Een viertal moties aange­nomen in de raad! Groningen steunt de trans­gen­derwet en gaat voor Proef­dier­vrije inno­vaties!


Ook steunen we de kleine retail onder­nemer en naschoolse opvang voor leer­lingen van de Wingerd!

5 april 2023

In de raadsvergadering van 5 april zijn een viertal moties aangenomen wie wij hebben geschreven e/o gesteund!

Op weg naar een proefdiervrijer Groningen! Motie unaniem aangenomen!
Aangezien de Economische Agenda werd besproken en daarin ook het onderwerp medische innovaties werd benoemd, hebben wij een motie ingediend om in te zetten op zoveel mogelijk proefdiervrije innovaties. De gemeente doet natuurlijk geen onderzoeken zelf en is afhankelijk van landelijke wetgeving, maar de gemeente kan met subsidies en vanuit de lobby agenda wel bijdragen!

De gemeente
- kan bij subsidie- en cofinacieringsaanvragen het gebruik van dierproeven op de agenda zetten.
- kan waar mogelijk innovaties die dierproefvrij gerealiseerd kunnen worden, voorrang geven boven innovaties waarbij wel dierproeven gebruikt worden.
- kan waar zinvol project/subsidieaanvragers verzoeken om bij hun aanvragen en opleveren van tussen- en eindrapportages inzicht te geven in de impact op dierenwelzijn binnen het onderzoek. Ook kan de gemeente ze vragen aan te geven waarom dit onderzoek (alsdan) niet op een andere manier kan plaatsvinden.

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer fractie van de Partij voor de Dieren een aantal moties ingediend die zijn aangenomen. Deze zijn nog niet geïmplementeerd, maar wij hopen dat Groningen door middel van deze motie meegaat in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en wetgeving en zo het aantal proefdieren zal verminderen en het leed dat daarmee aangedaan wordt op de kaart zet bij hun lobbypartners!

De motie vindt u hier

Wij steunen het zelfbeschikkingsrecht, wij steunen de transgenderwet!
Op 17 april wordt in de Tweede Kamer de 'Transgenderwet' besproken. Wij willen dat de raad zich uitspreekt tegenover de Tweede Kamer dat wij achter de transgenderwet staan.

Groningen vindt inclusiviteit ontzettend belangrijk en is sinds 2008 een regenbooggemeente waarin wij ons actief inzetten voor de LHBTQIA+ gemeenschap. Als Partij voor de Dieren vinden wij het erg belangrijk dat Transgender personen, non-binaire personen en Intersekse personen zichzelf kunnen zijn. Persoonlijke vrijheid en recht op zelfbeschikking is een mensenrecht en daarom vinden wij dat de Transgenderwet aangenomen moet worden.

De discussie over de Transgenderwet wordt in de media en door sommige politici gekaapt door het af te keuren met als argument de veiligheid. Echter ervaren deze vrouwen geen hinder van deze transgender personen, maar van mensen die dit 'zouden gebruiken' voor slechte bedoelingen. In plaats van transgender-, non-binaire- e/o intersekse personen hun rechten te ontzeggen, moeten we de mensen die voor overlast zorgen aanpakken.

Wij willen juist een land waarin iedereen zichzelf mag zijn en hierbij hoort een brede acceptatie van de LHBTQIA+ gemeenschap. Veel transgender personen krijgen te maken met geweld. Ze voelen zich twee keer zo vaak onveilig als gemiddeld, worden zeven keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd, en zijn tien keer zo vaak slachtoffer van cyberpesten. [1] Van de transgender jongeren die ‘uit de kast’ zijn en naar school gaan, geeft bijna de helft (43%) aan slachtoffer te zijn van verbaal geweld, en één op de vijf slachtoffer van grof lichamelijk geweld. Wij willen erkenning geven aan transgender-, intersekse- en non-binaire personen.

Daarom zijn we blij dat een meerderheid van de raad van Groningen heeft ingestemd om een signaal af te geven aan de Tweede Kamer om voor de Transgenderwet te stemmen!

De motie vindt u hier

Meer ruimte voor kleine ondernemers!
Door stijgende huren en de aanwezigheid van ketens zien we veel kleine lokale retail verdwijnen uit Groningen. Deze maken vaak plaats voor daghoreca of ketens, omdat zij de hoge huren wel kunnen betalen. Deze concurrentie vinden wij oneerlijk. Door de weinige leegstand worden de prijzen namelijk opgedreven. Dit vinden wij jammer! Bij een bruisende stad horen ook kleine unieke ondernemers en moeten we een balans creëren tussen horeca, ketens en kleine retailondernemingen.

De gemeente kan niet overal invloed op hebben: veel panden zijn in bezit van particuliere ondernemers. Maar wij kunnen als gemeente wel een sturende rol hebben over het gebruik van bestemmingen. We vragen om met een voorstel te komen het bestemmingsplan of omgevingsplan voor de binnenstad zo te wijzigen dat bestemmingen die momenteel gebruikt worden voor retail (detailhandel) niet meer zo gemakkelijk gebruikt kunnen worden voor daghoreca. We willen dat er in ieder geval rekening wordt gehouden met de al aanwezige hoeveelheid daghoreca in hetzelfde gebied in de stad, zodat een goede mix behouden blijft, en leegstand wordt voorkomen.

De motie vindt u hier

Naschoolse opvang voor leerlingen van de Wingerd
De raadsbrede motie om naschoolse opvang te regelen voor leerlingen van de Wingerd is aangenomen. De directeur van De Wingerd omschrijft het als volgt: ''Het is mooi als wij
voor kinderen van De Wingerd, een school waar kinderen op zitten die niet altijd geluk hebben, waar kinderen met een verstandelijke beperking zitten, een naschoolse voorziening kunnen organiseren. Daar hebben de ouders soms echt heel veel behoefte aan, maar de leerlingen ook. Leerlingen missen heel vaak de sociale context, die andere kinderen thuis wel hebben. Onze leerlingen komen laat thuis, hebben vaak geen vriendjes en vriendinnetjes thuis in de omgeving, want ze gaan daar niet naar school. De behoefte voor die groep kinderen is eigenlijk nog veel groter dan voor kinderen in het regulier onderwijs. ''

Daarom willen wij dat in samenwerking met De Wingerd met een tussentijdse oplossing gekomen wordt voor naschoolse opvang op De Wingerd op basis van collectieve financiering. We vragen hiervoor €25.000 beschikbaar te stellen uit de algemene middelen. En dat de gemeente uiterlijk voor de zomervakantie aan kan geven of er na de zomervakantie gestart kan worden met een structurele oplossing

De motie vindt u hier

[1] Oosterhout, E. van (2019). Overal op je hoede: geweld tegen transgender personen in Nederland. Amsterdam: Transgender Netwerk Nederland.

Gerelateerd nieuws

Geen jacht meer op de 400ha grond van de Gemeente Groningen

Nieuwsbericht vanuit de portefeuille van wethouder Kirsten de Wrede: Gemeente Groningen verbiedt elke vorm van jacht op haar...

Lees verder

Wij vragen meer aandacht voor dieren bij isolatie van Groningse gebouwen

De gemeente Groningen moet, net als de gemeente Utrecht, een methode ontwikkelen waarmee bij het isoleren van gebouwen meer r...

Lees verder