Woord­voe­ringen gemeen­te­raads­ver­ga­dering, 26-06-2019


27 juni 2019

7f Invulling taakstelling WIJ (raadsvoorstel 29-05-2019) (Door Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter. Mijn woordvoering van de commissie zal ik hier niet overdoen, dus kortheidshalve kan ik mij geheel aansluiten bij de woorden van de heer Dijk van de SP. Wij zullen tegen dit voorstel stemmen.

Woordvoeringen commissies Werk & Inkomen en Onderwijs & Welzijn, 12-06-2019.

8c Afschaffen algemene voorziening Huishoudelijke Hulp per 1-1-2020 (raadsvoorstel 7-6-2019) (Door Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter. Ook bij dit punt zal ik niet mijn hele woordvoering van de commissie overdoen. Wat ik wel wil zeggen is dat wij dit besluit overhaast vinden. StadAdviseert is niet van tevoren geraadpleegd, terwijl het een ingrijpende maatregel is in het sociale domein: een bezuiniging van 15%. Of excuses, ik geloof dat het college de term “een verwachte besparing op de kosten” prefereert. Dat dit advies niet is gegeven vinden wij een gemiste kans, en daarom zijn wij mede-indieners van de SP motie die verzoekt om dit voorstel alsnog aan StadAdviseert over te leggen voordat wij tot besluitvorming overgaan. Ook de cliëntenraad had graag in dialoog gewild over dit voorstel.

De FNV Zorgactiegroep stelt naar aanleiding van dit voorstel: “Wij kunnen niet anders concluderen dat met dit voornemen te verwachten valt dat kwetsbare mensen wederom een deel van hun broodnodige huishoudelijke hulp moeten inleveren.” Als Partij voor de Dieren delen wij die conclusie. Noch in het raadsvoorstel, noch in de beantwoording van de wethouder tijdens de commissie hebben wij concrete argumenten gehoord voor het verwachte bedrag van 8,5 ton dat te besparen valt. “Aannames met betrekking tot aantallen cliënten, gemiddeld aantal uren per cliënt en verwachte verzilvering” - concreter wordt het niet. Wij geloven niet dat 1 op de 6 mensen eigenlijk zelf wel het huishouden kunnen regelen, of dat een groter aandeel dan 1 op de 6 met minder uren toekan.

Wij zullen op dit moment dan ook tegen dit voorstel stemmen. Dankuwel.

Woordvoeringen gecombineerde commissie, 19-06-2019

a. Herinrichting omgeving Sint Jansbrug (collegebrief 15 mei 2019) (Door Kirsten de Wrede)

Het college wil voor de herinrichting van de Sint Jansbrug geld halen uit het Groen Compensatie Fonds. Wij vinden echter dat het onderhoud van bomen niet betaald zou moeten worden uit het GCF. Dit is bedoeld om het aantal bomen en de hoeveelheid groen op hetzelfde peil te houden in de stad, ondanks ruimtelijke ingrepen waarbij het groen sneuvelt. Wij vinden dat het onderhoud en groen bij projecten uit het budget van die projecten moet worden gehaald.


Revitalisering Stadhuis; definitief ontwerp (collegebrief 24-5-2019) (Door Terence van Zoelen)


Dank voorzitter,

Gezien de bezuinigingen en tekorten in de zorg en daarbij de zeer slechte financiële positie van de gemeente, hoort het college zich dan niet af te vragen of dit niet het moment is een versoberde weg in te slaan? Hoe veel hoger worden de structurele lasten dan de tot nu toe begrootte 590.000 euro per jaar? Hetgeen straks voor tientallen jaren vastgelegd is.
De voorbereidingskosten waren al behoorlijk hoog. In de raad van 26 september 2018 werd een extra voorbereidingskrediet van 8 ton toegekend, waarbij wij ons toen afvroegen of dit niet het zoveelste project gaat worden waarbij uiteindelijk een punt van no return wordt bereikt, en de raad meegesleept wordt in de plannen van de duurste variant.
Wij willen dit laatste kwartaal kunnen kiezen voor een goed uitgewerkte versoberde optie, zonder dat daarbij nog meer extra kosten zullen voortvloeien. Kan het college dat garanderen? En wat ons betreft mag de raadszaal in het ontwerp dus weer terug naar de begane grond.


Experiment gesloten coffeeshopketen (wensen en bedenkingen) (burgemeestersbrief 22 mei) en Aanvullende brief experiment gesloten coffeeshopketen (burgemeestersbrief 10 juni 2019) (Door: Terence van Zoelen)

Dank voorzitter,

Het wel of niet meedoen aan het gesloten coffeeshopketen experiment is een collegebesluit wat alleen per motie kan worden tegengegaan. Wij hebben tijdens de commissie onze bedenkingen geuit. De PvdD is voorstander van legalisering. Het is krom dat de voorkant van de winkel legaal is en de aanvoer illegaal. Er zitten veel goede kanten aan het experiment want de ondernemers kunnen legaal opereren en dit bevordert de veiligheid, iets wat de coffieshophouders ook zou moeten aanspreken. Toch is geen van de 12 houders voorstander van dit experiment, wij vinden het belangrijk dat er meer draagkracht onder deze ondernemers is. Wij zien liever dat we samen met andere grote steden optrekken voor een betere weg naar legalisering. Een weg die niet na vier jaar eindigt zonder inzicht waar het vanaf dat moment naar moet.

a Logiesbelasting (raadsvoorstel 15 mei 2019) (Door Terence van Zoelen)

Dank voorzitter,

We vinden het een logische keus om de logiesbelasting te verhogen. In de commissie hebben we gevraagd ook goed te onderzoeken hoe we de gemiste inkomsten van de AirBnB’s mee kunnen nemen. Een effect van de verhoging kan wel met zich meebrengen dat ondernemers onevenredig worden belast. Voor budget accommodaties zou de verhoging percentueel flink hoger uit pakken dan bij de duurdere accommodaties. De oproep om te onderzoeken of er op prijs differentiatie mogelijk is, zullen we daarom steunen. Daarnaast zouden we onderzocht willen hebben of verdere differentiatie op duurzaamheid en ecologische voetafdruk mogelijk is. Het zou goed zijn als we ondernemers kunnen stimuleren hun ecologische voetafdruk kleiner te maken en hun mede een handvat te geven hun belastingdruk omlaag te brengen. Daarom dienen we een motie in met de oproep te onderzoeken of differentiatie op basis van duurzaamheid tot de mogelijkheden kan behoren.

Experiment Basisbaan (collegebrief 22-5-2019) (Door Terence van Zoelen)

Dank voorzitter,

Wij zijn benieuwd naar de uitwerkingen van de randvoorwaarden. Daarnaast zouden we graag van het college een reactie willen of het experiment niet financieel onder druk is komen te staan nu de gemeente er financieel niet zo goed voorstaat.