Partij voor de Dieren wil geen festival-vuurwerk in het Stadspark


20 april 2022

"Nota bene midden in het broedseizoen!”

De gemeentelijke en provinciale fracties van de Partij voor de Dieren

balen van de verleende vergunning voor het afsteken van vuurwerk tijdens

het festival Kingsland op 27 april in het Stadspark. Ze stellen hier

schriftelijke vragen over aan het college van B&W en GS. Het vuurwerk

zou namelijk verstorend zijn voor vogels en andere dieren in het park.


Ankie Voerman van de provinciale fractie is niet blij met de verleende

vergunning en maakt zich zorgen om de verstorende werking: “Het is

werkelijk midden in het broedseizoen! Voor broedvogels, overwinteraars

en doortrekkende vogels kan vuurwerk leiden tot veel stress en ook

afname van het lichaamsgewicht”. Voerman wil weten hoe Gedeputeerde

Staten gaat toezien op de verstoringsafstanden uit de handreiking

vuurwerk en vogels en of de aanvrager een ecologische toets heeft laten

uitvoeren. Fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de gemeentelijke

fractie ziet ook gevolgen voor omwonenden van het Stadspark: ‘Het

vuurwerk laat ook huisdieren van omwonenden schrikken, we willen daarom

ook weten of de gemeente hen heeft geïnformeerd. Die zijn er sowieso

niet automatisch blij mee”.


En midden in het broedseizoen dus. Verstoring kan leiden tot het

voorgoed verlaten van nesten, wat een overtreding zou betekenen van de

wet Natuurbescherming (Wnb). De fracties willen daarom dat de provincie

geen vergunningen meer verleent voor het afsteken van vuurwerk in

(stads)natuur en dat de gemeente het evenementenbeleid aanscherpt.


In eerdere antwoorden gaf het college van B&W aan dat de gemeente

Groningen zou onderzoeken of het stellen van grenzen aan het afsteken

van vuurwerk in kwetsbare gebieden zoals het Stadspark wenselijk is.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede wil graag weten hoe het ervoor staat

met dit onderzoek: “Wij hebben zelf ideeën om het vuurwerk in het

Stadspark en andere ecologisch waardevolle gebieden aan banden te

leggen. Het zou kunnen via aangescherpt vergunningenbeleid of een

aanpassing van de APVG”.


De fracties willen dat de provincie en gemeente in het vervolg het

zorgbeginsel hanteren en geen vergunning of ontheffing meer verlenen

voor het afsteken van vuurwerk en al helemaal niet tijdens evenementen

in de lente en de zomer.

Lees de vragen hier!