Woord­voe­ringen reke­ning­com­missies, 03-07-2019


5 juli 2019

Rekeningcommissie Onderwijs & Welzijn / Werk & Inkomen (Door Wesley Pechler)


Dankuwel voorzitter. Het is een bijzondere positie waar we ons in bevinden. Als raadsleden van de nieuwe gemeente Groningen bespreken we de jaarrekening van drie oude gemeenten en oude colleges. We zien gelukkig veel overeenkomsten. Het is bijvoorbeeld mooi om te zien dat Ten Boer gelijk met Groningen is opgetrokken in het uitbreiden van de voorschoolse voorzieningen naar 16 uur per week, en dat ook daar, net als in Haren, een Ondersteuner Jeugd & Gezin is ingezet.

Ook was er een cultuurcoach in Ten Boer, die zoals we kunnen lezen, “de samenwerking bevordert tussen scholen en culturele instellingen”. Super - kinderen zouden zoveel mogelijk in contact moeten komen met cultuur. Op 7 juni viel echter in de Nieuwsbrief Ten Boer ook te lezen dat de huidige cultuurcoach haar werk moet neerleggen, omdat met de gemeentelijke herindeling het voortbestaan van de functie onzeker is geworden. Kan het college hier op ingaan? Het zou namelijk enorm zonde zijn als door de herindeling zo’n waardevolle rol verloren gaat.

Ook in Ten Boer en Haren is werk gemaakt om zware jeugdzorg te voorkomen. In Ten Boer onder andere met een een verbindingsofficier die voorzitter is van het scholennetwerk en de verbinding heeft met de Deel. Dit jaar heeft de functionaris echter minder uren dan in 2018: is dat verstandig, als het beroep op de jeugdzorg nog steeds toeneemt?

In de voormalige gemeente Haren gebeurt ook veel moois binnen het sociaal domein. Mijn fractie is vooral enthousiast over het inwonersinitiatief Kleurrijk Haren, en over de nauwe samenwerking tussen de Bibliotheek en de scholen. Als Partij voor de Dieren hopen we dat de uitbreiding van het VVE aanbod ook in Haren snel naar 16 uur per week gaat. Kan de wethouder hier iets over zeggen, over de verwachte ingangsdatum van deze harmonisatie?

Een aandachtspunt voor de sportaccommodaties blijkt in Haren de schoonmaak te zijn, waar wordt aangegeven dat “het niveau van de schoonmaak ons wel eens zorgen baart”. Bij de recente bespreking van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek naar de sporthallen in de oude gemeente Groningen gaf het college aan binnen de financiële ruimte nog meer te gaan sturen hygiëne - geldt deze extra inzet ook voor Haren?

Op het vlak van cultuureducatie is er in Haren een begrotingsnadeel van een halve ton, “grotendeels verklaard door lagere opbrengsten van de cultuureducatieve lessen en cursussen”. Het is erg jammer dat minder mensen dan verwacht gebruikmaken van dit aanbod. In Haren werd de leefbaarheid gewaardeerd met een 7.9, bijna een 8 dus. Aan ons als raad van de nieuwe gemeente Groningen de taak om dat mooie cijfer op peil te houden, en de herindeling er niet voor te laten zorgen dat mensen de leefbaarheid van hun omgeving lager waarderen.

Dan, voorzitter, de oude gemeente Groningen. Op het gebied van onderwijs is het mooi dat het primair onderwijs in Groningen veel beter presteert dan het landelijke gemiddelde. Ook worden we blij van de grote aantallen deelnemers bij de Taalhuizen, waardoor het totale aantal mensen dat volwasseneneducatie krijgt op 700 ligt. Ook zien we dat het aantal kinderen dat Natuur- en Duurzaamheidseducatie krijgt met honderden is gestegen - super.

We kijken terug op een mooi sportjaar: de Nationale Sportweek, uitwerking van het Gelijk Speelveld, de oplevering van nieuwe sportlocaties, en een toename van mensen die tevreden zijn over de sportvoorzieningen in de buurt. Tegelijkertijd merken we ook dat de druk op de gymlokalen en sporthallen toeneemt, en dat bepaalde scholen een nijpend ruimtetekort hebben voor lichamelijke opvoeding - waar het CDA en de VVD terecht vragen over hebben gesteld. Een van de doelstellingen voor sport in 2018 was de “sportdeelname onder mensen met een beperking te vergroten”. Onder het kopje “Wat hebben we hiervoor gedaan” komt dit punt echter niet terug - kan het college toelichten of ze vergeten zijn de uitwerking op te schrijven, of dat ze deze kans echt hebben laten liggen?

We hebben hier een fantastisch cultureel aanbod, en dat zien steeds meer mensen: 10% stijging in de bezoekersaantallen voor het Groninger Museum en de Oosterpoort en Stadsschouwburg, dat is echt onze complimenten waard. Ook de extra inzet op het laagdrempeliger maken van cultuur, de domeinoverstijgende en integrale aanpak van cultuur, de inzet op muziek in de klas, en de projecten uitgevoerd met het Pronkjewail Fonds zijn mooie voorbeelden van hoe het hoort.

Op het gebied van welzijn zien we over het algemeen stabiele cijfers, maar na alle inzet die wordt gedaan in de wijken had mijn fractie gehoopt dat mensen zich er ook echt gelukkiger en meer betrokken hadden gevoeld, en de sociale samenhang hoger hadden gewaardeerd.

Op het gebied van Werk & Inkomen voer ik het woord namens mijn fractiegenoot, dhr. van Zoelen. We zijn blij dat we het aantal bijstandsgerechtigden zien dalen. We hopen dat deze dalende trend zich ook dit jaar verder voortzet en we nieuwe inzichten zullen krijgen uit de inventarisatie Kansen in Kaart.

Voor het stimuleren van werk vinden we het belangrijk dat jongeren zonder startkwalificatie terug naar school gaan en dat vrijheid binnen de regels van de bijstand verruimd wordt om via herscholing een vervolg- of omscholingstraject te volgen. We zien graag beleid waar gezocht wordt naar structurele oplossingen i.p.v. mensen richting de kortst mogelijke weg naar tijdelijk werk te dirigeren.

We zien dat de instroom van nieuw beschut werk niet in lijn loopt met de landelijke taakstelling, graag zien we hier verbeteringen in. Mensen met een beperking hebben recht op werk - zeer jammer dat de resultaten hier niet beter zijn.

Een belangrijke conclusie over het armoedebeleid is dat er meer nodig is om de structurele oorzaken van armoede aan te pakken. Dit roept iedereen al jaren. Wij zien graag plannen en indicatoren van het college tegemoet om dit beter inzichtelijk te maken zodat we het effect van het gevoerde beleid op langere termijn beter kunnen beoordelen. Het is heel erg droevig dat in een samenleving waar zoveel geld in omgaat, steeds meer mensen afhankelijk worden van de voedselbank.

Economie en Werkgelegenheid heeft zich vooral gericht op de high tech en high-talent sectoren. Dit zijn sectoren waar al veel geld in omgaat en juist al veel zelfredzaamheid is. Graag zien we in de toekomst meer aandacht voor ambacht, mensen die met de handen werken of aan het bed staan. Zij zijn ook talenten. Er ligt een grote opgave de duurzame maak- en zorg industrie in de regio te gaan vergroten. Onze hoop is een economie die zich niet primair richt op groei, maar op onthaasting, een betere spreiding van werk en taken, en vooral ook oog houdt voor elkaar, dierenwelzijn, grondstoffen en milieu. Dankuwel.


Vragen:

Cultuurcoach Ten Boer: Stond fout in de nieuwsbrief. Haar contract liep af, maar de werkzaamheden worden voortgezet door iemand anders.

Wanneer 16 uur per week VVE Haren - Nog niet bekend, maar komt nog terug ergens de komende anderhalf jaar in de harmonisatie.

Extra inzet sporthygiëne Haren & Ten Boer: Verhoging van de intensiteit schoonmaak, verbeterslag, is absoluut de inzet van het college. Ook gedragsverandering, maar ook schoonmaakmiddelen, nanotechnologie, etc.

Achterblijven nieuw beschut werk: Op afspraakbanen scoren we goede punten, dus over de linie doen we het goed. Het klopt dat nieuw beschut achterblijft, daar is actie op gezet, onze verwachting is dat het quotom richting 2020 wel wordt gehaald.

Verbetering van armoedebestrijding komt terug in september in nieuw armoedebeleid

Over verhogen van sportdeelname voor mensen met een beperking: stond inderdaad niet duidelijk in de jaarrekening, maar wel duidelijk verwoord in de begroting. Wordt rekening mee gehouden in het sportakkoord, de website van Sport 050 is aangepast.

B2 Voortgangsrapportage 2019-I (collegebrief 12 juni 2019) i.c.m. Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2019 Voortgangsrapportage (raadsvoorstel 12 juni 2019) + Openingsbalans 2019 gemeente Groningen (raadsvoorstel 20 juni 2019) (Door Terence van Zoelen)

Dank voorzitter,

Het is moeilijk de effecten van deze voortgangsrapportage in te zien. De middelen die we van het Rijk krijgen fluctueren zodanig dat een verlies opeens kan omslaan naar een positief resultaat. In de tweede voortgangsrapportage van 2018 verwachtten we een nadeel van 14 miljoen euro dat is uiteindelijk op een rekeningresultaat van 40 miljoen voordelig uitgekomen. Bij ons de vraag hoe standvastig deze nadelige prognose van 5.8 miljoen is na herverdeling van het rekeningresultaat van 2018 en daarbij genomen ook de diverse onzekerheden die in de collegebrief worden genoemd. Wij kunnen verder instemmen met de openingsbalans en de nu voorgestelde technische wijzigingen voor de begroting.

B1 Gemeenterekeningen 2018 voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (raadsvoorstel 12 juni 2019) i.c.m. Rapporten van bevindingen accountants (1-7-2019) + Reactie op accountantsverslagen 2018 (collegebrief 20 juni 2019) (Door Terence van Zoelen)

Dank voorzitter,

Veiligheid.
Het aantal meldingen huiselijk geweld is significant afgenomen, dit roept vragen op. De rekening zegt dat het voorliggend veld/lokale teams meer in staat zijn geweldproblematiek zelf op te pakken maar hoe kunnen we monitoren of meldingen elders zijn afgehandeld?

Stadhuis en Stadjer
Dit onderwerp is aan de orde geweest bij de bespreking van het jaarverslag van de ombudsman. Aan klantcontact zoals terugbellen kan nog het een en ander verbeterd worden. Belangrijk is ook dat we open blijven staan voor mensen die niet digitaal vaardig zijn.

Betreft de kosten is het opmerkelijk dat we bij het organiseren van het referendum en verkiezingen niet binnen de budgetten van het Rijk zijn gebleven.

College, raad en gebiedsgericht werken. Bij de financiële toelichting lezen we dat de accountantskosten via afspraken met het audit committee structureel hoger uitvallen. Boven de twee ton over 2018. Het lijkt ons dat we de financiële afspraken met de accountant moeten gaan herzien.

Algemene inkomsten en Post onvoorzien

We willen graag af van de hondenbelasting en wij vermoeden een meerderheid van de raad uiteindelijk ook. We willen verzoeken dat het college gaat onderzoeken deze post structureel te dekken met opbrengsten die airbnb (logiesbelasting) straks gaat opbrengen. Graag een reactie. Ook mogelijk is dat we ons initiatiefvoorstel weer uit de lade gaan halen.

Paragraaf 1 Gebiedsgericht werken.

We zien vele mooie projecten en samenwerkingsverbanden ontstaan in verschillende wijken. Vraag die soms opkomt of sommige van deze projecten niet breder wijk overstijgend kunnen worden doorontwikkeld, zoals de koppeling Bijstand op Maat in Kostverloren waar mensen in de wijk werk vinden, of groenbeheer, of de afvalbakken die bij de coöperatieve wijkraad gerealiseerd zijn.
Bij uitvoeringsprogramma centrum zien we dat de leegstand onder winkelpanden structureel is gedaald. Dat is een goede ontwikkeling, daarbij wordt ook de wens om meer groen omschreven. Wij hopen op veel bomen in het centrum zodat het bij de stijgende temperaturen die nu al starten in juni, het beter vertoeven wordt in de binnenstad.

Jaarrekening (Door Kirsten de Wrede)

Als gevolg van de herindeling is dit het eerste jaar van de nieuwe gemeente Groningen. De PvdD was geen voorstander van de herindeling, wij zien vaak niet zoveel voordelen van schaalvergroting. We lopen in deze rekening een beetje aan tegen het voortdurend noemen van de nieuwe gemeente Groningen, “de nieuwe gemeente Groningen”, waarom is er niet gekozen voor een nieuwe naam? Dan wisten we waar we aan toe waren en dit was ook voor Haren en Ten Boer een symbool geweest voor het feit dat ze niet geannexeerd werden, zoals sommigen dat met name in Haren zo voelden, iets als Groot Groningen of Grunn of Groot Grunn bijvoorbeeld. Een gemiste kans volgens ons, maar wie weet is het niet te laat
Ten opzichte van beheer. Bij acties inzake de kwaliteit van de leefomgeving zijn 17000 mensen betrokken geweest bij 600 acties en dat is mooi. Ook het aanleggen van meer natuurvriendelijke oevers bij vijvers kan ons bekoren.
Groningen energieneutraal in 2035, een mooi streven. Duurzaamheid is echter meer dan co2 neutraal. Zo heeft deze gemeente in het afgelopen jaar niets gedaan aan het stimuleren van meer plantaardige voeding, terwijl niets zo effectief is in de strijd tegen klimaatopwarming en biodiversiteitsverlies als dat. Ook het noemen van biomassa als alternatieve energiebron getuigt niet van echt inzicht in wat er speelt op het gebied van klimaat en natuur.
Ecologisch beheer is uit de Borgschouw gehaald, daar zijn we blij mee, maar zoals we dat ook in onze schriftelijke vragen over groenbeheer noemden: liefdevolle verwaarlozing, uiteraard gecombineerd met kundig ecologisch beheer, zou wat ons betreft in zoveel mogelijk gebieden van de gemeente moeten gaan gelden en wij zien uit naar de evaluatie van het groencompensatiefonds en de nota Groene Pepers in het najaar, waar ook het harmonisatiebeleid van het kappen van bomen in de verschillende gemeentes vast aan de orde zal komen.
Qua dierenwelzijn voldoet de gemeente aan haar verplichtingen, lezen we, maar het is dan ook niet meer dan dat. Ook hier geldt natuurlijk dat plantaardig eten veel dierenleed zou voorkomen, maar net als bij het nutteloze doden van muskusratten en het gebruik van koeien als melkmachines, dit zijn geen zaken waar het college zich in 2018 tegen heeft uitgesproken. In het najaar wordt de situatie met betrekking tot onder andere de koeien in onze gemeente besproken bij de nota van wethouder Jongman en wij zijn benieuwd wat dit college dan naar voren gaat brengen.
Ringweg. Vorig jaar bleek de ombouw van de nieuwe ringweg drie jaar vertraging op te lopen. Nog steeds is niet bekend welke bouwmethode wordt gebruikt, in den natte of in den droge en graag zouden wij in wat meer detail worden meegenomen met betrekking tot het besluitvormingsproces in deze. Wat zijn de beslissingscriteria die bepalen welke methode wordt gebruikt en wat zijn de financiële, ecologische en andere gevolgen van deze methodes? Kunt u dit in een brief aan de raad uiteen zetten?

1. Herindeling – eerste jaar van de nieuwe gemeente Groningen. De PvdD was geen voorstander van de herindeling, wij zien vaak niet zoveel voordelen van schaalvergroting. We lopen in deze rekening een beetje aan tegen het voortdurend noemen van de nieuwe gemeente Groningen, “de nieuwe gemeente Groningen” waarom niet gekozen voor een nieuwe naam? Dan wisten we waar we aan toe waren en dit was ook voor Haren en Ten Boer een symbool geweest voor het feit dat ze niet geannexeerd werden, zoals sommigen dat mn in Haren zo voelden, iets als Groot Groningen bijvoorbeeld. Een gemiste kans volgens ons, maar wie weet is het niet te laat

2. Beheer – bij acties inzake de Q van de leefomgeving zijn 17000 mensen betrokken geweest bij 600 acties en dat is mooi. Ook het aanleggen van meer natuurvriendelijke oevers bij vijvers kan ons bekoren.

3. Groningen energieneutraal in 2035, een mooi streven. Duurzaamheid is echter meer dan co2 neutraal. Zo heeft deze gemeente in het afgelopen jaar niets gedaan aan het stimuleren van meer plantaardige voeding, terwijl niets zo effectief is in de strijd tegen klimaatopwarming en biodiversiteitsverlies als dat. Ook het noemen van biomassa als alternatieve energiebrond getuigt niet van echt inzicht in wat er speelt op het gebied van klimaat en natuur.

4. Ecologie is uit de Borgschouw gehaald, daar zijn we blij mee, maar zoals we dat ook in onze sv over groenbeheer noemden: liefdevolle verwaarlozing, uiteraard gecombineerd met kundig ecologisch beheer, zou wat ons betreft in zoveel mogelijk gebieden van de gemeente moeten gaan gelden en wij zien uit naar de evaluatie van het gcf en de nota groene pepers in het najaar, waar ook het harmonisatiebeleid van het kappen van bomen in de verschillende gemeentes vast aan de orde zal komen.

5. Qua dwz voldoet de gemeente aan haar verplichtingen, lezen we, maar het is dan ook niet meer dan dat. Ook hier geldt natuurlijk dat plantaardig eten veel dierenleed zou voorkomen, maar net als bij het nutteloze doden van muskusratten en het gebruik van koeien als melkmachines, dit zijn geen zaken waar het college zich in 2018 tegen heeft uitgesproken. In het najaar wordt de situatie mbt oa de koeien in onze gemeente besproken bij de nota van wethouder Jongman en wij zijn benieuwd wat dit college dan naar voren gaat brengen.

6. Verkeer/ ringweg. Vorig jaar bleek de ombouw van de nieuwe ringweg drie jaar vertraging op te lopen. Nog steeds is niet bekend welke bouwmethode wordt gebruikt, in den natte of in den droge en graag zouden wij in wat meer detail worden meegenomen mbt het besluitvormingsproces in deze. Wat zijn de beslissingscriteria die bepalen welke methode wordt gebruikt en wat zijn de financiële, ecologische en andere gevolgen van deze methodes?