Woord­voe­ringen commissies, 26-08-2020


1 september 2020

18.00 - 19.00 Nieuwe APVG, Topweer (Provinciehuis) (Door Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de insprekers. Een jaar later dan gepland is het nu eindelijk zover: de nieuwe APV voor de nieuwe gemeente Groningen komt eraan. Met daarin enkele mooie wijzigingen, zoals het verbod op het oplaten van ballonnen waar wij vorig jaar samen met GroenLinks, D66, 100% en Student & Stad om hebben gevraagd. Een verbod dat hopelijk leidt tot minder milieuvervuiling en minder dierenleed.

Echter, niet alle toevoegingen die mijn fractie had verwacht zien we terug. Zo hebben wij anderhalf jaar geleden, dhr van Slochteren refereerde er net al aan, samen met 100% Groningen vragen gesteld over aanvullende regels in de APV over toegankelijkheid rondom bouwplaatsen. Het college beantwoordde toen dat ze “herkennen dat in voorkomende gevallen een slechte toegankelijkheid en onveilige situaties ontstaan”, en dat in samenwerking met de Toegankelijk Groningen onderzocht zou worden “welke regels we kunnen opnemen om de toegankelijkheid te verhogen c.q. te borgen”. Wat is er met deze belofte gebeurd? Is dit onderzoek uitgevoerd? Graag een een reactie van het college.

De afgelopen verkiezingen waren terrasverwarmers een veelbesproken onderwerp: tijd voor een Gronings verbod of niet? Het thema leeft wat minder door de coronacrisis, nu genieten van een hapje of drankje op anderhalve meter afstand in de buitenlucht net wat veiliger is dan op anderhalve meter afstand binnen. Laten we er echter voor waken dat de coronacrisis de aanleiding wordt voor horecaondernemers om massaal terrasverwarmers in te slaan voor het winterseizoen. Met windschermen, dekentjes, of een verwarmd kussen kom je een heel eind, en die oplossingen zijn ontzettend veel duurzamer dan het letterlijk opwarmen van de buitenlucht. In Frankrijk noemde de Minister van Ecologie vorige maand terecht het gebruik van terrasverwarmers een “ecologische dwaling”, een dwaling die na aanstaande winter daar dan ook landelijk verboden wordt. Dat verbod zouden wij na komende winter ook graag in Groningen zien.

Dan voorzitter, de bomen. De nadere uitwerking van de herplantplicht zien we graag tegemoet. Wij hopen dat hierin niet wordt gefocust op herplant van het aantal bomen, maar met name rekening wordt gehouden met het boomkroonareaal dat verloren is gegaan. Ook zijn we zijn blij dat de regels voor kap in ieder geval niet verder worden versoepeld. Maar is het niet tijd voor strengere regels?

De heftige hittegolf die we als stad net hebben doorgemaakt maakte het belang van een hittebestendige stad voelbaar, met een duidelijk temperatuurverschil tussen versteende straten en straten met bomen. Het is fijn dat bomen in Ten Boer beter beschermd worden en er in Haren maar liefst 10.000 monumentale bomen bijkomen, met de bijbehorende bescherming, maar juist in de versteende stad hebben we een betere bescherming van het aanwezige groen nodig. Waarom wordt de grens voor een monumentale boom niet op 40 jaar gezet in plaats van 50?

In een van de ingezonden stukken lezen we dat sinds 2015 zo’n 98% van de aangevraagde kapvergunningen is toegekend. Klopt dit? Het schort in ieder geval aan transparantie rondom omgevingsvergunningen voor bomenkap, die alleen in te kijken zijn op het Harm Buiterplein. Is het college het met ons eens dat deze in de toekomst online inzichtelijk moeten worden gemaakt? En dat kap pas daadwerkelijk kan plaatsvinden nadat de termijn voor een hoorzitting na een ingediend bezwaar is afgelopen?

Na enkele decennia waarin het leek of Nederlanders het protesteren waren verleerd, leven we nu in tijden waarin er haast wekelijks wel een massale demonstratie wordt georganiseerd. Het is hartstikke goed dat we in een democratie leven waarin mensen voor hun idealen de straten op kunnen en willen gaan, maar niet als daarbij de veiligheid van de openbare ruimte in het gedrang komt. Toch zien we dat steeds vaker gebeuren, in den lande maar ook hier in Groningen. De Partij voor de Dieren vraagt zich daarom af of het niet tijd is voor een verbod op demonstreren met gemotoriseerde voertuigen in de APV. Graag een reactie van het college. Dankuwel.

COLLEGE:

Beantwoording van de vragen over toegankelijkheid bij bouwwerkzaamheden borgen in APV komt schriftelijk.

Over kapvergunningen en de bezwaarprocedure/hoorzittingen hierover: In Nederland is het zo geregeld dat als je een vergunning wil opschorten je een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvraagt, die heeft een opschortende werking. Bezwaarprocedures hebben dat bewust niet, omdat vergunningaanvragers dan standaard de eerste 6 weken na het toekennen van de vergunning niets zouden kunnen doen omdat er mogelijk nog een bezwaar binnenkomt. Dat zou dan ook bewust gebruikt kunnen worden om vergunningaanvragers te treiteren.

Een algeheel verbod op gemotoriseerde voertuigen bij demonstraties is onwenselijk. Wat als Groningen besluit een milieuzone in te stellen en een groepje mensen met oldtimers wil protesteren met hun oude Saab’s op de Grote Markt? Dan moet dat kunnen. Het is wel een algemene regel dat we demonstraties met landbouwvoertuigen niet meer toestaan.

21.15 - 22.15 Definitieve nota sociaal-culturele accommodaties (Radesingel) (Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de inspreker. Na de eerdere commissiebesprekingen en natuurlijk het werkbezoek aan het Dorpshuis in Thesinge afgelopen januari ligt de geharmoniseerde kadernota over sociaal-culturele accommodaties nu voor ons. Wij begrijpen dat het nieuwe beleid gefaseerd wordt ontworpen en ingevoerd, ook omdat de coronacrisis zoveel beperkingen oplegt aan grote bijeenkomsten. Dan wordt het een stuk lastiger om samen de totale vraag en het totale aanbod op sociaalcultureel vlak van een wijk of dorp vast te stellen. Dergelijke zorgvuldige inspraak om tot gedegen maatwerk te komen vindt mijn fractie belangrijk, dus vanuit die positie dan ook begrip voor het uitstel.

Dat betekent natuurlijk wel dat er op dit moment eigenlijk niet zoveel veranderd of geharmoniseerd wordt. Het betekent ook dat alle accommodaties die we anderhalf jaar geleden spraken in Het Dok, en die vertelden over financiële problemen en achterstallig onderhoud, nog tot 2023 moeten wachten tot een kans op een oplossing. Dat is een lange periode van onduidelijkheid en onzekerheid, en we begrijpen goed dat dit voor een aantal accommodaties een flinke teleurstelling is.

Enkele accommodaties schrijven in hun zienswijze in de reactienota dat het water hen echt aan de lippen staat en dat het door alle stijgende lasten en loonkosten zo niet meer gaat, waaronder Dorpshuis Thesinge, Dorpshuis Hoogkerk, en overkoepelend de SGSB en de dorpshuizen van Ten Boer gezamenlijk. Wij gaan er dan ook vanuit dat het genoemde incidentele knelpuntenbudget van een ton het komende jaar ingezet wordt om te voorkomen dat er accommodaties omvallen. En dat is nog zonder de effecten van de coronacrisis. In het stuk valt te lezen dat “De gemeente contact heeft opgenomen met accommodatiebesturen om te vragen naar hun financiële positie.” Ik neem aan dat de eerste reacties al binnen zijn, wat is de tendens, hoe penibel is de situatie naast de eerder genoemde accommodaties?

Ook staat er weinig concreets in de nota. Bij vijf punten wordt bijvoorbeeld verwezen naar de subsidievoorwaarden waarin zaken nog nader worden uitgewerkt. Wanneer zijn die subsidievoorwaarden gereed?

Accommodaties maken zich begrijpelijkerwijs zorgen om alle veranderingen die er in de tweede fase op hen afkomen. Die tweede fase gebeurt natuurlijk in samenspraak met de accommodaties zelf, maar tegelijkertijd worden er ook geen doekjes om gewonden dat het behouden van de accommodaties niet een doel op zich is, dat het niet de verwachting is dat het budget toeneemt, en dat de onderhoudsprogramma’s binnen de bestaande budgetten moeten worden opgelost. Binnen die kaders is er natuurlijk maar 1 uitkomst: dat enkele accommodaties worden wegbezuinigd om meer financiële ruimte te creëren voor de rest. En alhoewel het vast zo is dat bepaalde accommodaties minder worden bezocht dan anderen, en dat die bezoekers soms elders in de wijk terecht kunnen, zal er voor een aantal mensen een gat vallen.

Voorzitter, wie echt gelooft in de waarde en preventieve werking van een sociale basis met een breed spectrum aan buurtkamers, buurtcentra, dorpshuizen en multifunctionele centra, durft die budgetten juist te verhogen. Zodra we als raad die tweede fase van de harmonisatie bespreken zullen wij daar dan ook voor pleiten. Dankuwel.

COLLEGE:
Buurtcentra kijken ook echt naar inverdienen om financieel rond te komen. Zoals het er nu naar uitziet is het incidentele knelpuntenbudget voor volgend jaar voldoende om te voorkomen dat er accommodaties omvallen. Als dat voor 2022 niet meer zo is komen we op tijd voor u terug.

Uitkomsten inventarisatie: Nog geen signalen gehad van erg penibele situaties, naast 2 speeltuinverenigingen en Dorpshuis Thesinge. Die helpen en ondersteunen we met TOGS aanvraag. Wachten nog steeds op dat provinciale kader van het corona steunpotje. Ook in generieke zin kijkt het college ernaar. Eerst landelijk op zoek naar financiële hulp, dan provinciaal, dan gemeentelijk als het echt nodig is.

We gaan coulant om met besturen en corona, prestatieverplichtingen vervallen deels voor dit jaar.

Wijkvernieuwingsplannen Selwerd (Door Bart Hekkema)

Dankuwel voorzitter,

Als historicus in wording met een interesse voor stedelijke vernieuwing vind ik het altijd fascinerend om te lezen over de geschiedenis van woonwijken. Selwerd, als typische jaren ’60 stempelwijk met portiekwoningen en rijwoningen, uit de grond gestampt in een tijd dat er veel nieuwe huizen nodig waren. Mooi? Daar valt over te twisten maar het was in ieder geval snel, goedkoop en doelmatig.

Zo werd er vroeger gebouwd en opgeknapt, maar gelukkig is dat voorbij en is het binnen de ruimtelijke ordening tijd voor nieuwe waarden als duurzaamheid, natuurinclusief bouwen en circulariteit. En daar lezen we veel over in het raadsvoorstel.

En hopelijk mag het in 2020 dan eindelijk zover zijn dat er werk wordt gemaakt van de ontstening, vergroening en verduurzaming van Selwerd. Nu de verzengende hitte van de langdurige hittegolf in augustus voorbij is, hebben we volgens mij allemaal weer de vereiste concentratie om na te denken over het omgaan met steeds extremere weersomstandigheden. En gelukkig zijn daar in het raadsvoorstel mooie voorbeelden van opgenomen.

Onze fractie is enthousiast geraakt over de beloftes van het college over veel meer bomen, waterberging, het ontsnipperen van groen, minder ruimte voor de auto. En natuurlijk de groene as die straks dwars door de wijk gaat. Fijn en fraai, maar vooral ook noodzakelijk om de wijk bestendig te maken tegen extreme hitte, extreme droogte en extreme regenval.

Het zou heel mooi zijn als de groene as tot gevolg heeft dat de ecologische waarde van de wijk omhoog gaat en verscheidene diersoorten uit de omliggende groene gebiedjes zich ook in Selwerd kunnen vestigen en vrij kunnen migreren tussen de groene gebieden. Dat vraagt om een grote variatie aan groen, zowel in de openbare ruimte als in de voor- en achtertuinen van mensen.

Want los gezien van de positieve invloed van meer groen op mensen, klimaat en milieu, is een groene wijk ook van groot belang voor insecten, vogels, amfibieën en andere diersoorten. We vragen de wethouder dan ook om bij de verdere wijkvernieuwing vooral ook ecologen te betrekken om het groen in de wijk zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor dieren.

WETHOUDER: we betrekken inderdaad ecologen bij de planvorming, zodat wijk ook aantrekkelijker wordt voor verscheidene diersoorten.

Jaarwisseling 2020-2021 (Door Terence van Zoelen)

Dank voorzitter,

Wij zijn gelukkig dat er komende jaarwisseling iets gaat veranderen nu landelijk is bepaald dat knalvuurwerk en vuurpijlen verboden zijn. Helaas geldt dit verbod nog niet voor al het vuurwerk. Siervuurwerk laat ook vele sporen na in de natuur met jaarlijks vele gewonden en overlast ten gevolg. Het aantal plastics dat alsnog in de omgeving terecht komt is zeer schadelijk voor dier, natuur en milieu. Wij hadden gehoopt dat een grote vooruitstrevende gemeente als Groningen meer het voortouw had genomen om naast het landelijke verbod een algeheel vuurwerkverbod in te stellen. Rotterdam, Amsterdam en Nijmegen zijn ons al voorgegaan waarom staat Groningen niet ook in dit rijtje?

De coalitie wil minder overlast en schade voor mens en dier door geluid, luchtvervuiling en afval tijdens oud & nieuw tegen te gaan. Nou kom dan! Wij zien nergens een plan of uitvoering van deze ambities. Naast het meelopen met landelijke ontwikkelingen hadden we van dit college, met GroenLinks als grootste partij daarin, flink wat meer urgentie en aanpak verwacht. Helaas zien we daarvan in de praktijk en in deze collegebrief nog zeer weinig van terug.

Indien er dit jaar geen algeheel verbod komt, dan hadden we tenminste een flinke uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije zones verwacht. Bij ons de vraag wat nu werkelijk de ambitie is deze overlast voor mens en dier tijdens de jaarwisseling weg te nemen? Of moeten wij veronderstellen dat deze ambitie ontbreekt? Het enige wat we teruglezen is het al oude plan van de PvdA om het de wijken maar zelf te laten regelen hetgeen dus nergens van de grond komt. Graag een reactie. Kunnen wij ten minste van dit college een voorstel verwachten het aantal vuurwerkvrije zones dit jaar i.i.g. flink uit te breiden zodat ook ouderen en mensen met huisdieren van een leuke en feestelijke overgang naar een nieuw jaar kunnen genieten? En daarbij kan het college aangeven wanneer we ook in Groningen een algeheel vuurwerk verbod kunnen verwachten.

Tot slot zijn wij geen voorstander carbidschieten. In algemene zin is het wel verboden maar wordt het op aanvraag vergund. Met gevolg dat er nog op veel plaatsen in de gemeente met carbid zal worden geschoten. Wij willen het college vragen te onderzoeken, of het mogelijk is het aantal plekken waar carbid wordt geschoten tot een absoluut minimum te beperken.

Referendumverordening (Door Terence van Zoelen)

Dank voor de initiatiefnemers die dit initiatiefvoorstel hebben ingediend om te komen tot een nieuwe verordening.

De Partij voor de Dieren is van mening dat het democratische gehalte van de besluitvorming in Nederland dringend aan versterking toe is. De kloof tussen burger en politiek is groot en het vertrouwen in de politiek is laag. De Partij voor de Dieren wil dat vormen van directe democratie zoals referenda een prominentere plaats krijgen.

Het raadgevend referendum en correctief bindend referendum moet een plaats krijgen bij belangrijke besluiten. Waarbij de nadruk ligt dat burgers dit referendum kunnen aanvragen.

Referenda over actuele onderwerpen zouden tegelijkertijd met verkiezingen kunnen plaatsvinden zodat de kosten van referenda laag gehouden kunnen worden. Wij vinden dat mogelijkheden daartoe onderzocht moeten worden zodanig dat elektronische inzameling van handtekeningen mogelijk moet zijn op een website van de gemeente.

Wij vinden het van belang dat het opstellen van een verordening grondig gebeurt, en niet overhaast, bijvoorbeeld om een actueel onderwerp nu opeens via een referendum te willen agenderen. Bij het concept wat we nu aangeboden hebben gekregen willen we dat de passage over kwetsbare groepen in artikel 2.2 b zoals deze ook in de voorgaande verordening was opgenomen niet zomaar wordt geschrapt. Wij hebben de indieners destijds verzocht deze passage op te nemen, nu is deze, zonder terugkoppeling of overleg naar ons, verwijderd vanwege het pre-advies van het college. Dit lijkt ons een overhaast besluit. Wij willen dat dit betreffende lid herzien wordt met de juiste omschrijving van termen. De PvdD vindt het namelijk niet wenselijk dat kwetsbare ofwel gemarginaliseerde groepen nadeel kunnen ondervinden over een door populisme gedomineerd onderwerp dat hun aangaat. De raad moet in deze gevallen kunnen terugvallen op een artikel dat is opgenomen en omschreven in de verordening. Het college schrijft dat over de definiëring discussie kan ontstaan. Deze uitleg begrijpen we, maar deze discussie kan met de juiste termomschrijving vooraf gevoerd worden alvorens we deze verordening in stemming brengen.

Wij delen daarom de mening van het college dat de raad niet overhaast moet besluiten tot het vaststellen van deze verordening. Wij willen het college vragen met een stappenplan te komen met daarin informerende en meningsvormende sessies alvorens het in de raad ter stemming wordt gebracht.

Vitamine G, het groenplan (Door Kirsten de Wrede).

Een mooi stuk, maar er is geen prioritering. Het blijft allemaal wat in de lucht hangen. Hopelijk wordt dat beter in het uitvoeringsplan. Een tweede punt van kritiek is het feit dat het een plan is waarin de mens centraal staat. Het gaat om klimaatadaptatie, om welzijn, de gebruikskwaliteit van groen… Natuurlijk is groen van groot belang voor mensen. Maar hier zou het nu eens om dieren en natuur moeten gaan.

We leven in het Antropoceen. Tegelijkertijd raken we steeds meer doordrongen van het feit dat de mens niet, zoals hij sinds de Verlichting dacht, alles onder controle heeft. Zie bijv. klimaat, biodiversiteit, zoönosen. Je zou, op basis van dat besef, van een groen college nu ook een groenplan verwachten waarin het niet draait om de mens, maar om de natuur. Het is inderdaad een onderliggende visie, maar over de in onze gemeente wonende hazen en konijnen en reeën: geen woord. Of over het doelsoortenbeleid, of hoe het met de biodiversiteit is.

Wat wij willen horen van dit college is meer informatie over verbindingszones. Die van Kardinge naar Meerstad: wanneer en hoe? En van Meerstad naar Roegwold? In het Landelijk Ontwikkelingsplan Haren wordt over drie ecologische Oost West verbindingen gesproken, ééntje is gerealiseerd, hoe zit het met de andere twee? En hoe zit het met die tussen het Paterswoldse meer, Oosterland en de polder Lappenvoort in Tynaarlo?

Tav landbouw. Dit is onlosmakelijk verbonden met natuur, helaas meestal negatief. Het college wil landbouw verduurzamen, maar niet beleid voeren. Dat gaat niet. Je kunt best beleid voeren zonder regels te maken. Een manier om dat te doen is idd het verbinden van voorwaarden aan de eigen pachtgronden. Wij hebben daar ook schriftelijke vragen over gesteld een tijdje geleden en we hopen dat het college er vantevoren ook aan had gedacht. Maar hoe kan het dat dat nu nog niet bekend is? Dat had toch gelijk uitgezocht kunnen worden?

Tav bomen, het bomenkapbeleid zal nog uitgebreid besproken worden, maar wij willen hier wel opmerken dat het jaarlijks bijplanten van 1000 bomen in een gemeente waar er zo’n 850 gekapt zijn vorig jaar niet voldoende is. Dat is echt ondermaats.