Motie 'maat­schap­pelijk ecolo­gisch akkoord'


10 juli 2019

Motie Maatschappelijk ecologisch akkoord

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 10 juli 2019,

Constaterende,

 • dat door bepaalde maatschappelijke partners met Roundup wordt gespoten in de bebouwde kom;
 • dat woningcorporaties bij nieuwe bewoners nog altijd tuintjes leeghalen en betegelen;

Voorts constaterende,

 • dat het college ambities heeft op het gebied van groen en biodiversiteit;
 • dat de gemeente in het programma “Kwaliteit van de leefomgeving ” deze ambities vormgeeft;
 • dat bij het streven naar een groene gemeente de rol van grote maatschappelijke instellingen in zorg, wonen en onderwijs nog onvoldoende aan bod is gekomen;

Overwegende,

 • dat de biodiversiteit landelijk en wereldwijd onder druk staat;
 • dat natuur in de stad belangrijk is voor het welzijn van mensen;
 • dat natuur in de stad belangrijk is voor klimaatbuffering en adaptatie;

Roept het college op,

 • maatschappelijke organisaties te betrekken bij de gemeentelijke ambities door:
 • hen uit te nodigen voor het maken van afspraken over ecologisch beheer op hun terreinen
 • afspraken over ecologisch beheer op te nemen in de prestatieafspraken met woningcorporaties
 • bij het jaarverslag over 2019 te rapporteren over de uitkomsten

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede
Terence van Zoelen

Hans Sietsma: GroenLinks
Jan-Pieter Loopstra: PvdA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen