat is natuurlijk bij lange na niet genoeg. Dat betekent gewoon dat een oudere of hulpbehoevende het herstelgerichte traject heeft gevolgd omdat het moest, zich vervolgens bezwaard voelde om gelijk daarna toch aan te geven dat het allemaal niet lukte, het even probeerde met behelpen wat niet lukte, en maanden later toch een indicatie kreeg voor een huishoudelijke hulpvoorziening. Zo’n inrichting van het systeem veroorzaakt drempels, obstakels en stress bij hulpbehoevende mensen. Pas als je het hebt over winst van een jaar of enkele jaren kan je volgens mij spreken van een succesvolle herstelgerichte hulp. En voorzitter, het zijn toch echt ouderen zelf die het beste kunnen bepalen en inschatten of dit iets voor hen zou zijn. Daarom dienen wij de motie voor vrijwillige herstelzorg samen met de SP en andere partijen in.

Dan nog het betrekken van werknemersorganisaties zoals FNV Zorgactiepunt of de uitvoerenden zelf. De wethouder vertelde vorige week nogal zelfgenoegzaam dat het inspraakproces precies is gegaan zoals ze het tot nu toe altijd hebben gedaan, met de Adviesraad Sociaal Domein Groningen en met de leidinggevenden van de zorgorganisaties. Blijkbaar wil het college er niet aan dat het echt een blinde vlek is om de uitvoerenden van de werkvloer, bijvoorbeeld vertegenwoordigd door de FNV, hierbij niet te betrekken. Het niet beseffen van hoe ons gemeentelijke beleid in de praktijk uitwerkt in de huishoudelijke hulp, dat heb ik als ex-medewerker al veel te vaak gemerkt in deze raad. Daarom dienen we die SP motie hierover ook mede in.

Het abonnementstarief kan wat ons betreft per januari afgeschaft worden, van daaruit ook onze steun voor de PvdA motie hiervoor. En het rammen van marktwerking uit de zorg, betere arbeidsvoorwaarden garanderen en het beschermen van de koppeltjes tussen clienten en medewerkers kan door een personeelsstichting, daarom dienen wij die SP motie samen in.

Warmtetransitie, zon op daken, zonneweides (Door Kirsten de Wrede)

Ook mensen met minder hoge inkomens moeten kunnen bijdragen aan maatschappelijke verantwoordelijkheid richting verduurzaming. Maar je kunt het ook anders bekijken: zeker omdat lage inkomens wel volop meebetalen aan energiebelasting die voor een deel in de vorm van dikke SDE-subsidies ten goede komen aan bedrijven en particulieren met een ruime beurs of mensen met grond, ook vermogenden. Als we niet oppassen, wordt de energietransitie een extra factor in de 2-deling van de samenleving. Daarom dienen we graag het amendement van de SP over het fonds isolatiewarmte in.
Die baten moeten juist ook bij particulieren terechtkomen, omdat op die manier de hoeveelheid zon op daken gemaximaliseerd kan worden. Van hernieuwbare energie wordt wel gezegd dat het een zoveelste industriële golf is en dat we veel meer moeten inzetten op het inzetten van een andere maatschappelijke koers. Terecht, maar we zullen toch wat energie nodig blijven hebben. En het liefst niet allemaal via zonneparken in weilanden, die we ook nodig hebben voor de extensivering van landbouw en het herstel van de biodiversiteit en ook voor het creëren van meer recreatiemogelijkheden.
Bovendien: veel agrarische grond is tegenwoordig al behoorlijk industrieel. En dan vormen zonneweides juist een wijze om die ecologische plus wel te geven. We moeten ervoor zorgen niet gelijk in een kramp te schieten en te denken dat zonneweides altijd een aantasting zijn van landschap en natuur, want dat hoeft niet zo te zijn, er zijn voorbeelden van, zoals Vierverlaten in onze eigen gemeente.