Woord­voe­ringen gemeen­te­raads­ver­ga­dering, 28-04-2021


28 april 2021

DISCUSSIEk6b Windverkenning

Voorzitter, laat ik beginnen door nogmaals te zeggen dat wij voorstander zijn van windenergie, ook op land, en zeker ook in de gemeente Groningen. We stonden initieel dan ook positief tegenover deze twee locaties, of in ieder geval tegenover het onderzoeken daarvan. Drie jaar geleden hebben we dan ook een aangenomen motie ingediend om in het vervolgproces goed de effecten op het vogel- en vleermuizenleven te bekijken. Dat betrekken van de Vogelbescherming waar wij om vroegen, dat zien wij in deze stukken geheel niet terug. Graag een reactie van het college.

We hadden graag gewild dat Westpoort en Roodehaan als geschikt uit het onderzoek waren gekomen. Immers, de tijd dringt echt. We hebben nog 9 jaar om het tij te keren van de klimaatcrisis. Maar we zien nu gewoon uit de ecologische onderzoeken dat deze locaties ongeschikt zijn als we de biodiversiteit en het dierenwelzijn terecht hoog waarderen. En als Partij voor de Dieren kan het u niet verbazen dat wij dat doen. Biodiversiteit, dierenwelzijn en ecologie waarderen wij net zo hoog als het klimaat.

Het is niet voor niets dat het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en Landschapsbeheer Groningen ervoor pleiten om eerst naar andere locaties in de gemeente Groningen te kijken. Locaties die niet naast Natura2000 gebieden liggen, met in het geval van Roodehaan broedende zeearenden en de grootste slaapplaats van kolganzen in heel Nederland. Deze bredere verkenning is niet uitgevoerd, want we hebben ons beperkt tot de mogelijkheden binnen de grenzen van de oude gemeente Groningen. Kijken naar gebieden in Ten Boer, waar echt aanzienlijk minder natuurwaarden aanwezig zijn en de afstand tot belangrijke natuurgebieden aanzienlijk groter is dan hier bij Roodehaan, dat is iets dat we eigenlijk gelijk na de herindeling hadden moeten doen. Dat was de beste tijd geweest, de één na beste tijd is nu.

Sovon heeft in september vorig jaar uitvoerig onderzoek gedaan naar de risico’s van windenergie op het vogelleven, en met name beschermde soorten, voor heel Nederland. Kijkend naar de gedetailleerde kaart voor de RES regio Groningen, zien we dat van de 6 geplande windmolens er slechts 1 in groen, oftewel acceptabel, gebied staat. De overige 5 staan in donkergeel tot donkeroranje gebied. Kijken we naar de voormalige gemeente Ten Boer, dan is achter Lewenborg een lange strook blauwgroen gebied. Bijna geen risico’s. Een lineaire opstelling parallel aan de N360 zouden we ons daar dan ook goed kunnen voorstellen, en wat ons betreft beginnen de onderzoeken daarvoor vandaag.

Alhoewel draagvlak ook een belangrijk punt is, is dat voor ons niet doorslaggevend. Soms zijn zaken echt nodig, ook met weinig draagvlak. Voor de eiwittransitie is bijvoorbeeld ook nog geen meerderheid, maar we zullen die overgang naar meer plantaardig eten toch echt moeten maken om onze zoetwatervoorraad te behouden, het landgebruik te reduceren, de CO2 uitstoot te verminderen, minder landbouwgif te gebruiken, onze oerbossen te behouden, en dierenwelzijn een kans te geven. Wat betreft draagvlak voor windmolens hebben we goede moties gezien van andere partijen om de plaatsing van windmolens voor omwonenden in ieder geval enigszins acceptabel te maken, door ze te laten delen in de lusten, lokaal eigenaarschap en zeggenschap te regelen, de slagschaduw op 0 te zetten, en geluidshinder zoveel mogelijk te voorkomen. Deze moties zullen we dan ook steunen. Maar wat voor ons leidend is, is de ecologie. En dan zien wij dus plekken in onze gemeente waar plaatsing substantieel minder schade aan de natuur aanbrengt dan hier.

Voorzitter, ik wil toch de suggestie van me afwerpen die hier wordt gedaan, dat we als Partij voor de Dieren niet vol zouden inzetten op het tegengaan van de klimaatcrisis omdat wij tegen de plaatsing van deze zes windmolens op deze locatie zijn. Terwijl wij zien dat dit college als het gaat om het klimaat bijna alle ballen op de energietransitie heeft, terwijl er overal in de gemeente volwassen bomen worden gekapt voor ruimtelijke ontwikkelingen, er bijna alleen maar wordt gebouwd met extreem onduurzaam beton, uitbreidingen van kippenstallen gewoon worden toegestaan alsof we geen drastische krimp van de veestapel nodig hebben, en economische groei en het aantrekken van extra bedrijven en industrie het devies blijft. Voorzitter, dat is echt de omgekeerde wereld! Met alleen de energietransitie redden we het klimaat niet. De eiwittransitie, systeemverandering, economische krimp en een economisch model dat blijft binnen de draagkracht van de aarde, die zijn allemaal nodig om het klimaat te redden. Zes windmolens zetten naast Natura2000 gebied waarbij 80% van de energie naar de industrie vloeit, industrie die slechts 50-60% van het reguliere tarief betaalt voor energie en er zodoende veel te weinig gemotiveerd wordt om echt te verduurzamen, dat is een druppel op de gloeiende plaat. Dan verkoop je de biodiversiteit en dierenwelzijn voor het instandhouden van het verdienmodel en het huidige economische systeem.

Meerstad

Vogels hebben geen vliegtuigen nodig om te vliegen. Luipaarden kunnen hoge snelheden bereiken, andere dieren kunnen verre afstanden overbruggen, zonder motorische hulpmiddelen. Dieren produceren hun eigen vachtjes of veren. Roofvogels hebben geen bril nodig om van grote afstand neer te duiken en een muisje te verschalken. Gedurende de evolutie heeft de mens zichzelf volledig afhankelijk gemaakt van artefakten én heeft een lust naar meer ontwikkeld, die ertoe heeft geleid dat we in enkele duizenden jaren de fossiele brandstoffen en veel andere zaken hebben uitgeput.
Ondanks de roep om een soberder leven, om onthaasting en ontspulling, dendert het kapitalistische systeem voort, onze religie, zeggen sommigen, met technologie als hogepriester. Het college antwoordde vorige week in antwoord, dat het streven Energieneutraal óók bestaat uit energiebesparingen, maar de wethouder begreep zelf ook wel dat dit niet helemaal is wat de Partij voor de Dieren bedoelt. Zijn zonneparken – en windmolens – een volgende fase van de industrialisering of het technologische antwoord op het klimaatprobleem?
Interessant aan de inspraakronde , was een opmerking van een inwoner, dat het opeens de hele tijd gaat over MeerstadNoord, maar dat het gewoon over hun Lagelandpolder gaat. Door aan het gebied te refereren als MeerstadNoord, of, ook gehoord, als industriegebiedNoord, lijkt het veel vanzelfsprekender daar een enorm zonnepark neer te zetten. Maar de Partij voor de Dieren zet wel degelijk vraagtekens bij de uitrol daarvan. De geschiedenis heeft laten zien dat het energiezuiniger maken van productieprocessen niet automatisch leidt tot minder emissies en dat lijkt bij hernieuwbare energie niet anders.
De verkokering van de aanpak van maatschappelijke problemen is een probleem: stikstof, huizen, klimaat, en energie, we zouden het in samenhang moeten aanpakken. Helaas blijkt dat lastig. Voor ons is een hyperloop een goed voorbeeld van dat wat we in het kader van energie en klimaat niet zouden moeten willen. Compleet overbodig. En we zijn voorstander van de energietransitie, maar, zoals mijn college Wesley Pechler ook al heeft laten optekenen, de eiwittransitie is een veel eenvoudiger wijze om tot minder emissies te komen, en bovendien eentje die juist heel veel land oplevert, in plaats van extra beslag te leggen op ons schaarse land.