Woord­voe­ringen gemeen­te­raads­ver­ga­dering, 29-01-2020


30 januari 2020

Rondvraag (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter. Afgelopen weekend was er een buitendienststelling van het spoor tussen Groningen en Hoogeveen. De afgelopen jaren is dit al meerdere keren voorgekomen in het kader van Groningen Spoorzone of werkzaamheden bij station Assen. In het verleden waren er dan steeds twee vervangende bussen: een snelbus die rechtstreeks naar Hoogeveen ging zonder tussenstops, en een stopbus die ook stopte in Haren, Assen en Beilen.

Tot mijn verbazing ging de snelbus dit weekend ook standaard langs station Assen. Dit heeft tot gevolg dat de reistijd voor doorgaande reizigers niet een half uur extra is, maar drie kwartier. Er staan nog veel treinvrije periodes op de planning van ProRail, waaronder een maand lang geen treinen in mei. Mijn vraag aan het college is of de gemeente ook in overleg is met de NS over het vervangende vervoer tijdens deze periodes, omdat het OV hiermee wel erg onaantrekkelijk wordt gemaakt voor onze inwoners, en we moeten voorkomen dat we honderden reizigers de auto in jagen.

Wethouder: Ook ons is het opgevallen dat dat gebeurt. We zitten via Groningen Bereikbaar en het OV-bureau met NS aan tafel. We delen uw ongemak en uw zorgen, dit is niet de bedoeling. We zullen vragen of een deel van de bussen zonder stop in Assen rechtstreeks naar Hoogeveen kan rijden.

7g Beschermd wonen Barkmolenstraat 242-258 (Bespreekpunten PvdD en VVD 9-1-2020)

Dankuwel voorzitter. De discussie was in de commissie eigenlijk al afgerond, maar ik heb nog twee vragen aan de wethouder naar aanleiding van de ingezonden brief. Klopt het dat de twee nachtelijke toezichthouders die VNN heeft toegezegd er niet altijd zijn, en klopt het dat het informatienummer voor omwonenden er nog niet is? Dankuwel.

Wethouder: Sinds december is er één toezichthouder omdat het aantal bewoners minder is. Telefoonnummer is al heel lang bekend en operationeel, staat op alle brieven die VNN stuurt, is 24 uur per dag bereikbaar.

7i Begroting veilig thuis (raadsvoorstel 16-01-2020) (Door Wesley Pechler)

Aangesloten bij woordvoering van dhr. Koks, SP

8c Meerjarenprogramma Energie 2020-2023 (raadsvoorstel 19-12-2019) (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter. Naar aanleiding van de commissievergadering hebben we inmiddels een schriftelijk antwoord op een twee jaar oude aangenomen motie, die eerst met twee regels in het raadsvoorstel als afgehandeld werd beschouwd. De argumentatie om verder niets met de motie te doen is nu iets uitgebreider, maar zit ons inziens nog steeds vol gaten. De helft van de genoemde nadelen is namelijk niet als nadeel te beschouwen.

Het eerste nadeel stelt dat “corporaties daarom het isoleren van de woningen voorop stellen”. Dat is begrijpelijk, maar daarom vraagt deze motie ook om extra inzet van de gemeente, niet om extra inzet van de corporaties.

Het tweede nadeel, over kiezen tussen direct bewonersvoordeel of een kortere terugverdientijd van de gemeente, is geen nadeel maar een keuze, waarop meerdere antwoorden mogelijk en verdedigbaar zijn.

Het derde nadeel, de onduidelijkheid van de consequenties voor de belastingdienst, is ook geen nadeel maar een onzekerheid. Een onzekerheid waar het college twee jaar de tijd voor had om dit uit te vogelen, maar wat ze heeft verzaakt.

Het vierde nadeel, over de desinvestering bij het weer verwijderen van zonnepanelen als woningen integraal worden aangepakt voor Nul op de Meter, zal voor lang niet alle corporatiewoningen opgaan, want het is niet alsof binnen nu en 10 jaar alle corporatiewoningen al nul op de meter zijn. De meeste corporaties mikken op energieneutraliteit in 2040 tot 2050. Dan kunnen we op de panden die laag in de prioritering staan voor een integrale aanpak nu toch alvast zonnepanelen aanleggen? Tegen de tijd dat de woning dan integraal wordt aangepakt en daadwerkelijk Nul op de Meter wordt gemaakt zijn de zonnepanelen al grotendeels technisch afgeschreven en is er minder sprake van een desinvestering.

De laatstgenoemde twee nadelen, de administratieve handelingen en lasten, zijn niet nader gespecificeerd, en voor ons als raad zijn hier nu totaal geen bedragen aan te plakken.

Wat betreft de kosten wordt gesteld dat “Huurders dus meer geld kwijt zijn dan als zij zelf zonnepanelen mogen plaatsen of dat de corporaties dit voor hen doen.” Dat kan zo zijn, maar dat gaat dus alleen op voor huurders die zelf mondig genoeg zijn om zich bij Huren op Zon aan te melden als ze huren bij Nijestee, of het geluk hebben dat ze in één van de 9000 woningen wonen die de komende 5 jaar worden verduurzaamd. Voor huurders van andere woningen die pas over een poos worden verduurzaamd is het zeer waarschijnlijk dat aanpak via de gemeente die binnen afzienbare tijd zonnepanelen plaatst wel voordeliger is.

Het is duidelijk dat deze collegebrief binnen twee weken klaar moest zijn, want op de vragen die in de 2-jaar oude motie worden gesteld hebben wij nog steeds geen duidelijke en concrete antwoorden. Mijn fractie beschouwt deze motie dan ook niet als afgehandeld en verzoekt het college er uitgebreider op terug te komen. Dankuwel.

Wethouder: Excuses over hoe het is gelopen zijn welgemeend. Brief is snel geschreven, maar inhoudelijke behandeling van de motie niet. We komen nog terug op de openstaande vragen, als de raad de motie als niet afgehandeld beschouwd, dan gaan we dat oplossen.

Beleid dat hout snijdt (Door Kirsten de Wrede)

Uit de bespreking van dit rapport in de commissie werd duidelijk dat het college van mening is dat wij best een groene gemeente hebben, omdat we een flink aantal parken hebben. Dat kan zo zijn, maar de Partij voor de Dieren en de Stadspartij hebben de afgelopen jaren vele bomen zien sneuvelen voor bouwprojecten. Er wordt teveel gekapt. Zelfs om het verblijfsklimaat te veraangenamen!
Bij het actualiteitendebat over de kap van 92 bomen in Zernike, zei wethouder vd Schaaf dat eea wel duidelijk moest zijn geweest voor de Raad, want in één vd ruimtelijke impressies die ergens in een bijlage bij dit raadscoorstel zat, waren de te kappen bomen met ronde stipjes gearceerd. Wat de Partij voor de Dieren en de Stadspartij betreft, zouden BEA’s niet alleen langs college en raad moeten indien gekapt in de SES, of als het een monumentale boom betreft of als er niet gecompenseerd kan worden, maar in alle gevallen, behalve de wilgen bij Roodehaan, indien het gaat om vijf bomen of meer. Kappen is een zwaar middel, daarmee doe je recht aan de politieke sensitiviteit van dit onderwerp.
Over groen en bomen is het laatste woord nog niet gezegd. Eerst deze Motie 'Aan de vruchten kent men de boom'