Woord­voe­ringen, 08-12-2021


8 december 2021

Sport- en beweegaccomodaties 21.20 (Door Wesley Pechler)
Ja dank voorzitter, en ook dank voor de heldere beeldvormende sessie van vorige week. Het voelt een beetje vreemd om het te hebben over de sport op een tijdstip dat er niet meer gesport kan worden, laten we hopen dat dit snel weer mogelijk is.

Met hoeveel wijken en bijbehorende sportaccomodaties die in de jaren ‘60 tot ‘80 zijn gebouwd zat het er al een poos aan te komen dat een groot deel gerenoveerd of vervangen moest worden. Dat kader ligt er nu, en als Partij voor de Dieren zijn we eigenlijk gewoon heel tevreden met wat voor ons ligt. Meer sportruimte, koppelkansen, verduurzaming, en minder sfeerslurpende blokkendozen in de wijken. Gezondere binnenklimaten en akoestiek voor zowel sportdocenten als leerlingen. Het is ook fijn om te lezen dat de betrokken partners het proces en de uitkomst als goed hebben ervaren.

Onze voorkeur als fractie gaat uit naar scenario 4, alhoewel we ook met scenario 3 zouden kunnen leven. We hopen dat het volgende college voortvarend aan de slag gaat met de financiering hiervan.

Tot slot sluiten wij ons aan bij de in de inspraakreacties gemaakte opmerking van toegankelijkheid in de brede zin opnemen in het programma van eisen, koppelkansen met studentensportlocaties onderzoeken, en speciale aandacht te hebben voor het speciaal onderwijs met sportlocaties dicht in de buurt daarvan. Dankuwel.

Belangrijke punten van Terence van Zoelen over Inspraak Binnenstad / Grote Markt ca i..c.m. Ruimte voor retail

- faciliteren van economosche groei en groei van de stad is een achterhaald idee.
- binnen draadkracht vd planeet, circulaire econonomie prima
- aanjagen van economie die iets toevoegen aan Groningen GL
- duurzame bedrijven maatschappelijk ondernemen PvdA keten over de hele productielijn kan verantwoorden of het product eerlijk is
- biotoop D66
- meer thuiswerk hoe in de strategie? CU
- je ziet meer aandacht voor MBO beroepen, belangrijk dat we producten die nu in arme lonen gemaakt worden regionaal en eerlijk geproduceerd worden
- wilde vergroening, - balans natuurbehoud GL
- oppassen voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen.
- datacenter en distributie centra hoeft niet

Brief aan de Raad voormalig RO Ontwerp Structuurvisie en MER Reitdiepzone (Door Bart Hekkema)

Eerst een paar opmerkingen over het ontwerp structuurvisie en de milieueffectrapportage. Het is mooi dat de Reitdiepzone wordt ontwikkeld tot een intensieve stedelijke strook, waarbij ook aandacht is voor de vergroening van de openbare ruimte. In dit stuk stad is verdichting een goede zaak, maar daarvoor moet er natuurlijk wel genoeg rekening gehouden worden met het vergroenen van de openbare ruimte, zodat de Reitdiepzone, en dan met name langs de westoever ook een aangename verblijfplaats wordt voor dieren. Ik denk dan aan een groene strook met voldoende bomen, struiken en wellicht ecologische oevers zoals ook aan de oostzijde van het Reitdiep.

Dan kom ik bij nog een belangrijk punt. In de Millieueffectrapportage wordt de aanbeveling gedaan dat er in de bouwplannen nadrukkelijk rekening wordt gehouden met een klimaatbestendige inrichting. Ik zou graag van de wethouder willen weten naar de wijze waarop ontwikkelaars worden gevraagd samen te werken aan de inrichting van de openbare ruimte, met welke kaders doen zij dat? Ik lees in de collegebrief veel ambities maar hoe gaan we het voor elkaar krijgen dat het ook echt gebeurd? Ik zie toch wat ruis tussen de structuurvisie en de collegebrief. We lezen wat over meer regie door de gemeente, maar hoe gaat dat in de praktijk plaatsvinden?

In het verleden hebben we bij ontwikkelingen in de Reitdiepzone namelijk gezien dat ontwikkelaars hun afspraken niet nakwamen. Wordt de conceptregeling Natuurinclusief bouwen bijvoorbeeld ook leidend voor de verdere ontwikkeling? De Partij voor de Dieren ziet op dat punt graag wat meer ambitie en ook een duidelijke uitwerking van welke kaders leidend worden op het gebied van vergroening, klimaatadaptatie maar ook het woonprogramma zelf.

Bestemmingsplan Friesestraatweg 181. (Door Bart Hekkema)

Ik begin met een vraag. Nu ligt dit bestemmingsplan voor terwijl meerdere fracties eerder hebben aangegeven eerst te willen praten over een structuurplan voor de gehele Reitdiepzone. Ik heb mijn twijfels of het tegelijkertijd agenderen van deze zaken wel zo gepast is, hadden we niet eerst kunnen praten over de structuurvisie en daarna pas over individuele bestemmingsplannen?

Voorzitter, over het plan zelf kan ik kort zijn. Het is een versteend plan met te weinig aandacht voor natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie. Ook de nabije omgeving van het gebouw zal weinig bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit en ook niet als klimaatadaptatie dienen. Ook in de MER worden enkele risico’s op het gebied van klimaatadaptatie benoemd. Bovendien, vorig jaar hebben in ieder geval mijn fractie en die van GroenLinks aangegeven dat het gebouw zelf ook groener kan. Dus dat is zeker iets wat bij de verdere ontwikkelingen moet gebeuren.

Dan over de participatie. De bewoners van de Voermanhaven hebben hier al meermaals over ingesproken en ook nu ontvingen we een ingezonden brief. Er was een groot aantal bewoners die een petitie hadden ondertekend en er lijken nog altijd een aantal zorgen bij bewoners te zijn. Ook geven zij aan dat het participatietraject nogal passief is geweest, bewoners zijn bijvoorbeeld niet geïnformeerd over het voornemen om het bestemmingsplan nu al vast te stellen. Ik wil graag een reflectie van de wethouder op dit participatietraject. Er lijkt sinds 2019 geen sprake te zijn van het actief informeren van omwonenden en ook is niet geprobeerd de zorgen van omwonenden weg te nemen. Mijn vraag is dus concreet: hoe zijn omwonenden het afgelopen half jaar ingelicht over het proces en wanneer het bestemmingsplan ter instemming zou worden voorgelegd?