Schrif­te­lijke vragen over het afsteken van vuurwerk tijdens het festival Kingsland


Indiendatum: 14 apr. 2022

Geacht college,

Op 23 maart j.l. heeft de provincie een ontbrandingstoestemming onder het Vuurwerkbesluit verleend aan de organisatoren van het festival Kingsland. Op 27 april zal er tussen 18:00 en 00:00 met tussenpozen vuurwerk worden afgestoken. Er is hierbij grotendeels sprake van het afsteken van theatervuurwerk, dat in theorie een meer gecontroleerde vorm van afsteken is. In de schietlijst van het evenement, aangeleverd bij de provincie, staat echter ook vuurwerk dat tot op een hoogte van maximaal 18, 20 en 30 meter ontploft. Een deel van dit vuurwerk is bovendien geoormerkt als ‘consumentenvuurwerk’ en niet als ‘theatervuurwerk’.[1]

De fractie van de Partij voor de Dieren is hoopvol na antwoord op eerdere vragen over het afsteken van vuurwerk tijdens evenementen in het Stadspark. Het college gaf toen aan te onderzoeken of het wenselijk en mogelijk is om het houden van vuurwerkshows op bepaalde locaties te beperken of te verbieden. Toch is er nu weer sprake van het houden van een vuurwerkshow. Hier stelt de Partij voor de Dieren graag enkele vragen over.

In de schietlijst van het evenement, aangeleverd bij de provincie, staat ook vuurwerk dat tot op een hoogte van maximaal 18, 20 en 30 meter ontploft. Een deel van dit vuurwerk is geoormerkt als ‘consumentenvuurwerk’ en is dus geen ‘theatervuurwerk’.[2] In antwoord op eerdere vragen van de Partij voor de Dieren gaf u aan dat de schadelijke gevolgen van theatervuurwerk beperkt zijn.[3]

  1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat hier deels sprake is van het afsteken van consumentenvuurwerk en dat de schiet- en effecthoogte van dit andere soort vuurwerk nadelige gevolgen oplevert voor de aanwezige dieren in het Stadspark en wellicht ook voor de ecologie, gezien een hogere schiethoogte ook tot gevolg kan hebben dat er meer (schadelijke) stoffen neerdalen?
  2. Bent u van plan hierover contact op te nemen met de provincie? Zo ja, wanneer en hoe? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het afsteken van vuurwerk midden in het broedseizoen verstorend is voor (nestelende) vogels en andere dieren? Bent u het vanuit dat oogpunt met ons eens dat het niet wenselijk is dat er tijdens het broedseizoen vuurwerk wordt afgestoken in het Stadspark?
  4. In de nota Vergunningen Evenementen 2021 staat dat bij de ontwerpfase van het evenement rekening dient te worden gehouden met het mogelijk verstoren van vogels. Ook dient er rekening te worden gehouden met het dag- en nachtritme van andere dieren. In een draaiboek moet de organisator bovendien aangeven welke zaken vanuit ecologisch oogpunt aan de orde zijn en hoe hiermee wordt omgegaan. Van organisatoren kan daarnaast gevraagd worden om een beoordeling van een ecologisch deskundige aan te leveren, een zogeheten Quick Scan. Heeft u de organisator hierom verzocht? Zo ja, kunt u dit ecologisch rapport alsmede de Quick Scan overhandigen? [4] Zo nee, waarom niet?
  5. Vanwege de intensiteit van het vuurwerk kan het zo zijn dat huisdieren in de omgeving van het Stadspark schrikken van het vuurwerk. Heeft u omwonenden van het Stadspark geïnformeerd over de op handen zijnde vuurwerkshow en de mogelijke overlast die dit kan veroorzaken?
  6. In eerder antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren gaf u aan onderzoek te doen naar het stellen van grenzen aan het afsteken van vuurwerk in met name kwetsbare gebieden, zoals bijvoorbeeld het Stadspark. Wanneer zal u de raad hierover inlichten?[5]
  7. Een van de weigeringsgronden in de nota Vergunningen Evenementen (opgenomen in artikel 1:10 van de APVG) is het belang van de bescherming van het milieu, waaronder mede de bescherming van natuur en ecologie. Hiermee kan de aanvraag voor een vergunning worden geweigerd en pas worden verleend na aanpassing. Wij zien mogelijkheden voor een beperking dan wel verbod, zoals u dat ook heeft gedaan met het afschieten van confetti. Dit is gebeurd na het aannemen van een motie van de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Bent u bereid om in de nota Vergunningen Evenementen een nieuwe voorwaarde op te nemen die luidt dat het afsteken van vuurwerk tijdens evenementen in het broedseizoen onwenselijk is en daarom niet wordt toegestaan? Bent u tevens bereid dit in de APVG vast te leggen en vervolgens voor te leggen aan de raad?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Terence van Zoelen

Partij voor de Dieren

[1] https://repository.officiele-o...

[2] https://repository.officiele-o...

[3] .“ https://gemeenteraad.groningen...

[4] https://gemeente.groningen.nl/...

[5]In antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren gaf het college aan: “De gemeente Groningen kent geen beleid over vuurwerk bij evenementen. Gelet op de belasting voor mens, dier en milieu vinden wij het wenselijk om hiervoor beleid te gaan formuleren.“ https://gemeenteraad.groningen...