Woord­voe­ringen commissies, 12-01-2022


12 januari 2022

Extra debat over de gaswinning (Door: Terence van Zoelen)

Dank voorzitter,

Wij zijn zeer geschrokken van de mededeling van demissionair minister Blok dat het kabinet de te verwachten gaswinning uit het Groninger veld wil verdubbelen naar 7.6 miljard kuub gas. Als redenen zijn genoemd de vertraging bij de bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek en contractuele afspraken met Duitsland. Wij zeer verbaasd.

Waarom is er geen vaart met het vinden van alternatieve energiebronnen? En wat zijn de voornemens van het kabinet om de energietransitie te versnellen en hoe kan het dat de contractuele afspraken met Duitsland ondertussen niet zijn bijgesteld?

Groningen zit in een crisis. In Groningen speelt een rampsituatie, en men lijkt zich hier elders nog steeds niet van bewust. In 2021 waren er 74 bevingen. In 2020 waren er 69 bevingen. In 2019 waren er maar liefst 85 bevingen waarvan vele met een magnitude groter dan 1,5. Met zware bevingen zoals in Loppersum met een magnitude van 2,7 op de schaal van Richter. Bij elke beving komen er nieuwe schademeldingen binnen en zitten mensen in angst voor hun veiligheid, kinderen, financiële positie, dierbaren en hun huis. De versterkingsopgave loopt jaar na jaar meer vertraging op en steeds komen er nieuwe schades bij. Mensen zijn moe geworden, er is niet meer genoeg capaciteit dit op te lossen dus geld alleen lost dit probleem ook niet meer op. Er is maar één weg. De gaskraan moet zo snel mogelijk dicht!

Daarom waren er afspraken met het Rijk gemaakt om de gaswinning af te schalen. We zijn geschrokken en verbaasd, dat het Kabinet, gezien deze omstandigheden en geschiedenis, voornemens lijkt te zijn de gemaakte met Groningen doodleuk naast zich neer te leggen. Dat gebeurde op de laatste dag van het demissionair kabinet, hetzelfde kabinet dat straks doorgaat. Het is pijnlijk, zeer pijnlijk, om te zien hoe men Den Haag onder hun verantwoordelijkheid probeert uit te komen.

Wij willen dat niemand in de kou zit ook in Duitsland niet, maar het kan niet zo zijn we in Groningen gas winnen voor zowel gezinnen en industrie in Duitsland. Daarin moeten keuzes worden gemaakt. De vraag die we moeten gaan stellen, waar gaan we onze laatste fossiele brandstoffen aan uitgeven? Daniel Loheus verwoordde het onlangs in de vraag: wat is essentiële industrie en wat is niet essentiële industrie? Moeten gezinnen in de ambitie naar economische groei gaan wijken voor de vraag naar gas in de industrie?

We hadden verwacht dat de minister daarmee aan de slag was gegaan. Er moet een pas op de plaats worden gemaakt. Wij willen het college vragen, gezien de minister hierin in gebreke blijft, ook onze relaties in Duitsland op de situatie in Groningen aan te spreken. Uitleggen dat het water hier ons aan de lippen staat en dat Groningen geen gas meer kan leveren.

Wij willen dat wettelijk wordt vastgelegd dat de gaswinning in Groningen moet stoppen en dat we daar in Den Haag op aandringen. Hiervoor dienen we samen met de SP een motie in. En uiteraard dienen we samen met de gehele raad de motie ‘Groningen zegt NEE’ in, om aan het kabinet over te brengen dat het onacceptabel is dat er meer gas uit het Groninger veld wordt gewonnen dan is afgesproken. Alleen is het de vraag of dat na de vele brieven, die al gestuurd zijn, genoeg is.

Het moet niet gekker worden, als het voor de rest van het land dan nog niet duidelijk is dat zich hier een rampscenario afspeelt, moet een Grip4 of 5 fase worden uitgesproken en dat bij de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing erop wordt aangedrongen Grip Rijk uit te spreken. Het kan niet langer zo zijn dat men na jaren ellende nog steeds niet weet welk rampscenario zich hier afspeelt.

Nota Dieren (Door: Kirsten de Wrede)

Dieren verrijken het leven, ze brengen afleiding, zorgen voor ontmoeting en ze zijn
nuttig.> allemaal erg vanuit de mens geredeneerd. Toch staat het er wel, dat dieren een eigenwaarde hebben. Maar we zitten gevangen in een denkpatroon van eeuwen, waarbij we uitgingen van het feit dat alleen de mens kon denken, zich bewust was van zichzelf, speelde en liefhad. Allemaal dingen waar we de laatste tientallen jaren hard op zijn teruggekomen. Ook dieren hebben hun jongen lief en zijn, zoals koeien, getraumatiseerd als deze van hen worden afgepakt. Wij mensen, waren de kroon op de schepping, en we schitterden tegen het behang van dieren en natuur. Ondertussen weten we natuurlijk dat die dieren net zozeer actor zijn als wij -zelfs die heel kleine diertjes, die je niet eens plaagdieren mag noemen, maar wel plagen kunnen veroorzaken en die, het volgens vele wetenschappers, uiteindelijk gaan winnen. Laat dat niet zo zijn en laten wij ons daarvoor inspannen en de juiste keuzes maken. Omdat dieren kunnen lijden, omdat dieren ook centraal moeten staan en inderdaad, omdat het lot van ons, de menselijke dieren, met dat van hen is verweven. Het was mooi geweest als we die visie iets meer in de nota hadden teruggevonden, bijvoorbeeld dat de huidige ernstige vogelgriep is ontstaan in de enorme pluimveehouderijen in de wereld.
De nota. Ja, het is makkelijk om er commentaar op te hebben. Veel ambities, weinig concrete plannen. Er zitten vele slordigheidjes in. Een datum ontbreekt, hier en daar spreekt de tekst zichzelf tegen. Enerzijds wel verantwoordelijk voor het landbouwbeleid, anderzijds weer niet... En kort. En toch is de nota wel sympathiek. Waar we blij mee zijn is het feit dat er duidelijk stelling wordt genomen voor een meer plantaardig dieet. En dat is terecht, want het lijden van de dieren is het meest geholpen bij het verkleinen en uiteindelijk doen verdwijnen van de dierindustrie. Een eerste punt dat ik graag wil opwerpen: waarom daarom niet gekozen voor een voorkeursbeleid voor plantaardige evenementen?
Vier minuten is natuurlijk veel te weinig tijd voor de dierennota. We spreken iedere week tientallen uren over mensendingen en over die dierendingen mogen we dan na vijftien jaar weer eens vier minuten spreken. Gelukkig bespreken de niet menselijke dieren ook hun eigen dingen onderling. Ja, er is natuurlijk iets met die term dieren: belachelijk om al die verschillende soorten wezens te willen vangen met één woord. De oude Egyptenaren hadden daar geen woord voor. Maar het maakt het wel makkelijk ook om ze weg te zetten als één groep. Die zich moet houden aan de regels van de mens, anders wordt het een plaagdier genoemd.
Volgende punt, punt twee: de reeën. U gaat op zoek naar preventie voor aanrijdingen. Er zijn momenteel veel juridische zaken tussen clubs en jagers omdat jagers veel reeën willen doodschieten, ook in onze gemeente en ik heb wel eens om cijfers gevraagd, maar dat was daarbij onmogelijk, naar het scheen. Toch zou ik die cijfers wel graag willen. Hoeveel reeën worden er doodgeschoten en wat houden de preventieve maatregelen in? Wordt ook gedacht aan snelheidsbeperking? En onthoud: niet de ree steekt de weg over, maar de weg gaat door het leefgebied van de ree.
Punt drie. Nooit is wetenschappelijk bewezen dat het doodschieten van dieren helpt. Bij weidevogelbescherming helpt het niet. Toch worden er daarom, ook op gronden van de gemeente, vossen doodgeschoten. U kunt als eigenaar van grond ervoor kiezen om jagers te verbieden dieren dood te schieten op uw grond, niet alleen ihkv de plezierjacht, waarvoor natuurlijk onze grote dan, maar ook in het kader van beheer. Waarom wilt u dat toch niet doen?
Punt vier. Vissen. Het is idd moeilijk op dit moment om vissen te verbieden op grond van dierenwelzijn. Maar u kunt wel heel duidelijk uitstralen dat deze vorm van legitieme dierenmishandeling in deze gemeente niet wordt gewaardeerd. Door bijvoorbeeld niet samen te werken met vissers! Wij vinden het bijzonder stuitend dat u voor de calamiteitentrailer wil samenwerking met de hengelsportfederatie en dat u zegt, ja, mooi zij hebben ook een meldpunt visssterfte. Wij willen dat u de samenwerking beëindigt en dat u zelf een meldpunt begint. Het is toch te gek dat we dat als gemeente niet hebben en verwijzen naar een club die behalve vissen direct te mishandelen, ook heel veel andere ellende als gevolg heeft, zoals de dierenambulance dat maar al te goed weet? Tientallen zo niet honderden vogels per jaar zitten in haakjes en lijnen verstrikt om maar te zwijgen van lood en natuurvernietiging.

“De visproducten zijn afkomstig van duurzaam gevangen of gekweekte vissers.”
Punt vijf. De kinderboerderijen. U wilt niet ingrijpen in natuurlijke voortplanting en staat daarmee toe dat jaarlijks tientallen dieren naar de slacht gaan. Maar jonge dieren doodmaken, daar is niks natuurlijks aan. Kinderen houden ook van oude dieren. Dat domme gefok moet stoppen. En de PvdD stelt een ander keurmerk voor, dat verder gaat qua dierenwelzijn, namelijk werken volgens de regels van het Kinderboerderijenbesluit. Want mag dat in een kinderboerderij nu wel centraal staan?
Punt zes. U stelt meer vuurwerkvrije zones voor in 2025. Zijn we het helemaal mee eens alleen: overal in de stad zijn huisdieren die doodsangsten uitstaan. Zones zijn niet genoeg. Maar goed, waarom zou dat nog zo lang moeten duren?
Punt zeven: wij willen ieder jaar minstens een paar minuten spreken over dieren. En ook zouden wij graag een onafhankelijke adviesraad willen en niet die club, waar wij zelf als automatisch bij werden gezet, heel sympathiek, waar ook de Faunabeheerders in werden gezet: dat zijn gewoon jagers, wiens hobby het is om dieren dood te schieten, daar moet je niets van verwachten, want je zag ook in deze nota alweer dat ze erom vroegen de jacht zo nu en dan open te stellen, die zijn echt niet geneigd om serieus na te denken over een wereld waarin mensen en dieren in harmonie leven.

Burgeragendering Woonstrijd (Door: Bart Hekkema)

Studenten die op campings wonen, op de bank moeten slapen bij vrienden en andere jongeren, starters en alleenstaande ouders die iedere maand veel te veel geld kwijt zijn aan de huur. We hebben echt een probleem in de gemeente, zowel qua beschikbaarheid van woningen als de betaalbaarheid ervan. Het grote probleem is dat de concentratie van kapitaal aan het verschuiven is naar een kleiner aantal individuen, dat laat het rapport beleggers op de Groningse woningmarkt ook goed zien.

Ondanks dat de gemeente inzet op de bouw van meer sociale huurwoningen, een opkoopbescherming invoert en een zelfwoonplicht uitwerkt zijn er nog andere maatregelen die kunnen bijdragen aan meer en betaalbare woonruimte en de wind uit de zeilen neemt van beleggers.

Daarom vragen we de wethouder om te kijken naar de invoer van een leegstandsverordening in het centrum en vlak daarbuiten. Ik denk dan aan een verordening waarin tijdelijke bewoning van bedrijfs- en kantoorpanden mogelijk wordt gemaakt, maar waar ook maatregelen worden overwogen zoals een gemeentelijk ontwikkelbedrijf dat panden opkoopt om zo de betaalbare woningvoorraad te verhogen en uit handen te nemen van investeerders.

We zouden ook moeten kijken naar het kraak- en ontruimingsbeleid. Er zijn veel bedrijfs- en kantoorpanden in de stad die leegstaan en verloederen, veelal omdat huisjesmelkers, pandjesbazen en andere investeerders maximaal willen profiteren van de stijgende prijzen. En panden zijn om in te wonen, niet om mee te beleggen.

Wat de Partij voor de Dieren betreft is kraken daarom niet alleen een vorm van geoorloofd politiek protest, maar ook noodzaak. Bovendien leidt het vaak tot mooie initiatieven. Kijk bijvoorbeeld naar de jongeren die nu het Heerenhuis aan de Spilsluizen hebben gekraakt. De huidige eigenaar van het pand is geen frisse verhuurder, hij staat bekend om intimidatie, hoge huren en illegale bemiddelingskosten. Ook laat hij het pand verloederen. De jongeren daarentegen hebben allerlei mooie plannen, zoals koken voor de buurt en het creëren van een sociale plek om samen te komen. Dit is juist wat de stad zo mooi maakt.

We hebben in Groningen een rijke traditie van gekraakte panden en stukjes grond die een mooie bestemming hebben gekregen als woon- en leefruimte, laten we dat behouden. Denk bijvoorbeeld aan het oude RKZ, Betonbos of het Grand Theater. Het zijn creatieve en solidaire broedplaatsen, waar nieuwe sociale initiatieven ontstaan. Dat moeten we koesteren als stad. Krakers hebben altijd aandacht gevraagd voor maatschappelijke problemen, vooral op het gebied van volkshuisvesting. Het landelijk kraakverbod kunnen we helaas niet opheffen, maar wat ons betreft is het daarom tijd voor een motie ‘kraakvriendelijk Groningen’, wij horen graag of andere partijen hier positief tegenover staan.

Dank voorzitter.

MJP Wonen, Mobiliteit & Energie 2022-2025 (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter. Door de agendawijziging hebben we nu maar weinig tijd voor deze meerjarenprogramma’s, maar aan de andere kant, heel veel nieuws onder de zon is het niet. Eerst mobiliteit. Als Partij voor de Dieren zijn we blij met de memo van de wethouder over het verkeersveiliger maken van Eemskanaal Zuidzijde, daar wachten de omwonenden al lang op dus het is mooi dat het eindelijk gebeurd, zeg ik ook niet geheel zonder eigenbelang als iemand die daar graag fietst.

Wat andere inspraakreacties betreft wil mijn fractie vragen aan de wethouder om in te gaan op de veelvuldig genoemde vraagstukken rondom verkeersveiligheid in Vinkhuizen, met name op de Edelsteenlaan, en de beloofde evaluatie van de 30km zone van de Kerkstraat in Hoogkerk die uitgesteld is.

Dan wonen. We zijn blij dat het college van mening is dat het middensegment ook niet meer als ‘midden’ te beschouwen is, en dat er meer ruimte moet komen voor goedkope koopwoningen. We kijken uit naar de discussienota hierover, evenals het nieuwe short-staybeleid. Wat betreft de opkoopbescherming: misschien gaan we die nog bespreken in een meningsvormende vergadering, maar kan dat niet eerder ingevoerd worden dan 1 maart, en kan het maximum van 305.000 euro niet omhoog om een waterbedeffect te voorkomen?

Dan over huurwoningen. We maken ons zorgen over de achterstand bij de huurcommissie. Wat betreft de prestatieafspraken kijken we uit naar de concrete aanpak van hittestress bij corporatiewoningen. Als iemand die in een studio woonde waar het kwik in de zomer de 39 graden aantikte weet ik dat daar met extra groen, zonweringen en betere isolatie zoveel te winnen is. Ook zijn we enthousiast over de grote aantallen nultredenwoningen die de komende jaren worden toegevoegd aan de voorraad, maar eigenlijk zou dat al de standaard moeten zijn bij alle nieuwbouw.

We lezen dat er recent een onderzoek is gestart naar de haalbaarheid van 144 verpleeghuisplaatsen in Beijum. Voorzitter, het voormalige verpleeghuis Innersdijk is in 2012 gesloopt. We zijn nu tien jaar verder en het terrein ligt nog altijd braak. Hoe is dat mogelijk? Kan het college dat toelichten?

Het is goed dat de gemeentelijke heffingen beter inzichtelijk worden gemaakt en meer worden beperkt of kwijtgescholden voor inwoners uit lage inkomensgroepen. Wat dat betreft heb ik ook nog wel een suggestie. Op Woningnet staan nu per woning alleen de netto huurprijs en servicekosten genoemd. Kan daar niet een indicatie van het gemiddelde energieverbruik, de gemeentelijke belastingen, en een internetabonnement bij worden genoemd? Waarbij duidelijk wordt vermeld dat het schattingen of gemiddeldes zijn, maar waardoor mensen, zeker nieuwe huurders, wel inzichtelijk krijgen welke kosten er nog allemaal bovenop de huur komen.

Voorzitter, graag nog een reactie van de wethouder of het college naast wegverkeerslawaai, spoorlawaai en industrielawaai ook het lawaai van evenementen als een legitieme vorm van omgevingslawaai acht.

Wat betreft de compacte stad: een van de ingezonden brieven benoemde het al, de steeds uitbreidende bedrijventerreinen langs de stad. Hoe compact is de stad nog als we een datacenter van 20 hectare gaan vergunnen en een bedrijventerrein Meerstad naast de A7 intekenen? Graag een reactie. We lezen ook dat jaarlijks 30.000 vierkante meter extra groen wordt toegevoegd door overbodige verharding te vervangen, maar die mooie woorden willen we toch wel wat nuanceren, want er verdwijnt minstens evenveel extra groen door alle nieuwe bebouwing. Dat datacenter bijvoorbeeld is al zo’n 200.000 vierkante meter extra verharding.

Voorzitter, om wille van de tijd laat ik het hierbij.